Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vodárenský technik čištění odpadních vod
Platnost standardu: Od 29.6.2015 do 6.6.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.4.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních pojmech a terminologii používané při čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat základní pojmy - odpadní voda, splašky, městské odpadní vody, průmyslové odpadní vody, jejich složení a množství Písemné a ústní ověření
b Definovat význam zkratek: EO, pH, NL, N-NH4+, Nanorg, Ncelk., BSK, CHSKm Pcelk. Písemné a ústní ověření
c Definovat pojmy: nitrifikace, denitrifikace, aktivovaný kal, zbytnělý kal, vratný kal; stanovit chemické procesy na konkrétní čistírně odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
d Definovat pojem "účinnost čištění" včetně ukázky příkladu jejího výpočtu Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve vodohospodářské legislativě, normách a dokumentaci o provozu čistírny odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy a obsah Zákona o vodách v návaznosti na ES 2000/60 Ústní ověření
b Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona o vodovodech a kanalizacích a obsah vyhlášky, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích – vyhl. č. 428/2001 Sb. v platném znění Ústní ověření
c Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona o odpadech, zákona o ochraně ovzduší, zákona o nakládání s chemickými látkami a směsmi, včetně hygienických norem a předpisů v oblasti životního prostředí, orientovat se v konkrétním bezpečnostním listu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provoz technologické linky čistírny odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit procesy předčištění a mechanického čištění konkrétní čístírny odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
b Objasnit procesy biologického a terciárního čištění konkrétní čistírny odpadnich vod Praktické předvedení a ústní ověření
c Objasnit procesy kalového a plynového hospodářství konkrétní čistírny odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat technologickou linku konkrétní čistírny odpadních vod podle vizualizace pro dispečerské pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
e Definovat specifické požadavky na provoz čistírny odpadních vod v případě maximálního dešťového přítoku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace práce a operativní řízení provozu čistírny odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a popsat princip plánování využití lidských a materiálních zdrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a objasnit metody řízení provozu čistírny odpadních vod Praktické předvedení
c Charakterizovat a objasnit Provozní řád čistírny odpadních vod Písemné a ústní ověření
d Navrhnout postup při řešení havarijních resp. mimořádných situací (výpadek el.proudu, povodeň, chemická havárie čištěné odpadní vody, selhání techniky) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace o provozu čistírny odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat dokumentaci potřebnou pro provoz čistírny odpadních vod Ústní ověření
b Vypracovat konkrétní denní hlášení o provozu čistírny odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit principy kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, rozsah povinných školení, vypsat konkrétní záznam v bezpečnostním deníku a zápis o úraze do knihy úrazů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat a objasnit materiální zabezpečení pracovníků provozu čistírny odpadních vod, vybavení ochrannými pomůckami, použití detektoru plynů aj. Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit poskytování první pomoci u modelové situace (úraz elektrickým proudem, zasažení chemikálií, výbuch plynu aj) Ústní ověření
d Objasnit organizaci protipožární prevence a ochrany čistírny odpadních vod: hasicí přístroje, kontroly a výměna přístrojů, vypracovat konkrétní zápis o události do požární knihy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrolní činnosti při dodržování kvality vyčištěné vody na čistírně odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy a způsoby měřicích zařízení na čistírně odpadních vod, vyjmenovat měrná místa, definovat měřené veličiny a uvést typy měrných zařízení, nároky na archivaci výsledků Písemné a ústní ověření
b Popsat činnosti při odběrech vzorků a laboratorního sledování provozních ukazatelů, automatická měrná zařízení (lokalizace, parametry), ruční odběry (metodika, způsob vyhodnocení), nároky na archivaci výsledků Písemné a ústní ověření
c Popsat požadované denní a bilanční údaje o kvalitě čištění, objasnit vztah k jakosti vody ve vodním toku Písemné a ústní ověření
d Odebrat "provozní" vzorek vody a analyzovat základní hodnoty znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracovávání a zneškodňování kalů a odpadů z čistírny odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy kalů na čistírně odpadních vod Písemné a ústní ověření
b Popsat a objasnit průtokové a technologické schéma pro kaly Písemné a ústní ověření
c Popsat likvidaci/odvoz kalů z čistírny odpadních vod v souladu s platnou legislativou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Metodické řízení obsluhy kogenerační jednotky podle provozního řádu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a objasnit problematiku vzniku, jímání a skladování plynu Ústní ověření
b Objasnit proces spalování plynu v kogenerační jednotce Ústní ověření
c Vysvětlit technické a bezpečnostní zásady provozu kogenerační jednotky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování plánů údržby a oprav čistíren odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a objasnit životnost stavebních konstrukcí čistírny odpadních vod Písemné a ústní ověření
b Uvést životnost a charakteriovat plánování revizních oprav a výměn strojního zařízení čistírny odpadních vod Písemné a ústní ověření
c Uvést životnost a charakterizovat plánování revizních oprav vyhrazených technických zařízení a výměn elektrických zařízení čistírny odpadních vod Písemné a ústní ověření
d Zpracovat praktický příklad plánu údržby vybraného strojního zařízení konkrétní čistírny odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
e Zpracovat praktický příklad plánu revizních oprav vyhrazených technických zařízení konkrétní čistírny odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30516&kod_sm1=44).

 

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv, obuv a psací potřeby

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší vybraná hodnotící kritéria.

Příklady modelových situací:

1) Kompetence: Orientace v základních pojmech a terminologii používané při čištění odpadních vod, kritéria b), c) a d)

- na konkrétním laboratorním protokolu analýzy vzorku odpadní vody na přítoku a odtoku z čistírny odpadních vod vysvětlit souvislosti mezi uvedenými zkratkami

- definovat pojem "účinnost čištění" a z daného protokolu použít hodnoty pro výpočet účinnosti čištění

- autorizovaná osoba připraví minimálně 5 vzorových protokolů

 

2) Kompetence: Orientace ve vodohospodářské legislativě a normách, kritérium c)

- Autorizovaná osoba připraví minimálně 3 ks bezpečnostních listů chemických látek

 

3) Kompetence: Provoz technologické linky čistírny odpadních vod, kritéria a) až e)

- připravit konkrétní dispečerské pracoviště s technologickým schématem konkrétní čistírny odpadních vod

- připravit technické podklady konkrétní čistírny odpadních vod: provozní řád, kanalizační řád, havarijní řád, povodňový plán

- připravit vizualizaci čistírny odpadních vod - namodelování hodnot za maximálního dešťového průtoku na čistírně odpadních vod

 

4) Kompetence: Organizace práce a operativní řízení provozu čistírny odpadních vod - kritéria a) až d)

- připravit modelovou situaci při výpadku elektrického proudu

- připravit modelovou situaci při chemické havárii - například přiteče na čistírnu odpadních vod substance po úniku z cisterny nebo z průmyslového podniku

- připravit modelovou situaci při povodni

- zpracovat plán využití lidských zdrojů na konkrétní čistírně odpadních vod - zabezpečení chodu čistírny odpadních vod z pohledu personálního obsazení, včetně uplatnění metod řízení

 

5) Kompetence: Vedení dokumentace o provozu čistírny odpadních vod - kritérium b)

- připravit k vyplnění formulář "Denní hlášení o provozu čistírny odpadních vod"

 

6) Kompetence: Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při čištění odpadních vod - kritérium a) a d)

- připravit k vyplnění formulář "Záznam v bezpečnostním deníku"

- připravit k vyplnění formulář "Záznam o úrazu"

- připravit k vyplnění formulář "Záznam do požární knihy"

 

7) Kompetence: Metodické řízení obsluhy kogenerační jednotky podle provozního řádu - kritérium c)

- připravit konkrétní Provozní řád kogenerační jednotky

 

8) Kompetence: Zpracování plánů údržby a oprav čistíren odpadních vod - kritéria d) a e)

- připravit minimálně dvě strojní zařízení pro potřeby zpracování plánu jejich údržby

- připravit minimálně dvě vyhrazená technická zařízení pro potřeby zpracování plánu jejich oprav

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet zejména k přesnosti, kvalitě a dodržování platných zákonů a norem. Je potřebné posuzovat rovněž samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště nebo daných obecných zákonných předpisů a norem. Ověření některých odborných způsobilostí lze provést rovněž elektronickou formou v simulovaném prostředí (na modelu u konkrétní čistírny odpadních vod)

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.

Sweco Hydroprojekt, a. s.