Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Vazačské práce
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zhotovování základních vazačských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit dodaný živý materiál a připravit polotovary z nakoupeného doplňkového materiálu pro následné zadané užití (věnec, kytice) Praktické předvedení
b Předvést navazování rostlinného materiálu jednotlivě i do svazků pro vypichovaný věnec Praktické předvedení
c Zhotovit vázaný věnec Praktické předvedení
d Předvést techniku velké vypichované vazby do připravené podložky, např. smuteční nebo dušičkovou kytici k položení na hrob Praktické předvedení
e Zhotovit vánoční svícen popřípadě jinou tematickou dekoraci s využitím suchého materiálu Praktické předvedení
f Zhotovit dárkovou kytici volně vázanou do spirály s přirozenými stonky Praktické předvedení
g Uplést velikonoční pomlázku, popsat specifika velikonoční vazby Praktické předvedení a ústní ověření
h Vysvětlit základní zásady použití pracovních pomůcek, technických doplňků, chemických látek a nářadí s důrazem na pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i pravidel požární ochrany, a předvést broušení nože a nůžek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Aranžování váz a misek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit aranžmá do vázy s určeným materiálem podle zadaných podmínek Praktické předvedení
b Zhotovit vypichované aranžmá do misky s určeným materiálem podle zadaných podmínek Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/vazacske-prace).

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě výsledné práce.

Při používání chemických látek, zejména k prodloužení trvanlivosti květin, dezinfekci a bělení materiálů nebo různých laků, vosků a barev, nebo tavicí lepicí pistole, svíček, skleněných přízdob i pracovního nářadí (kleště, nože a nůžky, kladívka apod.) je třeba pracovat v souladu s ekologickými zásadami a pravidly BOZP a PO. Pravidla bezpečnosti práce je třeba zohlednit také ve vztahu k pořádku na pracovní ploše a zejména pod ní, aby nedošlo například k pořezání nebo píchnutí se o předměty skryté rostlinným materiálem, zapletení se do provázku spadlého na zem nebo uklouznutí po materiálu spadlém ze stolu apod. Ve vztahu k častým mokrým rukám při současném využívání elektrických spotřebičů, z nichž nejčastějším bývá lepicí pistole, je potřeba i v této oblasti vyžadovat mimořádnou opatrnost a důslednost vzhledem k pravidlům BOZP.

 

Při hodnocení kompetence Zhotovování základních vazačských výrobků, kritérií hodnocení d) a e) a u kompetence Aranžování váz a misek je při hodnocení potřeba zohlednit technické provedení a vhodnost zvolené techniky (například při navazování květů nebo lepení doplňků), dále zohlednit možnosti doplňování vody živým květinám, stabilitu konečného výrobku při přenášení, čistotu práce, respektování vlastností materiálu a přirozeného charakteru květin, rozložení barev a celkový dojem výsledné práce ve vztahu k její uplatnitelnosti v tržním prostředí.

 

Zadané podmínky v kompetenci Aranžování váz a misek jsou zejména zkoušejícím určené příležitosti, k nimž budou tematicky práce směřovány, velikost stolu a jeho povrch nebo podmínky, pro které je práce tvořena, jako například tmavý kout, jídelní stůl nebo osluněná předsíň.

Zkoušející také vymezí rozsah rostlinného i neflorálního a pomocného materiálu, se kterým se bude při zkoušce pracovat. Je třeba vybírat rozmanitý materiál tak, aby bylo možné ověřit zejména dovednosti uchazeče.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Petronila - květinové studio - Ing. Petra Abrahámová Vodičková

Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Svaz květinářů a floristů ČR

Střední zahradnická škola Ostrava