Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Logistik skladových operací
Platnost standardu: od 29.4.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Stanovování průběhů a vazeb výrobních, dopravních a skladovacích činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné způsoby průběhů výrobních, dopravních a skladovacích činností Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Charakterizovat vazby výrobních, dopravních a skladovacích činností Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovování činností v optimalizaci dopravně přepravního procesu ve skladovém hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat optimalizační metody dopravně-přepravního procesu ve skladovém hospodářství Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat výhody a nevýhody optimalizačních metod dopravně-přepravního procesu ve skladovém hospodářství Ústní ověření
c Zpracovat případovou studii dle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování harmonogramů nasazování a využívání manipulačních prostředků ve skladovém hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat manipulační prostředky používané ve skladovém hospodářství Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Prokázat znalost technicko-provozních a ekonomických charakteristik manipulačních prostředků ve skladovém hospodářství podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
c Vytvořit harmonogram nasazování a využívání manipulačních prostředků ve skladovém hospodářství podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výběr optimálních druhů manipulačních a mechanizačních prostředků pro skladové hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost technicko-provozních a ekonomických charakteristik manipulačních a mechanizačních prostředků podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Uvést příklady využití manipulačních a mechanizačních prostředků ve skladovém hospodářství podle zadání Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Sledování efektivnosti procesů ve skladovém hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat sledované parametry v kontextu efektivnosti procesů ve skladovém hospodářství Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Zpracovat podklady pro sledování efektivnosti procesů ve skladovém hospodářství podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování podkladů pro kalkulaci skladových nákladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat sledované parametry nezbytné pro kalkulaci skladových nákladů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Zpracovat podklady pro cenovou kalkulaci skladových nákladů podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení příslušné dokumentace a evidence ve skladovém hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat příslušnou dokumentaci využívanou ve skladovém hospodářství Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vyjmenovat sledované položky ve skladovém hospodářství Ústní ověření
c Zaevidovat sledované položky v příslušné dokumentaci podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení zpětné logistiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dílčí procesy zpětné logistiky Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Charakterizovat jednotlivé způsoby řízení materiálového a zbožového toku v zpětné logistice Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zajišťování nasazení optimálních druhů manipulačních a mechanizačních prostředků ve skladovém hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost technicko-provozních a ekonomických charakteristik manipulačních a mechanizačních prostředků podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Uvést příklady využití manipulačních a mechanizačních prostředků ve skladovém hospodářství podle zadání Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zajišťování dílčích procesů unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace ve skladovém hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat typy palet a kontejnerů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Prokázat znalost technicko-provozních charakteristik palet a kontejnerů podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Uvést příklady využití palet a kontejnerů ve skladovém hospodářství podle zadání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení dílčích procesů optimalizace skladovacích procesů, optimalizace využívání dopravních aj. prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat optimalizační metody skladovacích a dopravně-přepravních procesů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat výhody a nevýhody optimalizačních metod skladovacích a dopravně-přepravních procesů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Ověřování kompetencí

Kritéria musí být ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů.

Při ústním ověřování znalostí uchazeč zodpovídá otázky zkoušejících z daných kritérií hodnocení.

Při ověřování kritérií formou písemného a ústního ověření uchazeč písemně zpracuje tři otázky z daných kritérií hodnocení a podá vysvětlení (odpovědi na dotazy) k písemnému provedení dle jednotlivých kritérií.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací.

Při ověřování kompetence Stanovování činností v optimalizaci dopravně přepravního procesu ve skladovém hospodářství uchazeč prakticky předvede (prezentuje) a ústně zdůvodní případovou studii.

Předmětem hodnocení je obhajoba případové studie uchazečem, která bude součástí zkoušky v souladu s kritériem hodnocení příslušné kompetence.

 

Metodické pokyny

Autorizovaná osoba připraví pro ověřování odborné kompetence Stanovování činností v optimalizaci dopravně přepravního procesu ve skladovém hospodářství pro kritérium hodnocení c) zadání případové studie pro uchazeče v návaznosti na ověřované kompetence.

Případová studie bude zpracována v rozsahu minimálně 10 stránek a její zpracování bude provedeno před termínem vlastního provedení zkoušky. Uchazeč obdrží 21 dní předem jedno ze zadání, když se přihlásí ke zkoušce; 7 dní před zkouškou zašle studii autorizované osobě, která zpracuje připomínky a sdělí je 3 dny před zkouškou uchazeči, aby se mohl připravit na obhájení studie.

Pro odbornou kompetenci Výběr optimálních druhů manipulačních a mechanizačních prostředků pro skladové hospodářství pro kritérium hodnocení a); Zajišťování nasazení optimálních druhů manipulačních a mechanizačních prostředků ve skladovém hospodářství pro kritérium hodnocení a); Zajišťování dílčích procesů unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace ve skladovém hospodářství pro kritérium hodnocení b) připraví autorizovaná osoba minimálně 10 zadání v návaznosti na ověřované kompetence (tzn. pro každou odbornou kompetenci 10 zadání), z nichž si pak uchazeč bude losovat tři zadání, která zpracuje v písemné formě.

Pro odbornou kompetenci Stanovování harmonogramů nasazování a využívání manipulačních prostředků ve skladovém hospodářství pro kritéria hodnocení b), c); Sledování efektivnosti procesů ve skladovém hospodářství pro kritérium hodnocení b); Zpracování podkladů pro kalkulaci skladových nákladů pro kritérium hodnocení b); Vedení příslušné dokumentace a evidence ve skladovém hospodářství pro kritérium hodnocení c) připraví autorizovaná osoba modelové situace v návaznosti na ověřované kompetence v minimálním počtu 5 zadání (tzn. pro každou odbornou kompetenci 5 zadání), z nichž si pak uchazeč bude losovat jedno zadání.

 

Pro odbornou kompetenci Výběr optimálních druhů manipulačních a mechanizačních prostředků pro skladové hospodářství pro kritérium hodnocení b); Zajišťování nasazení optimálních druhů manipulačních a mechanizačních prostředků ve skladovém hospodářství pro kritéria hodnocení b); Zajišťování dílčích procesů unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace ve skladovém hospodářství pro kritéria hodnocení c) připraví autorizovaná osoba minimálně 10 zadání v návaznosti na ověřované kompetence (tzn. pro každou odbornou kompetenci 10 zadání), z nichž si pak uchazeč bude losovat tři, která budou ověřena ústním způsobem.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek:

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a kritérium a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na technologii dopravy a přepravy nebo logistiky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti logistiky nebo nákladní dopravy nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti technologie dopravy a přepravy nebo logistiky.

b)Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na technologii dopravy a přepravy nebo logistiky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti logistiky nebo nákladní dopravy nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti technologie dopravy a přepravy nebo logistiky.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro vykonání zkoušky je třeba mít k dispozici prostory s technickým vybavením a sociálním zařízením vyhovující hygienickým standardům pro výukové prostory.

Pro vykonání zkoušky je třeba PC s přístupem na internet, software umožňující řešit komplexně problematiku logistiky, spedice, dopravy, skladování, CRM a ekonomiky, a případové studie v tištěné nebo elektronické podobě.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 9 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Česká logistická asociace, o. p. s.

ČSAD Hodonín, a. s.