Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Diagnostik kanalizační sítě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech kanalizační sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst v technických podkladech (situace, podélný profil, příčný řez, pasport) kanalizační sítě v papírové podobě Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst v technických podkladech kanalizační sítě v elektronické podobě (Geografický informační systém (GIS)), situace, podélný profil, příčný řez, pasport) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha, údržba a drobné opravy zařízení pro diagnostiku kanalizační sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat práci se zařízením pro diagnostiku kanalizační sítě včetně zjištění polohy kanalizačního potrubí pomocí signalizačního zařízení Ústní ověření v reálném provozu
b Popsat způsob opravy osvětlení monitorovacího zařízení Ústní ověření
c Popsat způsob údržby navijáku kabelu a podvozku monitorovacího zařízení Ústní ověření
d Popsat způsob manipulace s kamerou při vpouštění a vyjímání z kanalizační sítě a vyproštění při jejím zablokování Ústní ověření
e Popsat důvody výměny kol podvozku monitorovacího zařízení a způsob provedení Ústní ověření
f Předvést obsluhu zařízení pro diagnostiku kanalizační sítě (práce v obslužném software) pro monitoring kanalizační sítě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika kanalizační sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob přípravy terénních prací a zajištění pracoviště (např. na pozemních komunikacích) při diagnostice kanalizační sítě Ústní ověření
b Popsat pracovní postupy při diagnostice kanalizační sítě Ústní ověření
c Popsat spolupráci s ostatními složkami provozní společnosti (GIS, dispečink) Ústní ověření
d Popsat druhy materiálů kanalizačních sítí, způsoby spojení potrubních prvků z různých materiálů a napojení kanalizačních přípojek Ústní ověření
e Popsat možnosti opotřebení materiálu kanalizačních sítí, určit podle záznamu, o jakou poruchu kanalizačních sítí se jedná, a napojení kanalizačních přípojek Praktické předvedení a ústní ověření
f Diagnostikovat možné druhy závad spojení a napojení kanalizačních přípojek a diagnostikovat poruchy kanalizačních sítí Praktické předvedení a ústní ověření
g Zkontrolovat stav kanalizační šachty (umístění, poklop, materiál, stav šachty) Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat lokální opravy a sanace kanalizační sítě při použití bezvýkopových technologií Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zjišťování výskytu balastních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby vniknutí balastních vod do kanalizace Ústní ověření
b Popsat způsoby zjišťování výskytu balastních vod; zjistit, zda se v daném úseku kanalizace vyskytují balastní vody Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vyplňování a evidování záznamů výstupů z diagnostiky kanalizační sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnosti a způsoby evidence záznamů z diagnostiky kanalizační sítě Ústní ověření
b Vyplnit protokol záznamu z prohlídky kanalizační sítě dle modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dodržování BOZP a požární ochrany při diagnostice kanalizačních sítí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika spojená s prací na kanalizační síti Ústní ověření
b Vyjmenovat základní materiální zabezpečení pracovníka při diagnostice kanalizační sítě, vybavení ochrannými pomůckami a objasnit účel jejich použití Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit činnosti spojené se zabezpečením pracoviště na komunikaci (dopravní značení apod.) Ústní ověření
d Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při otevírání poklopů na kanalizaci Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při detekci ovzduší Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při sestupu, výstupu a záchraně z podzemí Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria. Příklady modelových situací:

Kompetence Vyplňování a evidování záznamů výstupů z diagnostiky kanalizační sítě

kritérium b)

- Bodové poškození kanalizačního potrubí

- Plošné poškození kanalizačního potrubí

- Závady spojů kanalizačních potrubí

- Způsoby vniknutí balastních vod do kanalizace

 

Kompetence Dodržování BOZP a požární ochrany při diagnostice kanalizačních sítí

Modelové situace pro předvedení správných postupů první pomoci:

Modelové situace musí být zaměřeny na úrazy vztahující se k dané pracovní činnosti a ošetření běžných drobných poranění. Například se jedná o nadýchání nedýchatelným nebo jedovatým plynem, postup při dopravní nehodě, pád do prohlubně, postup při ošetření pracovníka v bezvědomí. Mezi drobné úrazy patří zejména postup při ošetření drobných řezných ran a odřenin při práci v rizikovém prostředí.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Hodnocení odborných kompetencí může být prováděno společně podle logických celků, kdy bude během praktického předvedení současně prováděno ústní ověření tak, aby bylo zřejmé, že uchazeč chápe celou problematiku v širších souvislostech s nezbytnými teoretickými základy.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

REVOS Rokycany, s. r. o.

Asociace pro vodu ČR, z. s.

Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ