Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Potravinářský dělník
Platnost standardu: Od 17.10.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Obsluha samostatných potravinářských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a ukázat způsob zapínání, vypínání a obsluhy konkrétního stroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést na konkrétním stroji výrobní úkon Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Kontrola chodu výrobních linek a technologických souborů v potravinářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat konkrétní potravinářskou linku a vysvětlit metody její kontroly Praktické předvedení
b Vysvětlit a ukázat na konkrétní lince možnosti vypnutí při poruše nebo mimořádné situaci; vysvětlit postup řešení poruch Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Příjem a uchovávání surovin a přísad pro potravinářskou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout dané potravinářské suroviny Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat hmotnosti dané suroviny, dodacích dokumentů a neporušení obalu (u volně ložené suroviny kontrola přepravních podmínek) Praktické předvedení
c Sepsat záznam o příjmu do předepsaného formuláře Praktické předvedení
d Prokázat schopnost smyslově poznávat suroviny, přísady a potravinářské výrobky v dané provozovně potravinářského podniku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Skladování, balení a expedice potravinářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat a uvést podmínky skladování a ochrany daného potravinářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Ručně a strojně zabalit daný potravinářský výrobek a označit ho (etiketa, číslo šarže) Praktické předvedení
c Evidovat potravinářské produkty, vysvětlit zásadu první dovnitř / první ven Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit základní požadavky na značení potravinářských výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Manipulační práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přepravit rozpracovaný potravinářský produkt v procesu dané výroby na určeném zařízení Praktické předvedení
b Vysvětlit zásady ochrany potravinářských produktů při manipulaci Ústní ověření
c Popsat nebezpečí poškození potravinářského produktu nebo jeho znehodnocení při manipulaci a skladování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat před předváděním konkrétního úkonu na daném stroji hygienická nebezpečí z hlediska bezpečnosti potravin Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat hygienické předpisy a osobní hygienu, uvést povinnosti pracovníků v potravinářství při styku s infekční chorobou a při onemocnění průjmem, při hnisavém nebo horečnatém onemocnění a jiném infekčním onemocněním, dále při poranění Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést čištění a sanitaci daného stroje, dodržovat sanitační řád určený pro provoz výroby potravin Praktické předvedení a ústní ověření
d Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
e Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení a ústní ověření
f Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/potravinarsky-delnik-5dc5#zdravotni-zpusobilost).

Ověřování by mělo být spojeno s činnostmi ve výrobě potravin s využitím pokynů a hygienických zásad zacházení s potravinářskými surovinami, polotovary a potravinářskými výrobky.

Profesní kvalifikace je určena pro ověření v mechanizované nebo automatizované potravinářské výrobě, např.: ve výrobě konzerv, nápojů, cukrovinek, mléka, sýrů a dalších mlékárenských výrobků, lihu, lihovin, sladu, piva a mlýnských výrobků.

Uchazeči bude zadán úkol související s výrobou konkrétního potravinářského výrobku.

Při plnění úkolů založených zejména na formě praktického předvedení zkoušející sleduje způsob provedení zadané činnosti, dodržování hygienických zásad, posuzuje hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů při výrobě, dodržování zásad bezpečnosti práce, dodržování časového harmonogramu a dodržování organizace práce.

Při hodnocení se posoudí správnost provedení výrobních operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Europasta SE

UNIMILLS, a. s.

SŠ potravinářská a služeb Pardubice

MILLBA CZECH, a. s.

Svaz průmyslových mlýnů