Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Podlahář sportovních podlah
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech, dokumentaci a čtení prováděcích výkresů podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí stavební výkresy související s podlahářskými pracemi Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zhotovit jednoduchý technický náčrt sportovní podlahy - skladbu
podlahových prvků (kladečský plán), svislý řez podlahou, napojení na okolní konstrukce
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování sportovních podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy technických norem (materiálové, technologické, normy
jakosti), vysvětlit jejich důležitost pro provádění sportovních podlah
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Použít technické normy a technickou dokumentaci (technické listy, firemní informační materiály) pro řešení zadaného úkolu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v technologických postupech pro zhotovování sportovních podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup vhodný pro zadaný pracovní úkol předepsaný normami, výrobci materiálů nebo projektanty Praktické předvedení
b Vysvětlit technologický postup Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů pro zhotovování sportovních podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Navrhnout materiál pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrolování, úprava a převzetí pracoviště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kontrolované parametry podkladu (rovinnost, vlhkost, tvrdost, přídržnost, pevnost v tlaku, pevnost v ohybu) a pracoviště (teplota, vlhkost, rosný bod) a jejich povolené odchylky Písemné a ústní ověření
b Zvolit vhodný typ měřícího zařízení pro kontrolu parametrů podkladu a pracoviště Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zkontrolovat podklad a pracoviště dle kritéria a) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Zhodnotit výsledky kontroly podkladu a pracoviště Praktické předvedení
e Navrhnout úpravu podkladu dle výsledku kontroly v kritériu c) Praktické předvedení
f Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek pro zhotovování sportovních podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a používat nástroje a ruční nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a používat mechanizované nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a používat pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
e Vysvětlit zásady požární ochrany při zhotovování sportovních podlah Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba strojních zařízení pro zhotovování sportovních podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít strojní zařízení pro úpravu podkladu sportovní podlahy Praktické předvedení
b Použít strojní zařízení pro zhotovení sportovní podlahy Praktické předvedení
c Použít strojní zařízení pro dokončovací práce na sportovní podlaze Praktické předvedení
d Předvést a popsat opravy a údržbu strojních zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Dodržet předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality materiálů a příslušenství pro zhotovování sportovních podlah dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kvalitativní ukazatele dle technických podkladů výrobců Písemné a ústní ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Měření a rozměřování sportovních podlah před zhotovováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit pracovní pomůcky a nářadí pro měření rozměrů Praktické předvedení
b Vypočítat plochu podlahy z hodnot naměřených nebo zjištěných z výkresu, zhotovit náčrt půdorysu podlahy Praktické předvedení s výpočtem
c Zaměřit navazující stavební konstrukce Praktické předvedení
d Zaměřit výšku čisté podlahy Praktické předvedení
e Rozvrhnout podlahu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálů pro zhotovování sportovních podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat plochu podlahy z rozměrů naměřených nebo odečtených z výkresu Praktické předvedení s písemým výpočtem
b Vypočítat spotřebu materiálů Praktické předvedení s písemným výpočtem
c Vyhotovit kalkulaci ceny zakázky Praktické předvedení s písemným výpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování sportovních podlah bodově elastických

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zhotovení podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Upravit podklad pro položení sportovní podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zhotovit podlahu dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Napojit podlahu na okolní konstrukce (lištování, dilatace) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zhotovit konečnou povrchovou úpravu podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Zkontrolovat hotovou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
h Dodržet předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování sportovních podlah konstrukčně odpružených

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zhotovení podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Upravit podklad pro položení sportovní podlahy konstrukčně odpružené Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zhotovit podlahu podle zadání na připravený podklad Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Napojit podlahu na okolní konstrukce (lištování, dilatace) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zhotovit konečnou povrchovou úpravu podlahy (broušení, nátěr) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Zkontrolovat hotovou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
h Dodržet předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy a ošetřování sportovních podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit stav sportovní podlahy, rozpoznat vady a určit jejich příčinu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Navrhnout materiál pro opravu podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Navrhnout technologii a pracovní postup opravy podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Navrhnout způsob údržby a ošetřování podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady při zhotovování sportovních podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné a ústní ověření
c Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Ústní ověření
d Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Ústní ověření
e Popsat způsoby nakládání s odpady při podlahářských pracích Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při zhotovování sportovních podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce při provádění podlah Ústní ověření
b Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce při práci s nářadím a stroji Ústní ověření
c Popsat osobní ochranné pracovní prostředky při provádění sportovních podlah Písemné a ústní ověření
d Popsat zásady první pomoci na pracovišti Ústní ověření
e Vysvětlit pravidla požární ochrany, popsat základní typy hasicích přístrojů a jejich použití Písemné a ústní ověření
f Popsat pravidla práce s hořlavými látkami Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč musí být vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky (pracovní oděv, obuv a další), může používat osobní ruční nářadí a pracovní pomůcky odpovídající prováděným činnostem a požadavkům BOZP.

 

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek a kvalitu provedení prací. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP, dodržování předpisů PO a hygieny práce a používání osobních ochranných pracovních prostředků. Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování kritérií hodnocení je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech podlahářů České republiky o.s.

Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g, 639 00 Brno

Schönox s.r.o., Škrobárenská 482, 617 00 Brno