Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Smuteční řečník a obřadník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Formální a obsahová příprava smutečního projevu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní podmínky nutné k přípravě smutečního projevu Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit odlišnosti při smutečních obřadech na pohřbech příslušníků jiných národností Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit pravidla verbální a nonverbální komunikace, správného zacházení s hlasem, držení těla, účel pomlk při projevu v kontaktu s pozůstalými Písemné a ústní ověření
d Vytvořit návrh rámcové smlouvy mezi řečníkem a klientem o poskytnutí služby Praktické předvedení
e Vysvětlit hlavní body osnovy smutečního projevu a účel řečnických ozdob, básní a citátů Písemné a ústní ověření
f Sestavit smuteční projev na základě životopisu, fotografií a příběhu o zemřelém Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přednes smuteční řeči

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a přednést smuteční řeč nad dětskou rakví podle zadání Praktické předvedení
b Připravit a přednést smuteční řeč v exteriéru podle zadání Praktické předvedení
c Připravit a přednést smuteční řeč v obřadní síni podle zadání v délce 5 až 10 minut Praktické předvedení
d Připravit a přednést smuteční řeč nad urnou podle zadání v délce 3 minut Praktické předvedení
e Projevit soustrast a připravit kondolenční knihu Praktické předvedení
f Ohodnotit sám sebe po přednesu smuteční řeči Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obstarání úkonů při smutečních obřadech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnosti působení osobnosti obřadníka na pozůstalé (úprava jeho zevnějšku, jeho důvěryhodnost, komunikační kompetence, kultura projevu) Písemné a ústní ověření
b Popsat nezbytné úkony a činnosti při přípravě a v průběhu smutečního rozloučení v kostele nebo v obřadní síni, při pohřbu do země nebo hrobky Písemné a ústní ověření
c Popsat činnosti při přípravě a v průběhu vystavení těla zemřelého Písemné a ústní ověření
d Umístit v obřadní síni rakev na katafalk, určit, kam rozmístit donesené květinové dary (věnce, kytice se stuhami, podle kterých je možné určit dárce) a kam ukládat dary nejbližších pozůstalých a významných institucí Praktické předvedení
e Charakterizovat, jak zpravidla probíhá a kdy končí smuteční obřad v občanské obřadní síni, v kostele nebo na veřejném pohřebišti Písemné a ústní ověření
f Předvést smísení popela se zemí včetně zápisu s podpisem odpovědné a provádějící osoby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajištění a podpora důstojného a pietního smutečního obřadu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a vyzdobit smuteční obřadní síň (zkontrolovat akustiku a ozvučení, osvětlení, umístění fotografie zesnulého, umístění květinových darů, umístění svícnů apod.) Praktické předvedení
b Připravit a vyzdobit hrobové místo a jeho cestu k němu (např. obložení hrobu chvojím, plátny, vyznačením místa pro řečníka a květinové dary) Praktické předvedení
c Charakterizovat význam smuteční hudby, doporučit konkrétní pohřební písně podle zadání, navrhnout vhodnou délku a vhodné okamžiky pro pouštění během smutečního obřadu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit význam smutečního obřadu jako odlučovacího a přechodového rituálu Ústní ověření
e Vytvořit podrobný tištěný program smutečního obřadu velmi významné osobnosti, který bude počítat s větším počtem smutečních hostů, smutečním průvodem městem, velkou pohřební hostinou, noclehem a mezinárodní účastí Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat tři pilíře občanského, křesťanského a židovského pohřbu - hodnotu mrtvého těla, péči o pozůstalé a duchovně-spirituální rozměr Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Autorizovaná osoba navodí atmosféru důvěry tak, aby se uchazeč mohl během zkoušky otevřít a vědomě se zúčastnit inscenovaného pohřebního obřadu a poskytovat svou osobní přesvědčenou spolupráci.

 

Konkrétní úkoly a jejich rozsah určí autorizovaná osoba. Na jednom úkolu je možné ověřit kritéria hodnocení z několika odborných kompetencí. Během modelových situací se především sleduje, jakým způsobem uchazeč pracuje se svým tělem, hlasem a potřebami pozůstalých (potřeba času, empatie, přístupu k realitě, respektování individuality apod.).

 

Praktickou část zkoušky je potřeba zaznamenat audiovizuálně pro vyhodnocení a analýzu uchazečova výkonu a také pro splnění odborné kompetence Přednes smuteční řeči, kritérium f) uchazečem. Tento záznam bude smazán bezprostředně po vykonání zkoušky. Uchazeč o zkoušku podepisuje souhlas s natáčením během zkoušky.

 

U odborných kompetencí Formální a obsahová příprava smutečního projevu, kritérium f) a Přednes smuteční řeči, kritérium a), b), c) a d) autorizovaná osoba připraví alespoň tři různé varianty zadání či podkladů ke každému kritériu a jednu variantu zadá uchazeči.

 

V případě ověření způsobem písemné a ústní ověření uchazeč písemně vypracuje a ústně doplní či dovysvětlí dané úkoly. V případě ověření způsobem praktické předvedení a ústní ověření uchazeč prakticky splní a ústně doplní či dovysvětlí či zhodnotí dané úkony.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Unie pohřebních služeb, z. s., Praha

Pegas CZ s. r. o., Praha

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha