Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Kamnář stavitel krbů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a technických podkladech pro stavbu individuálně stavěných topidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí stavební výkresy objektu, který má být vytápěn individuálně stavěným topidlem Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Používat normy, technické podklady a právní předpisy pro individuálně stavěná topidla (ČSN 73 4230, ČSN EN 13 229, ČSN 73 4201, nařízení vlády č. 91/2010 Sb.) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v materiálech pro stavbu krbů s krbovou vložkou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat silikátové zdící materiály pro stavbu krbu, jejich vlastnosti a použití Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat základní typy krbových vložek, jejich vlastnosti a použití Písemné ověření s nakreslením schématu a ústní vysvětlením
c Popsat kamnářské spojovací materiály - malty a lepidla, jejich vlastnosti a použití Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Popsat tepelněizolační materiály, jejich vlastnosti a použití Písemné ověření s ústním vysvětlením
e Popsat materiály pro obestavby krbových vložek, jejich vlastnosti a použití Písemné ověření s ústním vysvětlením
f Popsat materiály pro povrchové úpravy krbů obklady a omítkami, jejich vlastnosti a použití Písemné ověření s ústním vysvětlením
g Popsat příslušenství krbů – klapky, mřížky, rošty, krbové nářadí Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality kamnářských materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů dle technických podkladů výrobců (kvalita povrchu, rozměrové odchylky) Ústní ověření
b Posoudit kvalitu materiálu pro stavbu krbu dle zadání prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy krbu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vypočítat spotřebu materiálů pro stavbu krbu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v konstrukci komínů a připojování topidel na komín

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci jednovrstvých a vícevrstvých komínů (ČSN 73 4201) s nakreslením náčrtu komína Písemné a ústní ověření
b Popsat označování komínů podle ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443 Písemné a ústní ověření
c Popsat podmínky připojování topidel na komín dle ČSN 73 4201 Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby připojování topidel na komín ocelovým kouřovodem (po vodě, po kouři) Písemné a ústní ověření
e Popsat kontrolu kouřovodu před obezděním Ústní ověření
f Popsat způsoby zhotovení nového sopouchu do jednovrstvého a vícevrstvého komína Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční a strojní opracovávání materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby opracování kamnářských keramických materiálů Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby opracování kamnářských kovových materiálů Ústní ověření
c Popsat nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky Ústní ověření
d Upravit tvar a rozměr keramických materiálů ručně, ručním mechanizovaným nářadím, osekáváním, vrtáním a broušením Praktické předvedení
e Upravit tvar a rozměr kovových materiálů ručním a strojním řezáním, vrtáním a broušením Praktické předvedení
f Dodržovat podmínky BOZP a hygieny práce při opracování materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stavba krbu s krbovou vložkou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít technickou a výkresovou dokumentaci krbu včetně statického posudku nosného podkladu krbu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zkontrolovat komín pro připojení topidla nebo využít kontrolní zprávu kominíka Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat způsoby řešení přívodu vzduchu pro hoření Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Popsat protipožární opatření u přilehlých stěn a podlah Písemné ověření
e Provést tepelnou izolaci přilehlých stěn a podlah Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Připravit kamnářské stavební hmoty k použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Kontrolovat vodorovnou rovinu podlahy a svislice stěn v místě stavby krbu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Kontrolovat vodorovnou rovinu a kolmost konstrukčních materiálů při stavbě krbu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
i Popsat způsoby spojování kamnářských materiálů Písemné ověření s ústním vysvětlením
j Připravit spojovací materiály - malty a lepidla k použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
k Rozměřit a založit krb dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
l Zvolit a používat nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky Praktické předvedení
m Opracovat šamotový materiál ručním, nebo mechanizovaným nářadím Praktické předvedení s ústním vysvětlením
n Připravit uložení krbové vložky Praktické předvedení
o Zajistit vložku proti posunutí Praktické předvedení
p Osadit krbovou vložku, kontrolovat vodorovnost a svislost Praktické předvedení
q Obestavět krbovou vložku žáruvzdorným materiálem Praktické předvedení
r Osadit výdechové mřížky do obestavby krbu Praktické předvedení
s Popsat provedení kontrolního otvoru v tělese krbu Ústní ověření
t Popsat povrchovou úpravu obestavby krbu omítáním nebo obkladem Ústní ověření
u Popsat možné závady krbů a způsoby jejich odstranění Ústní ověření
v Připojit krb na komín Praktické předvedení
w Zkontrolovat připojení krbu na komín dle NV č. 91/2011 Sb. nebo zajist kontrolu kominíkem Praktické předvedení
x Dodržovat předpisy BOZP, PO a hygieny práce Praktické předvedení
y Předat krb zákazníkovi s poučením o používání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Instalace přenosného topidla (krbových kamen)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou dokumentaci přenosného topidla Ústní ověření
b Navrhnout pracovní postup instalace přenosného topidla dle zadání Praktické předvedení
c Popsat připojení topidla na komín kovovým kouřovodem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž teplovzdušných rozvodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol a návrh odůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat protipožární opatření u prostupů teplovzdušných rozvodů dřevěnou konstrukcí Písemné a ústní ověření
c Popsat nářadí a pracovní pomůcky pro montáž teplovzdušných rozvodů s vysvětlením jejich použití Ústní ověření
d Vysvětlit napojení rozvodu na výdech (správné nasměrování) Ústní ověření
e Popsat provedení rozvodu delšího než 4 m Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž stavebnicového krbu dle technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Používat technickou dokumentaci stavebnicového krbu Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol a návrh odůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit materiály pro spojování různých druhů konstrukčních materiálů - kámen, beton, žáruvzdorné materiály Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Popsat protipožární ochranu místa stavby krbu v dřevostavbě Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?kod_sm1=41&id_jp=101928).

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících právních předpisů a technických norem:

Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 406/2000Sb. o hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů

ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm

ČSN EN 13 229 Spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky

 

Metodické doporučení

 

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek, kvalitu provedení prací, dodržování předpisů BOZP, PO a hygieny práce a používání osobních ochranných pracovních prostředků.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování kritérií hodnocení je nezbytné zkoušenému zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky např. při manipulaci s materiály.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech kamnářů ČR

Pavel Baďura - KOKK Otrokovice

Kamnářství Pešek, Český Krumlov

K-PLUS, Hanušovice

TIMPEX, s. r. o., Hanušovice