Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Podlahář průmyslových podlah
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci; čtení prováděcích výkresů podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí stavební výkresy související s podlahářskými pracemi Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit jednoduchý technický náčrt průmyslové podlahy - skladbu
podlahových prvků (kladečský plán), svislý řez podlahou, napojení na okolní konstrukce
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování průmyslových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy technických norem (materiálové, technologické, normy
jakosti), vysvětlit jejich důležitost pro provádění průmyslových podlah
Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít technické normy a technickou dokumentaci (technické listy, firemní informační materiály) pro řešení zadaného úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v technologických postupech pro zhotovování průmyslových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup předepsaný normami, výrobci materiálů nebo projektanty vhodný pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit technologický postup Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů zhotovování průmyslových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a vysvětlit pracovní postup pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout materiály pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrolování, úprava a převzetí pracoviště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kontrolované parametry podkladu (prašnost, vlhkost, teplota, rovinnost, soudržnost) Písemné ověření
b Zvolit vhodný typ měřícího zařízení pro kontrolu parametrů podkladu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat podklad dle a) Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhodnotit výsledky kontroly podkladu a pracoviště Praktické předvedení
e Navrhnout úpravu podkladu dle c) Praktické předvedení
f Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek pro zhotovování průmyslových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a používat nástroje a ruční nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a používat mechanizované nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a používat pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
e Vysvětlit zásady požární ochrany při zhotovování průmyslových podlah Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba strojů a zařízení pro zhotovování průmyslových podlah a dopravu materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít stroje a zařízení pro úpravu podkladu průmyslové podlahy Praktické předvedení
b Použít stroje a zařízení pro zhotovení průmyslové podlahy Praktické předvedení
c Předvést a popsat údržbu strojů a strojních zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality materiálů a příslušenství pro zhotovování průmyslových podlah dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kvalitativní ukazatele dle technických podkladů výrobců Písemné ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení s odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Měření a rozměřování průmyslových podlah před pokládkou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit pracovní pomůcky a nářadí pro měření rozměrů Praktické předvedení
b Vypočítat plochu podlahy z hodnot naměřených nebo zjištěných z výkresu Praktické předvedení s výpočtem
c Zaměřit navazující stavební konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
d Zaměřit výšku čisté podlahy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat plochu podlahy z rozměrů naměřených nebo odečtených z výkresu Praktické předvedení s výpočtem
b Vypočítat spotřebu materiálů Praktické předvedení s výpočtem
c Vyhotovit kalkulaci ceny zakázky Praktické předvedení s výpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování průmyslových betonových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup zhotovení průmyslové betonové podlahy Ústní ověření
b Upravit podklad pro položení průmyslové betonové podlahy Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit čerstvý beton k použití Praktické předvedení
d Zhotovit podlahu podle zadání na připravený podklad Praktické předvedení a ústní ověření
e Napojit podlahu na okolní konstrukce (fabion, dilatace) Praktické předvedení a ústní ověření
f Zhotovit konečnou povrchovou úpravu podlahy (hlazení, nátěr) Praktické předvedení a ústní ověření
g Zkontrolovat hotovou podlahu Praktické předvedení a ústní ověření
h Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování průmyslových polyuretanových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup zhotovení průmyslové polyuretanové podlahy Ústní ověření
b Upravit podklad pro položení průmyslové polyuretanové podlahy Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit polyuretanovou směs k použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhotovit podlahu podle zadání na připravený podklad Praktické předvedení a ústní ověření
e Napojit podlahu na okolní konstrukce (fabion, dilatace) Praktické předvedení a ústní ověření
f Zhotovit konečnou povrchovou úpravu podlahy (hlazení, nátěr) Praktické předvedení a ústní ověření
g Zkontrolovat hotovou podlahu Praktické předvedení a ústní ověření
h Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování průmyslových epoxidových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup zhotovení průmyslové epoxidové podlahy Ústní ověření s vysvětlením
b Upravit podklad pro položení průmyslové epoxidové podlahy Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit maltovou směs k použití Praktické předvedení
d Zhotovit podlahu podle zadání na připravený podklad Praktické předvedení a ústní ověření
e Napojit podlahu na okolní konstrukce (fabion, dilatace) Praktické předvedení a ústní ověření
f Zhotovit konečnou povrchovou úpravu podlahy (hlazení, nátěr) Praktické předvedení a ústní ověření
g Zkontrolovat hotovou podlahu Praktické předvedení a ústní ověření
h Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování průmyslových anhydritových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup zhotovení průmyslové anhydritové podlahy Ústní ověření
b Upravit podklad pro položení průmyslové anhydritové podlahy Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit anhydritovou směs k použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhotovit podlahu podle zadání na připravený podklad Praktické předvedení a ústní ověření
e Napojit podlahu na okolní konstrukce (fabion, dilatace) Praktické předvedení a ústní ověření
f Zhotovit konečnou povrchovou úpravu podlahy (hlazení, nátěr) Praktické předvedení a ústní ověření
g Zkontrolovat hotovou podlahu Praktické předvedení a ústní ověření
h Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
3

Opravy a ošetřování průmyslových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit stav stávající průmyslové podlahy Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozpoznat vady a určit jejich příčinu Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout materiál pro opravu podlahy Ústní ověření s vysvětlením
d Navrhnout technologii opravy podlahy Ústní ověření s vysvětlením
e Navrhnout vhodný způsob údržby a ošetřování podlahy Ústní ověření s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady při zhotovování průmyslových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné ověření
b Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné ověření
c Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemné ověření
d Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Písemné ověření
e Popsat způsoby nakládání s odpady při podlahářských pracích Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při zhotovování průmyslových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce při provádění podlah Ústní ověření
b Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce při práci s nářadím a stroji Ústní ověření
c Popsat osobní ochranné pracovní prostředky při provádění podlah Ústní ověření
d Popsat zásady první pomoci na pracovišti Ústní ověření
e Vysvětlit pravidla požární ochrany, popsat základní typy hasicích přístrojů a jejich použití Ústní ověření
f Popsat pravidla práce s hořlavými látkami Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč musí být vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky (pracovní oděv, obuv a další), může používat osobní ruční nářadí a pracovní pomůcky odpovídající prováděným činnostem a požadavkům BOZP.

 

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek a kvalitu provedení prací. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP, dodržování předpisů PO a hygieny práce a používání osobních ochranných pracovních prostředků.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem nebo technických předpisů:

ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování kritérií hodnocení je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech podlahářů České republiky o.s.

Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g, 639 00 Brno

Schönox s.r.o., Škrobárenská 482, 617 00 Brno