Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Obsluha lisovacího zařízení ovoce
Platnost standardu: od 29.10.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Nastavení dopravních cest ovocné drtě a ovocné šťávy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a kompletovat potrubní trasy ovocné drtě a ovocné šťávy Praktické předvedení, ústní ověření
b Zkontrolovat těsnost a kompletnost potrubní trasy Praktické předvedení, ústní ověření
c Spustit dopravní čerpadlo ovocné drtě (v případě automatizovaného provozu zkontrolovat funkčnost čerpadla ovocné drtě) a vizuálně zkontrolovat správnost toku ovocné drtě do lisu Praktické předvedení, ústní ověření
d Spustit dopravní čerpadlo ovocné šťávy (v případě automatizovaného provozu zkontrolovat funkčnost čerpadla ovocné šťávy) a vizuálně zkontrolovat správnost toku ovocné šťávy do zásobní nádrže Praktické předvedení, ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stanovení časových lhůt a teplotních poměrů při pektolýze ovocné drtě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit chemické působení a účel pektolytických preparátů na ovocnou drť Ústní ověření
b Prokázat znalost časových lhůt v návaznosti na teplotní poměry při pektolýze ovocné drtě Ústní ověření
c Nastavit časový průběh pektolýzy podle zjištěné teploty ovocné drtě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha lisovacího zařízení ovoce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat stav a nastavení lisovacího zařízení Praktické předvedení, ústní ověření
b Načerpat ovocnou drť do lisovacího zařízení Praktické předvedení
c Spustit lisovací zařízení Praktické předvedení
d Zkontrolovat parametry lisování, upravit proces podle vlastností ovocné drtě Praktické předvedení, ústní ověření
e Odebrat vzorky vylisované ovocné šťávy pro laboratorní analýzu Praktické předvedení
f Vyprázdnit lisovací zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Průběžná sanitace a údržba lisovacího zařízení ovoce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vymýt lisovací zařízení a odčerpat výplachovou vodu Praktické předvedení
b Zkontrolovat stav filtračních hadic, případně provést jejich výměnu Praktické předvedení, ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení provozní evidence při lisování ovoce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat požadované údaje do evidence časového intervalu lisovacího cyklu Praktické předvedení
b Zaznamenat požadované údaje do evidence množství vylisované šťávy (za každý lisovací cyklus) Praktické předvedení
c Zaznamenat požadované údaje do evidence vysypávání výlisků po skončení lisovacího cyklu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitačních činností při výrobě ovocné šťávy, dodržování sanitačních postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit roztok používaných chemikálií (louh, kyselina) k sanitaci lisovacího zařízení Praktické předvedení
b Provést sanitaci lisovacího zařízení v souladu se sanitačním řádem konkrétního zařízení Praktické předvedení
c Použít pracovní oděv a ochranné pomůcky při sanitaci lisovacího zařízení Praktické předvedení
d Vysvětlit použití neutralizačních chemikálií při poleptání louhem nebo kyselinou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin v konzervárenském průmyslu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy, osobní hygienu a zásady bezpečnosti potravin Praktické předvedení
b Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
c Dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení
d Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při výrobě ovocné šťávy Praktické předvedení, ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101895&kod_sm1=28).

 

Všechny osoby, které se přímo účastní zkoušky, musí mít platný průkaz pracovníka v potravinářství (zdravotní průkaz).

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno s navazujícími činnostmi vedoucími k výrobě určené ovocné šťávy.

Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení zkoušející dále sleduje dodržování BOZP, PO a hygienicko-sanitačních principů, aby byla zajištěna vysoká kvalita finálního potravinářského výrobku.

Při hodnocení je posuzováno rovněž hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů při výrobě, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Zájmové sdružení právnických osob konzervárensko-lihovarského průmyslu

FRUKOLIS, a. s., Kardašova Řečice

SEVEROFRUKT, akciová společnost Travčice

LINEA NIVNICE, a. s.

EFKO CZ, s. r. o., Veselí nad Lužnicí