Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Horník v ostatních důlních činnostech
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dobývání v porubu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vybavení porubu při strojním dobývání, vysvětlit funkci jednotlivých zařízení Ústní ověření
b Určit podle technologického postupu a pokynů pro obsluhu a údržbu dobývací cyklus (pracovní operace: vrtání, nabíjení vývrtů, trhací práce, sbíjení, zajišťování, budování, plenění, překládka sekcí, překládka dopravníků) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace při dobývání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyuhlování a zajišťování výklenků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést práce při vyuhlování a zajišťování výklenků a úpravy vstupu do porubu a popsat možná rizika Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit podle technologického postupu operace (sbíjení, vyuhlování, zajišťování, budování) při vyuhlování a zajišťování výklenků a provádění úprav vstupu do porubu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění prací mimo dobývací cyklus

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést ostatní práce mimo dobývací cyklus a jednotlivé pracovní operace při jejich provádění (příprava předpolí porubu, plenění výztuže za porubem, zkracování a přemísťování navazujících dopravníků, přemísťování energetických zařízení, likvidace výstroje důlních děl před porubem, úprava větrání) Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit podle technologického postupu pořadí a způsob správného provedení jednotlivých činností Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ražení důlních děl razícími stroji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní práce na čelbě při strojním ražení, vysvětlit funkci jednotlivých zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit podle technologického postupu a pokynů razicí cyklus (pracovní operace: strojní vyuhlování, zajišťování, budování výztuže, vystrojování důlního díla) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ražení důlních děl pneumatickými kladivy pomocí trhací práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní práce na čelbě při ražení, vysvětlit funkci jednotlivých zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit podle technologického postupu a pokynů pro obsluhu a údržbu razicí cyklus (pracovní operace: vrtání, nabíjení vývrtů, trhací práce, nakládání a odtěžení horniny, zajišťování, budování výztuže, vystrojování důlního díla) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Likvidace dlouhých důlních děl

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní hornické práce při likvidaci dlouhých důlních děl a jejich rizika Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit podle technologického postupu pořadí a způsob správného provedení hornických prací při likvidaci dlouhých důlních děl Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ražení a stavění křížů, vidlic, vjezdů, výklenků a ostatních výlomových důlních děl

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést práce při ražení a stavění křížů, vidlic, vjezdů, výklenků a ostatních výlomových důlních děl, vysvětlit jejich účel a zásady jejich bezpečného provádění Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit podle technologického postupu pořadí a způsob správného provedení hornických prací při ražení a stavění křížů, vidlic, vjezdů, výklenků a ostatních výlomových důlních děl Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění prací mimo razicí cyklus

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést práce mimo razicí cyklus a jednotlivé pracovní operace při jejich provádění (prodlužování potrubí, luten, závěsné dráhy a dopravníků, úprava větrání, doprava materiálu na čelbu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit podle technologického postupu pořadí a způsob správného provedení jednotlivých činností Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vybavování a výkliz porubu a ostatních důlních děl

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést práce při vybavování a výklizu porubu a ostatních důlních děl, vysvětlit jejich účel, popsat jednotlivé pracovní operace a zásady jejich bezpečného provádění Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit podle technologického postupu pořadí a způsob správného provedení hornických prací při vybavování a výklizu porubu a ostatních důlních děl Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení záznamů o stavu na pracovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o provedených činnostech na pracovišti a výsledcích předepsaných kontrol bezpečnosti provozu a ochrany zdraví Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o zjištěných závadách při provozu pracoviště, poruchách a opravách zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha dopravních a strojních zařízení v dole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provozovat jednotlivá dopravní (např. dopravníky) a ostatní strojní zařízení, vysvětlit jejich funkci a povinnosti při jejich obsluze Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace s určeným strojním zařízením Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se pracovníka při ražbě a dobývání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat ve vyhláškách a právních předpisech, z technických, bezpečnostních, provozních předpisů, z dokumentace obsluhovaných strojních zařízení relevantní informace, týkající se povinností pracovníků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (https://nsp.cz/jednotka-prace/hornik-v-dole)

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Při způsobu ověření "praktické předvedení s ústním ověřením“ uchazeč v průběhu praktického předvádění nebo po jeho ukončení doplňuje činnosti ústním výkladem a zodpoví případné doplňující otázky zkoušejících.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

OKD, a. s.