Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Vedoucí detektiv
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do 7.9.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 28.5.2024 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikování právních norem s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v ústavním právu s důrazem na činnost soukromé detektivní služby Písemné a ústní ověření
b Aplikovat občanské a obchodní právo s důrazem na typické smluvní vztahy v soukromé detektivní činnosti Písemné a ústní ověření
c Aplikovat živnostenské právo, pracovní právo a daňové předpisy Písemné a ústní ověření
d Aplikovat trestní právo a trestní řád, správní právo a správní řád s důrazem na přestupkový zákon a zákon o zbraních a střelivu Písemné a ústní ověření
e Aplikovat zákon o svobodném přístupu k informacím a zákon o ochraně osobních údajů Písemné a ústní ověření
f Orientovat se v zákoně o Policii České republiky a obecní policii a vysvětlit jeho použití při výkonu pracovní činnosti Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Aplikování forem, metod a prostředků soukromé detektivní činnosti v konkrétním ekonomickém prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat formy detektivní činnosti ‒ detektivní dohled a ochrana, detektivní pátrání, detektivní prověrka, detektivní rozkrývání a detektivní zpravodajství Ústní ověření
b Popsat realizaci formy detektivní činnosti ‒ detektivní dohled a ochrana, detektivní pátrání, detektivní prověrka, detektivní rozkrývání a detektivní zpravodajství Písemné ověření
c Charakterizovat metody soukromé detektivní činnosti včetně kriminalistických postupů Ústní ověření
d Popsat realizaci metody soukromé detektivní činnosti včetně kriminalistických postupů Písemné ověření
e Popsat kriminologické, kriminalistické a psychologické aspekty v soukromé detektivní činnosti Písemné i ústní ověření
f Popsat využití různých komunikačních strategií a psychologie řízení při uplatňování metod soukromé detektivní činnosti Písemné i ústní ověření
g Charakterizovat zdroje informací (otevřené, speciální) s důrazem na možnou důkazní hodnotu Písemné i ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Ovládání zásad obsluhy prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kriminalistické technické metody a jejich aplikaci v praxi (zajišťování stop a jejich fotodokumentace v oboru daktyloskopie, písmoznalectví, mechanoskopie, trasologie, DNA) Písemné a ústní ověření
b Popsat způsob pořizování fotografií, video a zvukových záznamů s ohledem na informační nebo důkazní využití Ústní ověření
c Charakterizovat možnosti využití detektorů kovů, optických prostředků a prostředků nočního vidění Ústní ověření
d Právně zdůvodnit použití obranných prostředků při výkonu detektivní činnosti s důrazem na znalost okolností vylučujících protiprávnost Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při analýze a třídění informací v rámci detektivního dokumentování Ústní ověření
b Analyzovat informace o důkazech činnosti osob, průběhu událostí, situací a jevů Praktické předvedení
c Vysvětlit oprávněnost a povinnost evidování výsledků detektivního dokumentování s ohledem na zákon o ochranně osobních údajů a zákon o utajovaných informacích Ústní ověření
d Orientovat se v právních předpisech pro ukládání dat a ostatních podkladů s ohledem na předpisy v oblasti daní a účetnictví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zpracování informací s ohledem na využitelnost informačních zdrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat klíčové informace, určit příčiny a podmínky vzniku informace a důsledky v řešení úkolu Praktické předvedení
b Popsat způsoby a možnosti předvídání jednání svého protějšku s minimalizací vzniku konfliktu a s cílem získat jej pro součinnost Ústní ověření
c Využívat základní veřejné informačními registry a databáze (jejich využití a přístupy k nim) Praktické předvedení
d Popsat proces tvorby a prověřování detektivních verzí a zpravodajských hypotéz Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba musí být technicky schopna zajistit zveřejnění termínu a místa konání zkoušky a dalších nezbytných informací na internetových stránkách, a to v termínu odeslání pozvánky ke zkoušce.

Autorizovaná osoba ověří doklady, které musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Zdravotní způsobilost v rozsahu odpovídající ověřované kvalifikaci není požadována. Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm, organizací zkoušky a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a dalšími omezeními a stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí, resp. smí používat.

Zkouška má formu písemné zkoušky a kombinace praktické a ústní zkoušky. Zkouška se skládá v českém jazyce.

Kritéria, u kterých je stanoven způsob prověření písemné, se ověřují formou testu.

Kritéria, u kterých je stanoven způsob prověření praktické předvedení anebo ústní ověření se prověřují formou řešení typových situací.

Autorizovaná osoba sestaví test náhodným výběrem ze souboru testových otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b), c) u jednotlivých otázek.

Soubor testových otázek obsahuje kompetence: Aplikování právních norem s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů; Aplikování forem, metod a prostředků soukromé detektivní činnosti v konkrétním ekonomickém prostředí; Ovládání zásad obsluhy prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti.

Každá kompetence je zastoupena v jedné nebo několika skupinách otázek. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. Početní zastoupení jednotlivých skupin otázek v testu je stanoveno klíčem, který je součástí souboru otázek. Celkový počet otázek v testu musí být 30. Určený člen komise poučí uchazeče o způsobu práce s testem před zahájením časového limitu.

K úspěšnému vykonání písemné části zkoušky je nutné odpovědět nejméně 80 %, to je 24 otázek testu správně. Úspěšné vykonání písemné zkoušky je podmínkou pro konání praktické a ústní části zkoušky.

Praktická a ústní část zkoušky je založena na řešení konkrétních typových bezpečnostních nebo preventivně bezpečnostních situací. Uchazeč musí vyřešit dvě náhodně vybrané typové situace, vždy jednu ze skupiny A a jednu ze skupiny B souboru typových situací. Skupina A ověřuje kompetence Aplikování právních norem s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů; Aplikování forem, metod a prostředků soukromé detektivní činnosti v konkrétním ekonomickém prostředí. Skupina B kompetence: Ovládání zásad obsluhy prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti; Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi; Zpracování informací s ohledem na využitelnost informačních zdrojů.

V praktické a ústní části zkoušky musí být úspěšně vyřešeny obě typové situace. V každé typové situaci musí být splněny všechny úkoly (otázky) požadované k jejímu řešení. Při řešení typové situace se připouští dvě odchýlení. Za odchýlení se považuje použití nesprávného výrazu nebo záměna pořadí činností, které nemají vliv na celkově správné řešení situace (odpovědi).

V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky.

Aktuální soubor testových otázek a aktuální soubor typových situací je spravován a v elektronické podobě uchováván autorizujícím orgánem (Ministerstvem vnitra). Autorizovaným osobám budou tyto soubory předány prostřednictvím elektronické komunikace po udělení autorizace a dále při každé aktualizaci souborů otázek a typových situací.

Zadání testu včetně odpovědí uchazeče je součástí záznamu o průběhu a výsledku zkoušky a autorizovaná osoba jej musí archivovat v souladu s § 8 vyhlášky č. 208/2007 Sb. v platném znění, o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR

Česká komora detektivních služeb

Česká asociace bezpečnostních manažerů