Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech pro stavbu a opravy kachlových kamen a kachlových sporáků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí stavební výkresy objektu, který má být vytápěn individuálně stavěnými kachlovými kamny a kachlovými sporáky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Používat normy a technické podklady pro individuálně stavěná kachlová kamna a kachlové sporáky (ČSN 73 4231, ČSN 73 4232, ČSN EN 155 44:2006, ČSN EN 13 229, ČSN 73 4201, Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Upravování kamnářských keramických a kovových materiálů ručně a strojně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby opracování kamnářských keramických materiálů Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby opracování kamnářských kovových materiálů Ústní ověření
c Popsat nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky Ústní ověření
d Upravit tvar a rozměr keramických materiálů ručně, ručním mechanizovaným nářadím, osekáváním, vrtáním a broušením Praktické předvedení
e Upravit tvar a rozměr kovových materiálů ručním a strojním řezáním, vrtáním a broušením Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování kování do kachlů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s odůvodněním
b Popsat nářadí a pracovní pomůcky pro montáž kování s vysvětlením jejich použití Ústní ověření
c Upravit rozměr kachlů na velikost kování s ohledem na tepelnou roztažnost kovu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Osadit kování do kachlů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění čistícího otvoru v kachlích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zhotovení čisticího otvoru Praktické předvedení
b Popsat nářadí a pracovní pomůcky Ústní ověření
c Zhotovit otvor v kachli ručním mechanizovaným nářadím Praktické předvedení
d Instalovat čisticí víčko do kachlů a do tahového systému Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci komínů a připojování topidel na komín

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci jednovrstvých a vícevrstvých komínů (ČSN 73 4201) s nakreslením náčrtu komína Písemné a ústní ověření
b Popsat označování komínů podle ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443 Písemné a ústní ověření
c Popsat podmínky připojování topidel na komín dle ČSN 73 4201 Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Popsat způsoby připojování topidel na komín ocelovým kouřovodem (po vodě, po kouři) Ústní ověření
e Popsat kontrolu spalinové cesty od topeniště po sopouch komína před obezděním Ústní ověření
f Popsat provedení nového sopouchu do jednovrstvého a třívrstvého systémového komína Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání, ošetřování a údržba ručního nářadí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ruční nářadí, jednotlivé druhy pro stavbu kachlových kamen a kachlových sporáků Ústní ověření
b Používat ruční nářadí při kamnářských pracích Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c Popsat podmínky BOZP při práci s ručním nářadím Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů a zařízení na opracování stavebních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stroje a zařízení pro stavbu kachlových kamen a kachlových sporáků - pily na řezání keramických a kovových materiálů, vrtačky, brusky Písemné nebo ústní ověření
b Popsat podmínky BOZP při práci se stroji Písemné nebo ústní ověření
c Obsluhovat pily, vrtačky a brusky Praktické předvedení s ústním odůvodněním
d Dodržovat BOZP při práci se stroji Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stavba kachlových kamen a sporáků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kamnářské stavební materiály, jejich vlastnosti a použití Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Posoudit kvalitu kamnářských materiálů prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.) Praktické předvedení s odůvodněním
c Připravit kamnářské stavební a spárovací hmoty k použití dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat postupy přípravy kachloví pro montáž kachlových kamen a kachlového sporáku Písemné ověření s ústním vysvětlením
e Kontrolovat vizuálně kvalitu kachlů Praktické předvedení s ústním odůvodněním
f Kolorovat kachle Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Popsat spojovací kamnářské materiály a způsob jejich použití Písemné ověření
h Připravit spojovací materiály (malty a lepidla) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
i Popsat alespoň dva druhy průmyslově vyráběných topenišť pro kachlová kamna Ústní ověření
j Kontrolovat vodorovnou rovinu a svislost konstrukčních materiálů při zdění Praktické předvedení s ústním vysvětlením
k Postavit sokl kachlových kamen nebo sporáku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
l Postavit topeniště kachlových kamen nebo sporáku dle zadání a technické dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
m Postavit kachle a tahový systém na hlínu nebo lepidlo Praktické předvedení s ústním vysvětlením
n Spárovat kachle Praktické předvedení s ústním vysvětlením
o Vysvětlit postup stavby velkoplošných desek a jejich účel Ústní ověření
p Vysvětlit připojení průmyslově vyráběného topeniště kachlových kamen na keramický tahový systém a na sopouch komína Ústní ověření
q Vysvětlit připojení průmyslově vyráběného topeniště kachlových kamen na tahový systém továrně vyráběný a na sopouch komína Ústní ověření
r Popsat způsoby připojení topidla na sopouch komína Ústní ověření
s Připojit topidlo na sopouch komína kovovým kouřovodem, kontrolovat těsnost připojení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
t Prokázat znalost provedení dodatečného zaústění do třívrstvého, systémového komína Písemné a ústní ověření
u Dodržovat pravidla BOZP, PO a hygieny práce Praktické předvedení
v Používat ČSN 73 4231 Kamna – individuálně stavěná kamna ČSN 73 4232 Sporáky – individuálně stavěné sporáky při stavbě kamen a sporáků Praktické předvedení a ústní ověření
w Zkontrolovat připojení topidla na komín dle NV č. 91/2011 Sb. nebo zajistit kontrolu kominíkem Praktické předvedení a ústní ověření
x Předat topidlo zákazníkovi včetně poučení o používání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přestavba, oprava a rekonstrukce kachlových kamen a sporáků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup rozebrání reálných kachlových kamen (kachlového sporáku) Praktické předvedení s odůvodněním
b Popsat spojování kachlů z historického hlediska starých Písemné a ústní ověření
c Popsat materiály pro opravu topidel z historického hlediska starých Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Instalace automatických regulací přívodu vzduchu do topidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat alespoň dva druhy automatických regulací přívodu vzduchu do topidel Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat systém a význam automatické regulace v kachlových kamnech Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Instalovat automatickou regulaci pro kachlová kamna Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?kod_sm1=41&id_jp=101922).

 

Vzhledem ke složitosti stavby topidel a vysoké ceně materiálů, je možno v kompetenci g11.A.3407 Stavba kachlových kamen a sporáků připustit variantní řešení kritéria l) Postavit topeniště kachlových kamen nebo sporáku dle technické dokumentace a zadání kritéria m) Postavit kachle a tahový systém na hlínu nebo lepidlo. Uchazeč o osvědčení o získání profesní kvalifikace se může s autorizovanou osobou dohodnout, kterou variantu konstrukce zvolí pro zkoušku.

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími prováděným pracím.

 

Při ověřování odborných kompetencí je třeba respektovat ustanovení právních předpisů a technických norem:

Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Zákon 406/2000Sb. o hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů

ČSN 73 4231 Kamna – individuálně stavěná kamna

ČSN 73 4232 Sporáky – individuálně stavěné sporáky

ČSN EN 155 44:2006 – postup výpočtu kamen

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky

 

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek, pracovní výkon a kvalitu provedení prací, dodržování předpisů BOZP, PO a hygieny práce a používání osobních ochranných pracovních prostředků.

 

Vzhledem k charakteru některých pracovních činností je nutné při ověřování způsobilostí zajistit uchazeči pomoc další osoby resp. mechanizační prostředky např. při manipulaci s materiály.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-67-H/02 Kamnář, 5 let praxe v povoláni kamnář.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, školní vzdělávací program kamnářství, 5 let praxe v povolání kamnář.
  3. Výkon povolání učitele odborného výcviku v oboru vzdělání 36-67-H/02 Kamnář nebo 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, školní vzdělávací program kamnářství, minimálně střední vzdělání s výučním listem získané ukončením vzdělávacího programu v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu dle § 5 odst. b) zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících; 5 let praxe v povolání učitel odborného výcviku.
  4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství, 5 let praxe v povolání kamnář.
  5. Úplná profesní kvalifikace kamnář doložená osvědčeními o získání profesních kvalifikací skládajících úplnou profesní kvalifikaci, 5 let praxe v povolání kamnář.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Měřidla: dřevěný skládací metr 2 m, 5 m, vodováhy 0,5 m, 1 m, 1,5 m, lať 2 m

 

Nářadí a zařízení: úhelníky 90°, 45°, 30°, ruční nůžky na plech, pilník plochý, pilník kruhový, rašple, pila ocaska, různé štětce, kladivo 100 g, 500 g a 1000 g, sekáče různé, sponkovačka, kleště ploché a štípací, špachtle nerezové šíře 200mm a 400 mm, zednická lžíce, naběračka na maltu nerez, různé šroubováky, sada plochých klíčů, sada gola klíčů, sada imbusových klíčů, svěrky, nerezová a molitanová hladítka různých velikostí, diamantové a železné vrtáky různých průměrů, kamnářské brousky, kominická štětka, plastová vanička 40 l a 60 l, vědra 10 l až 15 l, lámačka, stavební lešení

 

Elektrické nářadí a měřicí přístroje: vrtačka, míchačka stavební, mísící zařízení na stavební lepidla a tmely s příslušenstvím, rozbrušovačka průměr 110 mm a 230 mm, diamantová vodní pila průměr 350 mm, bourací kladivo, elektrický prodlužovací kabel délky 25m, průmyslový vysavač, vlhkoměr a tahoměr

 

Pomůcky: zednická tužka, fixy

 

Materiál: dle zadání úkolu

 

Zdroj elektrické energie

 

Právní předpisy:

Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Zákon 406/2000 Sb. o hospodaření s energií.

 

Technické normy:

ČSN 73 4231 Kamna – individuálně stavěná kamna

ČSN 73 4232 Sporáky – individuálně stavěné sporáky

ČSN EN 155 44:2006 – postup výpočtu kamen

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky

 

Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi

 

Předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy)

 

Pomocný personál

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 60 až 90 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 30 až 40 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech kamnářů ČR

Pavel Baďura - KOKK Otrokovice

Kamnářství Pešek, Český Krumlov

K-PLUS, Hanušovice

TIMPEX, s. r. o., Hanušovice