Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Obsluha lyžařského vleku
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v předpisech a technických normách z oblasti provozu lyžařských vleků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat alespoň 3 nejdůležitější právní předpisy týkající se provozu lyžařských vleků Písemné ověření
b Prokázat znalost terminologie z oblasti provozu lyžařských vleků Písemné ověření
c Popsat konkrétní podmínky pro rozhodnutí Drážního úřadu o provozní způsobilosti lyžařského vleku Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení lyžařského vleku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a ukázat jednotlivé součásti lyžařského vleku a vysvětlit jejich funkce Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Vysvětlit pravidla bezpečného provozu a popsat rizika vyplývající z provozu lyžařského vleku Písemné ověření s ústní obhajobou
c Popsat postup pravidelné údržby zařízení lyžařského vleku a jeho okolí v řádném stavu Písemné ověření s ústní obhajobou
d Vysvětlit obsah prohlídek a kontrol lyžařského vleku Písemné ověření s ústní obhajobou
e Popsat parametry nástupiště, trati a výstupiště lyžařského vleku Písemné ověření s ústní obhajobou
f Vysvětlit na vzorcích kritéria pro vyřazení bezpečnostního prvku - lana z provozu Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozní a technické dokumentace lyžařského vleku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést provozní deník a další povinnou dokumentaci a zaznamenat do nich předepsané údaje Praktické předvedení
b Provést kontrolu před zahájením provozu lyžařského vleku a po ukončení provozu lyžařského vleku a zaznamenat do provozního deníku jejich výsledky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Organizace nástupu, přepravy a výstupu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu značení a zabezpečení v lyžařském areálu podle ČSN 01 80 27 a vysvětlit základní pojmy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Vyznačit trasy pohybu osob při nástupu a výstupu, popsat pravidla bezpečného pohybu (ověřit schopnost a postup pomoci při nástupu, při výstupu a při řešení mimořádných situací) a navrhnout obsah manuálu rad a komplexních informací návštěvníkům lyžařského areálu Praktické předvedení
c Definovat podmínky pro přepravu osob podle provozních předpisů (přepravní řád) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první zdravotnické pomoci v lyžařském areálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat průběh a jednotlivé kroky v časovém sledu při organizaci záchrany člověka v lyžařském areálu Písemné ověření
b Popsat základní pravidla a postup při poskytování první pomoci v lyžařském areálu Písemné ověření
c Stanovit minimální rozsah vybavenosti lyžařského areálu zdravotnickým materiálem a transportními prostředky Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé části elektrického zařízení lyžařského vleku Písemné ověření
b Vysvětlit ohrožení osob a majetku elektrickým zařízením lyžařského vleku a navrhnout možné způsoby ochrany Písemné ověření
c Popsat průběh a jednotlivé kroky v časovém sledu při organizaci záchrany člověka při úrazu elektrickým proudem Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba nebo zástupce autorizované osoby informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102025), včetně lékařského potvrzení pro práci ve výškách.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Autorizovaná osoba nebo zástupce autorizované osoby připraví pro praktické ověření kompetence Organizování nástupu, přepravy a výstupu (kritérium b)) minimálně 10 modelových situací.

Písemné ověřování kompetencí se u vybraných způsobilostí provádí prostřednictvím písemného testu.

Autorizovaná osoba nebo zástupce autorizované osoby předloží uchazeči test s více otázkami pro každé kritérium, kterými prověří uvedenou kompetenci. Případné nejasnosti v odpovědích jsou následně ověřeny ústním zdůvodněním.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí při tom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány ze souboru obsahujícím minimálně 100 otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující podmínky:

B1.Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

 

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

 

B2.Pro jednotlivé vygenerované testy

 

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

 

Autorizovaná osoba vypracuje soubor testových otázek zaměřených na ověření znalostí složky vybraných způsobilostí popsaných kritérii hodnocení následovně:

 

Orientace v legislativních předpisech a technických normách 40 otázek

z oblasti provozu lyžařského vleku

 

Obsluha zařízení lyžařského vleku 100 otázek

Organizace nástupu, přepravy a výstupu 40 otázek

Poskytování první zdravotnické pomoci v lyžařském areálu 20 otázek

Orientace v legislativních a technických normách z oblasti elektro 40 otázek

 

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze tří odpovědí, z nichž jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

 

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného testu pro každého uchazeče sestaveného ze 40 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých oblastí:

 

Orientace v legislativních předpisech a technických normách alespoň 15 % otázek

z oblasti provozu lyžařského vleku

Obsluha zařízení lyžařského vleku alespoň 10 % otázek

Poskytování první zdravotnické pomoci v lyžařském areálu alespoň 10 % otázek

Orientace v legislativních a technických normách z oblasti elektro alespoň 15 % otázek

 

Pro úspěšné hodnocení testu je třeba dosáhnout alespoň 50% úspěšnosti v zodpovězení otázek za každé kritérium a zároveň 80% úspěšnosti v testu jako celku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz provozovatelů lanovek a vleků, o. s.

Klub lyžařů, s. r. o.

Sportovní areál Harrachov, a. s.

SKI Centrum Říčky

Ing. Jiří Kolín

Tomáš Březina

Petr Udatný