Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Obsluha lisovacího zařízení ovoce
Platnost standardu: Od 27.10.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Lisování ovoce pro výrobu ovocných koncentrátů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést technologické způsoby lisování ovoce a vysvětlit jejich princip Ústní ověření
b Určit a popsat jednotlivé části lisu v konkrétní výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nastavení dopravních cest ovocné drtě a ovocné šťávy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a zkontrolovat potrubní trasy ovocné drtě a ovocné šťávy pro sítopásové lisy Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat těsnost a kompletnost potrubní trasy Praktické předvedení a ústní ověření
c Spustit dopravní čerpadlo ovocné drtě (v případě automatizovaného provozu zkontrolovat funkčnost čerpadla ovocné drtě) a vizuálně zkontrolovat správnost toku ovocné drtě do lisu Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat funkčnost čerpadla ovocné šťávy a správnost toku ovocné šťávy do zásobní nádrže Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stanovení časových lhůt a teplotních poměrů při pektolýze ovocné drtě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit chemické působení a účel pektolytických preparátů na ovocnou drť Ústní ověření
b Prokázat znalost časových lhůt v návaznosti na teplotní poměry při pektolýze ovocné drtě Ústní ověření
c Nastavit časový průběh pektolýzy podle zjištěné teploty ovocné drtě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha lisovacího zařízení ovoce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat stav a nastavení lisovacího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Zapnout čerpadlo ovocné drtě do lisovacího zařízení a spustit lisovací zařízení Praktické předvedení
c Načerpat ovocnou drť do lisovacího zařízení Praktické předvedení
d Zkontrolovat parametry lisování, upravit proces podle vlastností ovocné drtě Praktické předvedení a ústní ověření
e Odebrat vzorky vylisované ovocné šťávy pro laboratorní analýzu a provést záznam do provozní dokumentace Praktické předvedení
f Provést kontrolu výlisků a případně upravit hrubost drcení ovoce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozní evidence při lisování ovoce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit cukernou sušinu ovocné šťávy laboratorním refraktometrem a zapsat údaje do provozní dokumentace Praktické předvedení
b Provést průběžnou kontrolu správné funkčnosti lisovacího zařízení a připravit záznam o provedené kontrole lisovacího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitačních činností při výrobě ovocné šťávy, dodržování sanitačních postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit roztok používaných chemikálií (louh, kyselina) k sanitaci lisovacího zařízení Praktické předvedení
b Provést sanitaci lisovacího zařízení v souladu se sanitačním řádem konkrétního zařízení Praktické předvedení
c Použít pracovní oděv a ochranné pomůcky při sanitaci lisovacího zařízení Praktické předvedení
d Vysvětlit zásady první pomoci při poleptání louhem nebo kyselinou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin v konzervárenském průmyslu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy, osobní hygienu a zásady bezpečnosti potravin Praktické předvedení
b Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
c Dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení
d Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při výrobě ovocné šťávy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/konzervar#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřování bude spojeno s navazujícími činnostmi vedoucími k výrobě určené ovocné šťávy kontinuálním lisováním.

Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení zkoušející dále sleduje dodržování BOZP, PO a hygienicko-sanitačních principů, aby byla zajištěna kvalita potravinářského výrobku.

Při hodnocení je posuzováno rovněž hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů při výrobě, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

Pracovní oděv a obuv si uchazeč přinese vlastní.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Zájmové sdružení právnických osob konzervárensko-lihovarského průmyslu

FRUKOLIS, a. s., Kardašova Řečice

SEVEROFRUKT, akciová společnost Travčice

LINEA NIVNICE, a. s.

EFKO CZ, s. r. o., Veselí nad Lužnicí