20.09.2013

Dne 20. června 2013 se v sídle Hospodářské komory České republiky v Praze uskutečnilo další zasedání předsedů sektorových rad. Sektorové rady jsou hlavním tvůrcem Národní soustavy kvalifikací, jejímž zadavatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a realizátorem Národní ústav pro vzdělávání s konsorciem tvořeným Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a společností TREXIMA, spol. s r.o. Národní soustava kvalifikací představuje jedinečný nástroj systému dalšího vzdělávání, která umožňuje získat požadovanou kvalifikaci i jinak, než jen v počátečním vzdělávání, tedy ve škole.

Cílem stálé konference předsedů sektorových rad, kterého se kromě samotných předsedů a realizátorů zúčastnili také zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Úřadu práce ČR, byla vzájemná výměna informací a diskuse, jak implementovat Národní soustavu kvalifikací do praktického života.

Po krátkém úvodu a představení programu jednání se slova ujal hlavní manažer projektu Národní soustava kvalifikací Ivo Jupa z Národního ústavu pro vzdělávání a projevil radost nad faktem, že NSK se z fáze vlastní tvorby již dostala také do fáze skutečného využívání. Samozřejmě se při její implementaci objevují určité problémy, ať již při komunikaci s různými rezorty, začlenění profesních kvalifikací do živnostenského zákona nebo při samotných zkouškách z profesních kvalifikací, kdy jsou kvalifikační standardy občas příliš složité. Celý realizační tým se nyní soustředí na informování veřejnosti a zaměstnavatelů o výhodách, které jim NSK přináší.

Dalším tématem byla tzv. průřezová témata, která byla podrobně zpracována při realizaci sektorových dohod uskutečněných v rámci veřejné zakázky Národní soustava povolání. Předseda Koordinační rady sektorových rad Bohumil Mužík ze Svazu průmyslu a dopravy ČR mluvil o vývoji těchto aktivit a snah zástupců zaměstnavatelů o prosazení potřebných změn do české legislativy. Zmínil také novelu školského zákona, zákona o vysokých školách, tolik potřebné technické vzdělávání a větší propojení studentů a zaměstnavatelů. „Významného úspěchu bylo dosaženo ve zvýhodnění zaměstnavatelů právě za poskytování praxe žákům. Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu byly prosazeny změny do návrhu zákona o dani z příjmu a firmy tak budou moci využívat např. zrychlené odpisy nebo daňové úlevy na jednotlivé žáky,“ řekl.

Generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Zdeněk Liška informoval o uskutečněných regionálních setkáních s hejtmany jednotlivých krajů, zástupci Úřadu práce ČR a zaměstnavateli, z nichž vyplynula dvě nejproblematičtější témata, stejná napříč všemi regiony. Jedním bodem je nedostatečná dopravní infrastruktura, ale hlavním problémem trápícím kraje je již zmíněné technické vzdělávání. Účastníci těchto jednání se dohodli, že se budou zasazovat o standardizaci systému Národní soustavy kvalifikací, o úzkou spolupráci s Úřadem práce ČR a šíření informací o možnostech dalšího vzdělávání.

Na něj navázal Eduard Muřický z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a zároveň největšího Autorizujícího orgánu a sdělil, že v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu je dnes složeno více než 3000 zkoušek z profesních kvalifikací a bylo uděleno přes 1100 autorizací. Vysvětlil také roli Autorizujícího orgánu a všechny jeho povinnosti, které musí plnit. K nim patří mimo jiné kontrola Autorizujících osob, informační činnost, archivace dokladů o zkouškách z profesních kvalifikací a další aktivity. Požádal také o podporu zaměstnavatelů při navrhování a prosazování změn zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Eva Novotná z týmu PR představila aktuální stav implementace Národní soustavy kvalifikací do firemních personálních procesů. V tuto chvíli je již zaevidováno 181 firem, které NSK opravdu v některé z oblastí personální práce využívají a tuto skutečnost doložily. Společnosti, které NSK využívají a prokazují tak společenskou zodpovědnost vůči neuspokojivé situaci na trhu práce, byly také oceněny čestným certifikátem.

Ivo Jupa pak vyzval všechny zaměstnavatele k tomu, aby se tématu dalšího vzdělávání intenzívně věnovali a aby Národní soustavu kvalifikací nejen implementovali do svých firemních procesů, ale také tlačili všemi možnými způsoby na její využití všemi aktéry trhu práce.

Další vystupující byla Miroslava Nováková z Generálního ředitelství Úřadu práce ČR, která vysvětlila, jak profesní kvalifikace využívá Úřad práce ČR při rekvalifikacích. Profesní kvalifikace jsou také obsaženy v nabídce některých volných pracovních míst, o jejichž obsazení Úřad práce jednotliví zaměstnavatelé žádají, a které pobočky Úřadu práce zveřejňují. Věra Prokopová z Krajské pobočky pro hlavní město Prahu pak informovala o problémech, které Úřad práce při realizaci rekvalifikací má a jak je řeší. 

Předsedové sektorových rad se po celou dobu zapojovali do diskuse a přispívali všichni svými poznatky, zkušenostmi, nápady a návrhy řešení.

Práce na Národní soustavě kvalifikací rozhodně nekončí, už teď ale tento systém prokazatelně pomáhá řešit situaci na trhu práce.

Národní soustava kvalifikací popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání (úplná profesní kvalifikace) anebo jeho části, tj. dílčí pracovní činnosti (profesní kvalifikace). Je to státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. NSK definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání a zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech.

Soustava významně posiluje smysl dalšího vzdělávání pro řešení struktury lidských zdrojů ve firmách, zpřesňuje komunikaci s Úřadem práce ČR a agenturami práce a pomáhá účinněji koordinovat procesy rozvoje lidských zdrojů. Hlavním cílem tohoto systému je optimalizace profesní skladby zaměstnanců ve firmách tak, aby zaměstnavatelé měli vždy příležitost vyhledat potřebnou pracovní sílu.

Více informací nalezete na:

www.vzdelavaniaprace.cz

www.sektoroverady.cz