Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Vedoucí provozu lyžařských vleků
Platnost standardu: Od 29.10.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v předpisech a technických normách z oblasti provozu lyžařských vleků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat nejdůležitější právní předpisy a normy týkající se provozu lyžařských vleků Písemné ověření
b Prokázat znalost terminologie z oblasti provozu lyžařských vleků Písemné ověření
c Popsat podmínky pro provoz zařízení lyžařského vleku včetně podmínek pro rozhodnutí Drážního úřadu o vydání průkazu způsobilosti Písemné ověření
d Definovat lyžařské vleky jako kategorii určených technických zařízení, popsat její význam a povinnosti pro provozovatele Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace provozu lyžařských vleků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní pojmy z oblasti provozu, značení a zabezpečení v rámci dopravních zařízení provozovaných v lyžařském areálu Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Charakterizovat součásti a funkce lyžařského vleku včetně související infrastruktury (nástupní a výstupní prostory apod.) Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Charakterizovat pravidla bezpečného provozu a popsat rizika vyplývající z provozu lyžařského vleku, popsat nebezpečné případy typické pro provoz lyžařských vleků Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Zpracovat plán údržby lyžařského vleku a jeho infrastruktury Písemné ověření s ústním vysvětlením
e Sestavit rozpis revizí, prohlídek a zkoušek lyžařského vleku, definovat obsah prohlídek a kontrol lyžařského vleku v souladu s požadavky na určená technická zařízení a pokyny výrobce Písemné ověření s ústním vysvětlením
f Zpracovat provozní a přepravní řád lyžařského vleku, definovat smluvní přepravní podmínky Písemné ověření s ústním vysvětlením
g Definovat požadavky na odbornou způsobilost pracovníků obsluhy lyžařského vleku, vymezit odpovědnost pracovníků lyžařského vleku Písemné ověření s ústním vysvětlením
h Navrhnout vybavení pracovníků ochrannými pracovními prostředky a pomůckami Písemné ověření s ústním vysvětlením
i Popsat postup při řešení mimořádných situací, havárií a úrazů na lyžařském vleku Písemné ověření s ústním vysvětlením
j Popsat provoz za mimořádných okolností Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní a technické dokumentace lyžařského vleku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat předepsané údaje do provozního deníku a do další povinné dokumentace Praktické předvedení
b Provést záznam mimořádných událostí, havárií a dalších případů s udáním jejich příčin a následků v provozu Praktické předvedení
c Zaznamenat do provozního deníku výsledky provedených kontrol před zahájením provozu lyžařského vleku a po jeho ukončení Praktické předvedení
d Zaznamenat do provozního deníku opravy lyžařského vleku Praktické předvedení
e Provést záznam provedených údržbářských prací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování první zdravotnické pomoci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat typická a atypická nebezpečí v lyžařském areálu a zásady chování na sjezdových tratích včetně vysvětlení základního významu značení Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat organizaci záchrany v lyžařském areálu Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Definovat základní postup při poskytování první pomoci Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Popsat minimální rozsah vybavenosti lyžařského areálu zdravotnickým materiálem a transportními prostředky Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat elektrické zařízení lyžařského vleku, popsat jeho umístění a funkce Písemné ověření
b Definovat ohrožení elektrickým zařízením lyžařského vleku a navrhnout možné způsoby ochrany Písemné ověření
c Popsat rozsah povolených činností na elektrických zařízeních lyžařského vleku, omezení, pravomoci, zákazy ve vztahu k elektrotechnické způsobilosti Písemné ověření
d Popsat zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102468&kod_sm1=14), včetně potvrzení pro práci ve výškách. Uchazeč předloží certifikát o složení zkoušky z PK Obsluha lyžařského vleku.

Písemné ověřování kompetencí se u vybraných kritérií provádí písemným testem. Zkoušející předloží uchazeči test s více otázkami pro každé kritérium, které prověří uvedenou kompetenci. Po vyhodnocení testu zkoušející upřesní úroveň znalostí uchazeči ústním vysvětlením na základě jeho odpovědí v tomto testu.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány ze souboru obsahujícím minimálně 100 otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy, platí:

Pro každé kritérium existuje následující počet otázek:

Orientace v legislativních předpisech a technických normách z oblasti provozu lyžařských vleků40 otázek

Organizace provozu lyžařských vleků 100 otázek

Poskytování první zdravotnické pomoci 20 otázek

Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení 40 otázek

 

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného tesu pro každého uchazeče, sestaveného z 30 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých oblastí:

Orientace v legislativních předpisech a technických normách z oblasti provozu lyžařských vleků6 otázek

Organizace provozu lyžařských vleků15 otázek

Poskytování první zdravotnické pomoci3 otázky

Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení

6 otázek

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze tří odpovědí, z nichž jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

 

B3. Pro úspěšné hodnocení testu je třeba dosáhnout alespoň 75% úspěšnosti zodpovězení otázek za každou oblast a zároveň 80% úspěšnosti v testu jako celku.

 

Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou autorizovanou osobou archivovány.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a) Střední vzdělání s maturitní zkouškou strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření a minimálně 5 let praxe v oboru osobní lanové dopravy a musí prokázat praxi minimálně 5 let v oblasti školení a vzdělávání v oboru osobní lanové dopravy.

b) Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření a minimálně 5 let praxe v oboru osobní lanové dopravy a musí prokázat praxi minimálně 5 let v oblasti školení a vzdělávání v oboru osobní lanové dopravy.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo dopravy, www.mdcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Legislativní předpisy a technické normy z oblasti osobní lanové dopravy

Provozní deník lyžařského vleku

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 3 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace lanové dopravy, o. s.

Klub lyžařů, s. r. o.

Sportovní areál Harrachov, a. s.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Drážní úřad

Skicentrum Dolní Morava

Skipark Červená Voda

Ing. Jiří Kolín

Tomáš Března