Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Kamnář montér kachlových kamen a kachlových sporáků
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech pro stavbu a opravy kachlových kamen a kachlových sporáků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí stavební výkresy objektu, který má být vytápěn individuálně stavěnými kachlovými kamny a kachlovými sporáky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Používat normy a technické podklady pro individuálně stavěná kachlová kamna a kachlové sporáky (ČSN 73 4231, ČSN 73 4232, ČSN EN 155 44:2006, ČSN EN 13 229, ČSN 73 4201, Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Upravování kamnářských keramických a kovových materiálů ručně a strojně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby opracování kamnářských keramických materiálů Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby opracování kamnářských kovových materiálů Ústní ověření
c Popsat nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky Ústní ověření
d Upravit tvar a rozměr keramických materiálů ručně, ručním mechanizovaným nářadím, osekáváním, vrtáním a broušením Praktické předvedení
e Upravit tvar a rozměr kovových materiálů ručním a strojním řezáním, vrtáním a broušením Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování kování do kachlů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s odůvodněním
b Popsat nářadí a pracovní pomůcky pro montáž kování s vysvětlením jejich použití Ústní ověření
c Upravit rozměr kachlů na velikost kování s ohledem na tepelnou roztažnost kovu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Osadit kování do kachlů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění čistícího otvoru v kachlích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zhotovení čisticího otvoru Praktické předvedení
b Popsat nářadí a pracovní pomůcky Ústní ověření
c Zhotovit otvor v kachli ručním mechanizovaným nářadím Praktické předvedení
d Instalovat čisticí víčko do kachlů a do tahového systému Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci komínů a připojování topidel na komín

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci jednovrstvých a vícevrstvých komínů (ČSN 73 4201) s nakreslením náčrtu komína Písemné a ústní ověření
b Popsat označování komínů podle ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443 Písemné a ústní ověření
c Popsat podmínky připojování topidel na komín dle ČSN 73 4201 Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Popsat způsoby připojování topidel na komín ocelovým kouřovodem (po vodě, po kouři) Ústní ověření
e Popsat kontrolu spalinové cesty od topeniště po sopouch komína před obezděním Ústní ověření
f Popsat provedení nového sopouchu do jednovrstvého a třívrstvého systémového komína Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání, ošetřování a údržba ručního nářadí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ruční nářadí, jednotlivé druhy pro stavbu kachlových kamen a kachlových sporáků Ústní ověření
b Používat ruční nářadí při kamnářských pracích Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c Popsat podmínky BOZP při práci s ručním nářadím Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů a zařízení na opracování stavebních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stroje a zařízení pro stavbu kachlových kamen a kachlových sporáků - pily na řezání keramických a kovových materiálů, vrtačky, brusky Písemné nebo ústní ověření
b Popsat podmínky BOZP při práci se stroji Písemné nebo ústní ověření
c Obsluhovat pily, vrtačky a brusky Praktické předvedení s ústním odůvodněním
d Dodržovat BOZP při práci se stroji Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stavba kachlových kamen a sporáků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kamnářské stavební materiály, jejich vlastnosti a použití Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Posoudit kvalitu kamnářských materiálů prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.) Praktické předvedení s odůvodněním
c Připravit kamnářské stavební a spárovací hmoty k použití dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat postupy přípravy kachloví pro montáž kachlových kamen a kachlového sporáku Písemné ověření s ústním vysvětlením
e Kontrolovat vizuálně kvalitu kachlů Praktické předvedení s ústním odůvodněním
f Kolorovat kachle Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Popsat spojovací kamnářské materiály a způsob jejich použití Písemné ověření
h Připravit spojovací materiály (malty a lepidla) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
i Popsat alespoň dva druhy průmyslově vyráběných topenišť pro kachlová kamna Ústní ověření
j Kontrolovat vodorovnou rovinu a svislost konstrukčních materiálů při zdění Praktické předvedení s ústním vysvětlením
k Postavit sokl kachlových kamen nebo sporáku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
l Postavit topeniště kachlových kamen nebo sporáku dle zadání a technické dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
m Postavit kachle a tahový systém na hlínu nebo lepidlo Praktické předvedení s ústním vysvětlením
n Spárovat kachle Praktické předvedení s ústním vysvětlením
o Vysvětlit postup stavby velkoplošných desek a jejich účel Ústní ověření
p Vysvětlit připojení průmyslově vyráběného topeniště kachlových kamen na keramický tahový systém a na sopouch komína Ústní ověření
q Vysvětlit připojení průmyslově vyráběného topeniště kachlových kamen na tahový systém továrně vyráběný a na sopouch komína Ústní ověření
r Popsat způsoby připojení topidla na sopouch komína Ústní ověření
s Připojit topidlo na sopouch komína kovovým kouřovodem, kontrolovat těsnost připojení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
t Prokázat znalost provedení dodatečného zaústění do třívrstvého, systémového komína Písemné a ústní ověření
u Dodržovat pravidla BOZP, PO a hygieny práce Praktické předvedení
v Používat ČSN 73 4231 Kamna – individuálně stavěná kamna ČSN 73 4232 Sporáky – individuálně stavěné sporáky při stavbě kamen a sporáků Praktické předvedení a ústní ověření
w Zkontrolovat připojení topidla na komín dle NV č. 91/2011 Sb. nebo zajistit kontrolu kominíkem Praktické předvedení a ústní ověření
x Předat topidlo zákazníkovi včetně poučení o používání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přestavba, oprava a rekonstrukce kachlových kamen a sporáků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup rozebrání reálných kachlových kamen (kachlového sporáku) Praktické předvedení s odůvodněním
b Popsat spojování kachlů z historického hlediska starých Písemné a ústní ověření
c Popsat materiály pro opravu topidel z historického hlediska starých Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Instalace automatických regulací přívodu vzduchu do topidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat alespoň dva druhy automatických regulací přívodu vzduchu do topidel Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat systém a význam automatické regulace v kachlových kamnech Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Instalovat automatickou regulaci pro kachlová kamna Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?kod_sm1=41&id_jp=101922).

 

Vzhledem ke složitosti stavby topidel a vysoké ceně materiálů, je možno v kompetenci g11.A.3407 Stavba kachlových kamen a sporáků připustit variantní řešení kritéria l) Postavit topeniště kachlových kamen nebo sporáku dle technické dokumentace a zadání kritéria m) Postavit kachle a tahový systém na hlínu nebo lepidlo. Uchazeč o osvědčení o získání profesní kvalifikace se může s autorizovanou osobou dohodnout, kterou variantu konstrukce zvolí pro zkoušku.

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími prováděným pracím.

 

Při ověřování odborných kompetencí je třeba respektovat ustanovení právních předpisů a technických norem:

Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Zákon 406/2000Sb. o hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů

ČSN 73 4231 Kamna – individuálně stavěná kamna

ČSN 73 4232 Sporáky – individuálně stavěné sporáky

ČSN EN 155 44:2006 – postup výpočtu kamen

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky

 

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek, pracovní výkon a kvalitu provedení prací, dodržování předpisů BOZP, PO a hygieny práce a používání osobních ochranných pracovních prostředků.

 

Vzhledem k charakteru některých pracovních činností je nutné při ověřování způsobilostí zajistit uchazeči pomoc další osoby resp. mechanizační prostředky např. při manipulaci s materiály.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech kamnářů ČR

Pavel Baďura - KOKK Otrokovice

Kamnářství Pešek, Český Krumlov

K-PLUS, Hanušovice

TIMPEX, s. r. o., Hanušovice