Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Producent v audiovizi
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v animovaném audiovizuálním trhu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit v základních bodech historii českého animovaného filmu Ústní ověření
b Vyjmenovat základní animované festivaly, trhy a „eventy“ podporující rozvoj a vzdělávání evropských profesionálů Ústní ověření
c Uvést alespoň dva příklady evropských animovaných audiovizuálních děl, které byly za poslední 2 roky vyprodukované a uvedené do široké distribuce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Výběr látky a námětu pro tvorbu animovaného audiovizuálního díla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit vhodnost látky a námětu pro tvorbu animovaného audiovizuálního díla Ústní ověření
b Vysvětlit ideový a tematický obsah látky, jeho možné výtvarné zobrazení s ohledem na dostupné animační technologie použité při zpracování animovaného audiovizuálního díla Ústní ověření
c Popsat a objasnit formu šíření díla ve vztahu ke zvolené látce a výrobní technologii Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v dostupných animačních technologiích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní výrobní technologie animovaného AVD Ústní ověření
b Vysvětlit principy technologie loutkového filmu a dalších animačních digitálních technologií (2D, 3D, CGI), uvést příklady a možnosti použití jednotlivé technologie v podmínkách výroby v České republice případně v rámci mezinárodní koprodukce Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Zajištění autorských práv a práv souvisejících animovaného audiovizuálního díla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění) v oblasti práv duševního vlastnictví, počínaje § 2358 pod názvem Licence s ohledem na využití u animovaného audiovizuálního díla Ústní ověření
b Orientovat se v autorském zákoně č. 121/2000 Sb., v platném znění, s ohledem na využití u animovaného audiovizuálního díla (vysvětlit práva autora k jeho autorskému dílu a práva související s právem autorským zejména právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu). Ústní ověření
c Vysvětlit, co je „původní (preexistentní) dílo“ a co „adaptace“ a jakým způsobem zajistit práva u preexistentního díla Ústní ověření
d Popsat základní náležitosti licenční smlouvy - cena, doba, rozsah užití, možnost postupovat dál, šíření, podmínky odměny pro držitele původních práv Písemné a ústní ověření
e Popsat základní náležitosti opční smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit rozdíl mezi opční a licenční smlouvou Písemné a ústní ověření
g Vysvětlit specifika licenčních smluv pro autora, scénáristu a výtvarníka projektu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Řízení procesu tvorby scénáře a výtvarného konceptu animovaného audiovizuálního díla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit formy zadávání úkolů pro tvůrčí pracovníky (scenárista, výtvarník) Ústní ověření
b Vysvětlit formy kontroly výstupů tvůrčích pracovníků (scenárista, výtvarník) Ústní ověření
c Vysvětlit způsoby rozdělení práce v týmu tvůrčích pracovníků (scenáristé, výtvarníci) Ústní ověření
d Vysvětlit způsob odměňování tvůrčích pracovníků při vývoji animovaného audiovizuálního díla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Tvorba rozpočtu, finančního, obchodního a marketingového plánu výroby animovaného audiovizuálního díla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat modelový rámcový rozpočet animovaného audiovizuálního díla Praktické předvedení
b Vysvětlit způsob stanovení rozpočtu záběrů dle různých technologií (2D/3D,CGI), posuzování náročnosti záběrů s ohledem na nutnost počtu pracovníků pro výrobu daných záběrů atd. Ústní ověření
c Vypracovat modelový finanční plán na výrobu animovaného audiovizuálního díla Praktické předvedení
d Vypracovat modelový harmonogram výroby animovaného audiovizuálního díla Praktické předvedení
e Vypracovat modelový obchodní plán zohledňující veškeré předpokládané náklady a výnosy projektu Praktické předvedení
f Vypracovat modelový marketingový plán projektu Praktické předvedení
g Vysvětlit důležitost tzv. cross-médii při výrobě a šíření animovaného animovaného audiovizuálního díla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zajištění finančních zdrojů na výrobu animovaného audiovizuálního díla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní finanční zdroje využitelné při výrobě animovaného audiovizuálního díla Ústní ověření
b Vysvětlit rozdíl mezi hrubými a čistými příjmy producenta Ústní ověření
c Vypracovat seznam podkladů pro zajištění finančních zdrojů na výrobu animovaného audiovizuálního díla Praktické předvedení
d Prezentovat projektový záměr a jeho specifika pro získání finančních zdrojů na výrobu díla Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Ujednání produkčních, koprodukčních a distribučních parametrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní náležitosti koprodukční smlouvy Písemné ověření
b Vyjmenovat základní náležitosti licenční smlouvy na poskytnutí licence pro televizní vysílání Písemné ověření
c Vyjmenovat základní náležitosti licenční smlouvy pro kinodistribuci a nová média Ústní ověření
d Vyjmenovat základní náležitosti při uzavírání deal-memo (smlouva o smlouvě budoucí) s mezinárodním prodejním agentem díla Ústní ověření
e Popsat možnosti a rozdíly distribučních kanálů využitelných pro šíření audiovizuálního díla. Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Producentské řízení výroby animovaného díla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit jednotlivé fáze výroby animovaného audiovizuálního díla a jejich výstupy s ohledem na způsob řízení a kontroly Ústní ověření
b Vysvětlit základní výstupy a důležitost výtvarných návrhů – concept artů (vývoj charakterů a prostředí) Ústní ověření
c Vysvětlit funkci a nutnost výroby storyboardu a animatiku Ústní ověření
d Vyjmenovat základní náležitosti smlouvy o výrobě s animačním studiem Písemné ověření
e Popsat řízení a kontrolu práce animačního studia Ústní ověření
f Vyjmenovat základní náležitosti smlouvy s vedoucím výroby projektu Písemné ověření
g Popsat řízení a kontrolu práce vedoucího výroby Ústní ověření
h Vyjmenovat základní náležitosti smlouvy s režisérem projektu Písemné ověření
i Popsat řízení a kontrolu práce režiséra Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč předloží autorizované osobě 30 dní před vlastní zkouškou:

  • doklad o znalosti anglického jazyka odpovídající nejméně deskriptoru B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky,
  • profesní životopis, který slouží autorizované osobě pouze pro přehled profesní praxe a není určen k hodnocení uchazeče,
  • prezentace 3 projektů, na kterých se podílel na pozici producenta. Prezentace bude zpracována v prezentačním software (např. PowerPoint nebo v jiné obdobě prezentačního nástroje).

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči modelový projekt, z něhož bude uchazeč vycházet při plnění kritérií dle tohoto standardu, a to v termínu nejméně 15 pracovních dnů před termínem zkoušky.

Uchazeč odevzdá zpracovaný projekt nejpozději 5 pracovních dní před termínem zkoušky.

Zpracovaný projekt bude doručen na adresu autorizované osoby 1x v tištěné podobě a zároveň elektronicky.

Předmětem části zkoušky je obhajoba práce formou prezentace.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

 

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na ekonomickou oblast nebo na produkci audiovizuálních děl, a alespoň 5 let odborné praxe v řídících pozicích v oblasti audiovizuální výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo kultury ČR, www.mkcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • Zkušební místnost,
  • počítač s textovým a tabulkovým editorem,
  • kalkulačka, tužka, papír.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Bohemian Multimedia spol. s r.o.

Rolling Pictures spol. s r.o.

Alkay Animation Prague s.r.o.

Maurfilm

R.U.R.