Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Montér slaboproudých metalických sítí
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v prováděcí technické dokumentaci telekomunikačních a telematických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost schematických značek užívaných v projektové dokumentaci pro telekomunikace Písemné ověření
b Přečíst předloženou projektovou dokumentaci s podáním výkladu Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Stanovení postupů, volba nářadí a pomůcek pro montážní spojové práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit soupis nářadí a pomůcek potřebných k realizaci montážních prací dle předloženého projektu Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Vyhotovit plán postupu montážních prací dle předloženého projektu Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava spojového materiálu před montáží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit soupis materiálu dle předloženého projektu jednoduché strukturované kabeláže Praktické předvedení
b Připravit materiál dle vyhotoveného soupisu ze vzorového skladu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokládka kabelů do kabelové trasy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit a fixovat kabely do připravené kabelové trasy podle zadané dokumentace Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Označit položené kabely Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zakončení kabelů a závěrečná měření ukončeného kabelu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat a popsat základní typy svorkovnic (např. zářezová, pružinová) Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Oboustranně zakončit kabel na připravené svorkovnice Praktické předvedení
c Měřit kontinuitu a izolační odpor na kabelu, provést zápis do protokolu Praktické předvedení
d Zrealizovat popisky svorkovnice Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Instalace telekomunikačních a telematických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní funkce a způsoby zapojení jednotlivých telekomunikačních a telematických zařízení (běžná EZS, EPS a komunikační zařízení) Ústní ověření
b Připojit zařízení dle předložené projektové dokumentace a připojovacího schématu zařízení (např. obvody EZS, EPS, komunikační zařízení) Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Vstupní požadavky na uchazeče – minimální úroveň je vyučení v oboru elektro kategorie H.

Úroveň získaných znalostí a dovedností Montéra slaboproudých metalických sítí bude ověřována sledem vzájemně na sebe navazujících zkoušek, potřebných pro montáž a instalaci telekomunikačních a telematických zařízení.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k dodržování pracovních postupů dle platných norem EN a ČSN, kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání zadaných úkolů uchazečem.

Jedná se zejména o normy: EN 50173 Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy, EN 50174-2 Informační technika – Kabelové rozvody – Část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách, EN 50174-31 Informační technika – Kabelové rozvody – Část 3: Plánování instalace a postupy instalace vně budov, EN 50310 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační techniky,ISO/IEC 14763-1 Informační technika – Realizace a provoz v budovách uživatelů – Část 1: Zpráva, ČSN EN 50288-2-1 ED.2 Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení – Část 2-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz – Horizontální kabely a páteřní kabely budovy (náhrada za EN 50 167), ČSN EN 50288-2-2 Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení – Část 2-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz – Kabely pracoviště a propojovací kabely (náhrada EN 50168).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AŽD Praha, s. r. o.,

Betis, spol. s r. o.

Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23