Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Přepravní kontrolor
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat dopravní spojení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Předvést znalost místopisu (místopis autobusových tras a železničních tratí v České republice a velká města v zemích sousedících s Českou republikou, která se nacházejí na přeshraničních autobusových trasách a železničních tratích) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Předvést komunikaci s cestujícím Praktické předvedení
d Podat informaci o rezervaci místa Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v právních a dalších předpisech pro řízení provozu osobní silniční, železniční a městské hromadné dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se veřejné dopravy Písemné ověření
b Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se přepravy osob Písemné ověření
c Prokázat základní znalost nejdůležitějších právních předpisů týkajících se přepravy osob Ústní ověření
d Prokázat znalost dopravní terminologie Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění kontrol cestovních dokladů cestujících v hromadných dopravních prostředcích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat obecně používané technologie odbavovacích systémů Písemné ověření
b Prokázat znalost jízdních dokladů podle použité technologie odbavovacího systému Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vysvětlit postup při provádění kontroly cestovních dokladů cestujících Ústní ověření
d Předvést komunikaci s cestujícím při kontrole Praktické předvedení
e Provést kontrolu cestovních dokladů cestujících Praktické předvedení
f Reagovat v různých modelových situacích při provádění kontroly Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vystavování dokladů souvisejících s vyměřením jízdného a přirážky, s jejich úhradou apod.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat doklady související s vyměřením jízdného a přirážky Písemné ověření
b Vystavit doklad na vyměření jízdného a přirážky a jejich úhradu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení příslušné dokumentace v oblasti přepravy cestujících

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat dokumentaci související s kontrolou přepravy cestujících Písemné ověření
b Zapsat výsledek provedené kontroly do dokumentace řidiče Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zpracovat dokumentaci z kontroly přepravy cestujících Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v dokumentech potřebných pro řízení autobusů, trolejbusů a tramvají

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat dokumenty potřebné k řízení autobusů, trolejbusů a tramvají Písemné ověření
b Vyjmenovat dokumenty pro provoz, které musí mít řidič autobusů, trolejbusů a tramvají během provozu u sebe Písemné ověření
c Popsat obsah dokumentů potřebných pro řízení a provoz autobusu, trolejbusu a tramvaje Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování přepravních podmínek v hromadné dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se přepravních podmínek na železnici, v autobusové dopravě, v městské hromadné dopravě a v integrovaných dopravách Písemné ověření
b Vysvětlit, co jsou smluvní přepravní podmínky včetně jejich užití Ústní ověření
c Prokázat znalost přepravního řádu a cenového výměru Ministerstva financí pro veřejnou drážní a silniční dopravu Ústní ověření
d Zkontrolovat dodržování přepravních podmínek v hromadné dopravě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola a vypočítávání jízdného, dovozného, poplatků a přirážek podle platných tarifů v hromadné dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít jízdní řád Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Prokázat znalost tarifních a přepravních podmínek Ústní a písemné ověření
c Vypočítat jízdné a dovozné pro zadanou trasu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-prepravy-cestuj#zdravotni-zpusobilost).

 

Před zahájením zkoušky musí uchazeč předložit následující doklad:

- doklad o znalosti anglického nebo německého nebo ruského jazyka v minimální úrovni jazykových znalostí A2.

 

Metodické pokyny

Kritéria musí být ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů zejména v oblasti osobní železniční a autobusové dopravy včetně doprav integrovaných.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k správnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládnutí operací.

Při ověřování znalostí z provádění kontrol cestovních dokladů cestujících, vystavování dokladů souvisejících s vyměřováním pokut a vedení příslušné dokumentace se zkoušející zaměří na správný postup při provádění kontroly přepravy cestujících. Uchazeč musí správně provést kontrolu, která se liší podle použité technologie odbavovacích systémů, a vyřešit modelovou situaci zaměřenou na porušení přepravních a tarifních podmínek stanovených vyhláškou č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu ve znění pozdějších předpisů, Cenovým věstníkem MF ČR a dalšími právními předpisy.

Ověřování znalostí z orientace v právních a dalších předpisech týkajících se přepravy osob v silniční, železniční a městské hromadné dopravě se zaměřuje na zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v dopravě, ve znění pozdějších předpisů, přepravní řády, smluvní přepravní podmínky, tarify apod.

Ověřování kompetencí:

Pro ověřování znalostí z poskytování informací o autobusových a vlakových spojích dostane uchazeč 1 úkol vyhledávání spojení mezi různými místy s použitím různých druhů dopravy.

Pro ověřování znalostí z vyplňování a vedení předepsané dokumentace, evidence a výkazů hromadné dopravy dostane uchazeč 1 úkol doplnění dokumentace (záznam o provozu vozidla) a záznam z provedené kontroly přepravy cestujících.

Pro ověřování znalostí z provádění kontrol cestovních dokladů cestujících v hromadných dopravních prostředcích a vystavování dokladů souvisejících s vyměřováním jízdného a přirážky a jejich úhradou a kontroly dodržování přepravních podmínek dostane uchazeč 2 úkoly spočívající v prokázání znalostí dvou odlišných technologií odbavovacích systémů a 3 úkoly spočívající v řešení situace, z toho jeden, kdy je cestující bez platného jízdního dokladu a nedodržel přepravní podmínky, dále když odmítne uhradit jízdné a přirážku a dále když nemá potřebné finanční prostředky.

Pro ověřování znalostí z vedení dokumentace v oblasti přepravy cestujících dostane uchazeč 2 úkoly zpracování výsledků 2 kontrol přepravy cestujících v různých druzích dopravy.

Pro ověřování znalostí z vypočítávání jízdného podle platných tarifů v osobní železniční a autobusové dopravě dostane uchazeč 1 úkol vypočítání jízdného v osobní železniční dopravě a 1 úkol v autobusové dopravě.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ASOCIACE DOPRAVNÍCH, SPEDIČNÍCH A SERVISNÍCH SPOLEČNOSTÍ STŘEDNÍCH ČECH

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, s. r. o.

Dopravní podnik hl.m. Prahy, a. s.

Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.