Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Vazačské práce
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zhotovování základních vazačských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit dodaný živý materiál a připravit polotovary z nakoupeného doplňkového materiálu pro následné zadané užití (věnec, kytice) Praktické předvedení
b Předvést navazování rostlinného materiálu jednotlivě i do svazků pro vypichovaný věnec Praktické předvedení
c Zhotovit vázaný věnec Praktické předvedení
d Předvést techniku velké vypichované vazby do připravené podložky, např. smuteční nebo dušičkovou kytici k položení na hrob Praktické předvedení
e Zhotovit vánoční svícen popřípadě jinou tematickou dekoraci s využitím suchého materiálu Praktické předvedení
f Zhotovit dárkovou kytici volně vázanou do spirály s přirozenými stonky Praktické předvedení
g Uplést velikonoční pomlázku, popsat specifika velikonoční vazby Praktické předvedení a ústní ověření
h Vysvětlit základní zásady použití pracovních pomůcek, technických doplňků, chemických látek a nářadí s důrazem na pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i pravidel požární ochrany, a předvést broušení nože a nůžek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Aranžování váz a misek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit aranžmá do vázy s určeným materiálem podle zadaných podmínek Praktické předvedení
b Zhotovit vypichované aranžmá do misky s určeným materiálem podle zadaných podmínek Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/vazacske-prace).

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě výsledné práce.

Při používání chemických látek, zejména k prodloužení trvanlivosti květin, dezinfekci a bělení materiálů nebo různých laků, vosků a barev, nebo tavicí lepicí pistole, svíček, skleněných přízdob i pracovního nářadí (kleště, nože a nůžky, kladívka apod.) je třeba pracovat v souladu s ekologickými zásadami a pravidly BOZP a PO. Pravidla bezpečnosti práce je třeba zohlednit také ve vztahu k pořádku na pracovní ploše a zejména pod ní, aby nedošlo například k pořezání nebo píchnutí se o předměty skryté rostlinným materiálem, zapletení se do provázku spadlého na zem nebo uklouznutí po materiálu spadlém ze stolu apod. Ve vztahu k častým mokrým rukám při současném využívání elektrických spotřebičů, z nichž nejčastějším bývá lepicí pistole, je potřeba i v této oblasti vyžadovat mimořádnou opatrnost a důslednost vzhledem k pravidlům BOZP.

 

Při hodnocení kompetence Zhotovování základních vazačských výrobků, kritérií hodnocení d) a e) a u kompetence Aranžování váz a misek je při hodnocení potřeba zohlednit technické provedení a vhodnost zvolené techniky (například při navazování květů nebo lepení doplňků), dále zohlednit možnosti doplňování vody živým květinám, stabilitu konečného výrobku při přenášení, čistotu práce, respektování vlastností materiálu a přirozeného charakteru květin, rozložení barev a celkový dojem výsledné práce ve vztahu k její uplatnitelnosti v tržním prostředí.

 

Zadané podmínky v kompetenci Aranžování váz a misek jsou zejména zkoušejícím určené příležitosti, k nimž budou tematicky práce směřovány, velikost stolu a jeho povrch nebo podmínky, pro které je práce tvořena, jako například tmavý kout, jídelní stůl nebo osluněná předsíň.

Zkoušející také vymezí rozsah rostlinného i neflorálního a pomocného materiálu, se kterým se bude při zkoušce pracovat. Je třeba vybírat rozmanitý materiál tak, aby bylo možné ověřit zejména dovednosti uchazeče.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zahradník a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti floristiky nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti zahradnictví.

 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti floristiky nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti zahradnictví.

 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti floristiky nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti zahradnictví.

 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti floristiky nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti zahradnictví.

 5. Profesní kvalifikace 41-008-H Florista/floristka nebo profesní kvalifikace 41-125-M Florista aranžér / floristka aranžérka a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti floristiky.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Vybavení floristického pracoviště: pracovní stoly, nádoby, stojany pro květiny, zrcadla, přívod vody a příslušné ruční nářadí nezbytné pro vazbu květin

 • Vybavení technologickými celky: sklad floristického materiálu a suchých rostlin, klimatizovaná místnost nebo box pro uskladnění květin

 • Odpovídající sortiment řezaných květin a zeleně, sušených rostlin včetně různých plodů nebo semen, proutky na pomlázky

 • Neflorální doplňky a pomocný materiál k vazbě květin, zejména elektrické lepící pistole, spreje s látkami k ošetření rostlin, nůžky, zahradnické nůžky, nože, sešívačka, podložka pod věnec, cívkový drát, sekaný drát, dekorační materiály, svíčky, držáky pro kytice, lepidlo na živé květy, sprej na prodloužení
  trvanlivosti, stuhy, lýko, aranžovací hmota, nádoby na aranžování, nádoby pro živé rostliny a zhotovené výrobky, náboje k lepicí pistoli, svíčka, vata,
  začišťovací páska, lepicí páska, štípací kleště, špendlík, špendlík s okrasnou hlavou, úklidové nářadí, pomocné výrobky ze skla, keramiky, králičí pletivo, stojany pro uchycení aranžmá

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Petronila - květinové studio - Ing. Petra Abrahámová Vodičková

Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Svaz květinářů a floristů ČR

Střední zahradnická škola Ostrava