Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Pracovník v kovovýrobě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví v lisovně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat osobní ochranné pomůcky pracovníka nutné pro práci v lisovně Ústní ověření
b Popsat činnost při výskytu úrazu na pracovišti Ústní ověření
c Vyjmenovat bezpečnostní pravidla při obsluze lisů a ohýbaček a pohybu pracovníků na pracovišti Ústní ověření
d Popsat základní třídění odpadů a odpadové hospodářství lisovny Ústní ověření
e Vysvětlit pojem integrovaný záchranný systém Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v přípravě výroby na lisech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technické výkresy výlisků a výkresů výrobků zhotovených ohýbáním v tištěné nebo elektronické verzi Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Číst výkresy sestav nástrojů v tištěné nebo elektronické verzi Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Číst pracovní postupy a další technickou dokumentaci pro výrobu výlisků a ohýbaných výrobků v tištěné nebo elektronické verzi Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat dokumenty určující průběh výroby (výrobní příkaz, dispečerský příkaz, kontrolní listy) v tištěné nebo elektronické verzi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve strojích pro lisování s ruční obsluhou a v ohýbačkách plechů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní části a funkci mechanického lisu (na stroji nebo nad obrázkem) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat hlavní části a funkci hydraulického lisu (na stroji nebo nad obrázkem) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat hlavní části a funkci ohraňovacího lisu (na stroji nebo nad obrázkem) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat funkci různých typů přidržovačů (na stroji nebo nad obrázkem) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Popsat hlavní části a funkci zakružovačky (na stroji nebo nad obrázkem) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Popsat hlavní části a funkci ohýbačky plechů (na stroji nebo nad obrázkem) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Popsat hlavní části a funkci ohýbaček trubek a profilů (na stroji nebo nad obrázkem) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve fyzikálních vlastnostech materiálů pro lisování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat vlastnosti plechů pro jednoduché lisování Ústní ověření
b Vysvětlit charakteristiku hlubokotažné oceli vhodné pro lisování včetně vlivu stárnutí Ústní ověření
c Vyjmenovat slitiny mědi a slitiny hliníku používané pro lisování Ústní ověření
d Uvést vlastnosti bezešvých a svařovaných trubek s ohledem na lisování vč. ohýbání Ústní ověření
e Uvést vlastnosti válcovaných a ohýbaných profilů Ústní ověření
f Uvést možné vady materiálu pro lisování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Klasifikace a popis technologií lisování plechů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii stříhání a technologické parametry nutné pro docílení kvalitního střihu Ústní ověření s písemnou přípravou
b Popsat technologii ohýbání plechů Ústní ověření s písemnou přípravou
c Popsat technologii tažení plechů Ústní ověření s písemnou přípravou
d Popsat technologii jednoduchého postupového tváření Ústní ověření s písemnou přípravou
e Popsat technologii tažení nepevným nástrojem Ústní ověření s písemnou přípravou
f Popsat technologii hydromechanického tažení Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lisování na lisu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit lisovací nástroj a vložit ho do lisu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést seřízení nástroje Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vyrobit přístřih Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Vylisovat výlisek Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Provést vizuální a rozměrovou kontrolu výlisku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Provést seřízení a údržbu nástroje podle výsledků kontroly výlisku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha pecí pro ohřev

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat pec před uvedením do provozu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Uvést pec do provozu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vložit materiál do pece Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Zkontrolovat teplotu a dobu ohřevu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Provést simulaci místního ohřevu dlouhých polotovarů Praktické předvedení a ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologiích ohýbání trubek, otevřených a uzavřených profilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typy a charakteristické tvary ohybů Ústní ověření
b Předvést ohyb trubky na ruční nebo automatické ohýbačce Praktické předvedení
c Popsat a vysvětlit ohyb trubky na ohýbačce s indukčním ohřevem Ústní ověření
d Popsat ohyb profilu na ohýbačce profilů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a běžná údržba lisu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu funkce lisu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat kontrolu chodu lisů podle hluku a vibrací Ústní ověření
c Popsat postup při ošetření a údržbě lisů Ústní ověření
d Popsat postup kontroly stavu nástrojů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/lisar-na-strojich-s-manua-692f#zdravotni-zpusobilost).

Zkouška probíhá v reálném prostředí.

Autorizovaná osoba sdělí a spolu s pozvánkou zašle uchazeči, jaké činnosti budou ověřovány, jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem.

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz kováren ČR

Tawesco

Massag Stamping

VŠB-TU Ostrava