Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Platnost standardu: Od 29.6.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických postupech a profesi výroby 3D animace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit funkce a kompetence jednotlivých členů týmu ve studiu 3D animovaného filmu Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit výrobu 3D animovaného filmu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Orientace v normách a technologických postupech výroby 3D animace s využitím techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít, nastudovat a otestovat podklady pro vytvoření layoutu, analyzovat storyboard (obrazový scénář). Zkontrolovat funkčnost všech animovaných a vizuálních objektů, zvukových stop, nutných k realizaci zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné nastavení projektu ve vybraném 3D programu pro práci - použít adresářovou strukturu projektu pro jednotlivé soubory scény. Zvolit správné pojmenování a ukládání scén, objektů, textur, výstupů apod. Praktické předvedení
c Provést v příslušném animačním programu základní pózy, časování a kompozici do kamery podle zadání Praktické předvedení
d Zkompletovat layouty jednotlivých záběrů do videosouboru. Uložit verzi pro další zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Výroba layoutu - animační příprava pro 3D animaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit program dle zadaných kritérií - velikost výstupního formátu, délky záběru, kamery, zvukové stopy, FPS Praktické předvedení
b Zpracovat tři zadané záběry o maximální délce 200 oken (frames). Navrhnout a vhodnou formou odprezentovat (skica, video) pohybové řešení záběrů na základě obrazového scénáře Praktické předvedení
c Provést v příslušném animačním programu základní pózy, časování a kompozici do kamery podle zadání Praktické předvedení
d Zkompletovat layouty jednotlivých záběrů do videosouboru. Uložení nové verze pro další zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Výroba klíčových póz 3D animace - blocking

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat tři záběry dle zhotoveného layoutu do hlavních póz (key poses). Zvolit vhodnou metodu tvorby póz v čase (Pose-to-Pose [od pózy k póze], Straight Ahead [přímo vpřed] nebo kombinací) na základě charakteru záběru a odůvodnit takové řešní Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat hrubou animaci především s využitím principů anticipation (předjímání), staging (scéna), timing (časování), follow through/overlapping (dotah a překryv pohybu), slow in-out (náběh, doběh), exaggaration (nadsázka), appeal (charisma) Praktické předvedení
c Zkompletovat hrubou animaci (blocking) jednotlivých záběrů do videosouboru. Uložit verzi pro další zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Finalizace 3D animace - polishing

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat tři záběry dle hrubé animace (blocking) do plynulé fáze pohybu (spline, polish). Přidat do záběru detaily a kvalitativní elementy v kontextu základních principů squash and stretch (zploštění, natahování), arcs (pohyb v křivce), secondary action (sekundární animace) apod. Praktické předvedení
b Zkontrolovat a vyčistit animační křivky v křivkovém editoru (graph, curve editor), vytvořit archiv projektu (komprimovaný soubor s veškerým obsahem práce). Praktické předvedení
c Zkompletovat finální podobu tří záběrů do jednoho videosouboru. Odezvdat kompletní výstupy animací dle zadaných kritérií k posouzení (reference, layout, blocking, polish) s archivem projektu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč předloží autorizované osobě 30 dní před vlastní zkouškou:

 • profesní životopis,
 • ukázky práce na minimálně 3 animovaných projektech s uvedením konkrétních činností, které na projektu uchazeč vykonal (na CD/DVD nosiči).

 

Při zahájení vlastního ověřování uchazeč obdrží od autorizované osoby technický scénář v rozsahu 3 záběrů celkové délky od 7 do 10 vteřin s tématem animace jednoho charakteru (figura), popis charakteristiky figury, voiceover (zvukový záznam a jeho výpis), popis filmového stylu animace, námět na charakterovou animaci s jednou figurou a animovatelný model figury v adresářové struktuře projektu.

 

Při hodnocení práce uchazeče je kladen důraz zejména na:

 • dodržení technického scénáře dle zadání,
 • dodržení stylu, charakteru a kvality animace.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 • Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe na pozici 3D animátor, z toho minimálně jeden rok na pozici senior 3D animátor nebo vedoucí animačního týmu nebo na podobně významné pozici v období posledních tří let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 • Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe na pozici režisér animované tvorby, z toho minimálně tři roky v období posledních pěti let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další upřesnění požadavků na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby:

 • Doložení praxe v oboru profesním životopisem, ukázkami vlastní práce na animovaném díle, podložené titulkovou listinou.

 

Autorizovaným zástupcem autorizované osoby může být i zahraniční profesionál, který prokazatelně splňuje výše uvedené požadavky nebo jejich kombinaci.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo kultury, www.mkcr.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • počítačové pracoviště vybavené počítačem se softwarovým vybavením pro 3D animaci
 • záznamové zařízení (kamera, fotoaparát s možností videa)
 • zrcátko, tužka, papír

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 32 až 48 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška bude rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty:

Bohemian Multimedia, spol. s r. o.

Alkay Animation Prague, s. r. o.

Pavel Hruboš

Jakub Sršeň