Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vzorkař pitné vody
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Měření fyzikálních vlastností vzorků surové a pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat fyzikální vlastnosti surové vody Ústní ověření
b Charakterizovat fyzikální vlastnosti pitné vody Ústní ověření
c Předvést měření teploty vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření chemických vlastností a charakteristika mikrobiologických vlastností vzorků surové a pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat chemické vlastnosti surové a pitné vody Ústní ověření
b Charakterizovat mikrobiologické vlastnosti surové a pitné vody Ústní ověření
c Předvést stanovení obsahu volného chloru kolorimetricky Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést stanovení pH elektrochemicky a kolorimetricky Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést kolorimetrické stanovení koncentrace amonných iontů a železa Praktické předvedení
f Vysvětlit vliv způsobů konzervace vzorků na změnu chemických a mikrobiologických parametrů vzorku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odběr vzorků surové a pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy a způsoby odebírání vzorků surové vody Ústní ověření
b Popsat druhy a způsoby odebírání vzorků pitné vody Ústní ověření
c Popsat odběr vzorku při znovuzprovozňování řadu po opravě Ústní ověření
d Vyjmenovat a charakterizovat pomůcky a vybavení pro odběr vzorků pitné vody Ústní ověření
e Popsat a charakterizovat pracovní postup při odběru a stabilizaci vzorků pitné vody Ústní ověření
f Předvést správný způsob ošetření odběrového místa před odběrem vzorku pitné vody Praktické předvedení
g Provést odběr vzorku pitné vody podle zadání Praktické předvedení
h Popsat nejčastější chyby při odběru vzorků pitné vody a formulovat důsledky nesprávného postupu na výsledek analýzy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení evidence a dokumentace vyplývající z předpisů souvisejících s odběrem vzorků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat dokumentaci k odběru vzorků Ústní ověření
b Popsat způsob zápisu o odběru vzorku do provozního deníku Ústní ověření
c Vyplnit průvodku vzorků, záznam o odběru vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování BOZP při odběru vzorků surové a pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika spojená s prací na vodovodní síti Ústní ověření
b Vyjmenovat základní materiální zabezpečení pracovníka na vodovodní síti, vybavení ochrannými pomůckami a objasnit účel jejich použití Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit činnosti spojené se zabezpečením pracoviště na komunikaci (dopravní značení apod.) Ústní ověření
d Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při otevírání poklopů na vodovodní síti Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a vysvětlit vlastnosti plynů vyskytujících se v objektech vodovodní sítě a předvést činnosti při detekci ovzduší Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při sestupu, výstupu a záchrany z podzemí Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat rizika negativního ovlivnění kvality pitné vody nesprávným chováním při odběru vzorku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/vzorkar-pitne-vody#zdravotni-zpusobilost).

  

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria. Příklady modelových situací:

  • Odběr vody ze zdroje

  • Odběr vody z vodojemu

  • Odběr vody na síti

  • Odběr vody u zákazníka

 

Modelové situace pro předvedení správných postupů první pomoci:

Modelové situace musí být zaměřeny na úrazy vztahující se k dané pracovní činnosti. Například se jedná o poleptání chemickou látkou, nadýchání nedýchatelným nebo jedovatým plynem, postup při dopravní nehodě, pád do prohlubně, postup při ošetření pracovníka v bezvědomí.

 

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a obuv.

 

Autorizovaná osoba před zkouškou poskytne návod k obsluze zařízení použitých k vykonání zkoušky (pomůcky individuálního zabezpečení proti pádu z výšky nebo do volné hloubky, kolorimetr, pH metr a detektor nebezpečných plynů). Dále poskytne formuláře dokumentace odběru vzorku, zejména průvodku vzorku a záznam o odběru.)

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Hodnocení odborných kompetencí může být prováděno společně podle logických celků, kdy bude během praktického předvedení současně prováděno ústní ověření tak, aby bylo zřejmé, že uchazeč chápe celou problematiku v širších souvislostech s nezbytnými teoretickými základy.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

REVOS Rokycany, s. r. o.

Asociace pro vodu ČR z. s.

Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ