Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Starožitník
Platnost standardu: Od 29.4.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Komunikace se zákazníkem s využitím odborných znalostí z dějin umění a užitého umění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést modelový prodejní rozhovor na určené téma v českém jazyce Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Předvedení starožitného zboží před zákazníkem, určení doby vzniku, materiálového a technologického zpracování, užití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat předložený starožitný předmět z hlediska uměleckého zpracování, doby vzniku, postupu výroby a použitých materiálů Ústní ověření
b Předvést modelovou situaci seznámení zákazníka s funkčností předloženého starožitného předmětu s ohledem na jeho jedinečnost a způsoby jeho užití Praktické předvedení
c Zpracovat a obhájit písemnou práci na dané téma Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení obchodní a prodejní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a vysvětlit druhy evidence zboží Ústní ověření
b Rozlišit a popsat předloženou dokumentaci hotovostního a bezhotovostního prodeje Praktické předvedení
c Rozlišit a určit druhy předložených certifikátů pravosti, vysvětlit jejich význam Praktické předvedení
d Uvést druhy obchodní dokumentace, vysvětlit jejich význam Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přijímání hotovostních a bezhotovostních plateb a obsluha pokladny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést modelovou situaci jednotlivých fází hotovostní platby (práce s pokladnou, znalost EET, ověřit platnost bankovek a znalost ochranných prvků, přepočet kurzu při platbě cizí měnou, vystavení pokladního dokladu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést modelovou situaci jednotlivých fází bezhotovostní platby (manipulace a identifikace platební karty, znalost EET, evidence dokladů o bezhotovostních platbách, vystavení pokladního dokladu) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ošetřování a uložení zboží z hlediska různého starožitného sortimentu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést manipulaci s předmětem z kovu (oceli, barevných kovů, drahých kovů) a popsat způsoby jeho ošetření a uložení Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést manipulaci s předmětem ze dřeva a popsat způsoby jeho ošetření a uložení Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést manipulaci s předmětem ze silikátu (sklo, porcelán, keramika) a popsat způsoby jeho ošetření a uložení Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést manipulaci s předmětem z textilu a papíru a popsat způsoby jeho ošetření a uložení Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést manipulaci s předmětem výtvarného umění a popsat způsoby jeho ošetření a uložení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Využívání výpočetní techniky a internetu k prodeji v kamenných obchodech a e-shopech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést vyhledání předmětu starožitného charakteru na internetu Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést provedení nabídky předmětu starožitného charakteru na internetu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat jiné formy využití výpočetní techniky při prodeji starožitností Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Balení a expedice zboží s ohledem na jedinečnost sortimentu v provozovně starožitnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést balení a expedici předloženého předmětu ze skla a porcelánu Praktické předvedení
b Předvést balení a expedici předmětu nepravidelného tvaru Praktické předvedení
c Předvést dárkové balení předloženého předmětu Praktické předvedení
d Popsat balení a expedici předmětu větších rozměrů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aranžování zboží na prodejně, prodejních výstavách, veletrzích a aukcích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést aranžování zboží na prodejně s ohledem na specifika materiálu, vysvětlit zvláštnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zvláštnosti aranžování zboží na výstavách a veletrzích s ohledem na specifika materiálu Ústní ověření
c Popsat zvláštnosti aranžování zboží na aukcích s ohledem na specifika materiálu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Komunikace s úřady, práce s legislativou a obecně platnými předpisy, uplatňování pravidel vývozu a dovozu zboží v rámci EU a mimo ni

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit u předloženého starožitného předmětu jeho zařazení z hlediska režimu kulturní památky nebo předmětu kulturní hodnoty Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit potřebné postupy k realizaci vývozu předloženého starožitného předmětu (dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, § 90 ve znění pozdějších předpisů) Ústní ověření
c Vysvětlit způsoby prodeje a následného vývozu určeného starožitného předmětu v rámci EU a mimo ni Ústní ověření
d Popsat náležitosti prodeje určeného starožitného předmětu z drahého kovu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výběr předmětů k opravám a restaurování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést modelovou situaci doporučení určeného starožitného předmětu (např. nábytek, keramika, obraz, koberec) k opravě nebo restaurování Praktické předvedení
b Předvést a vysvětlit proces schválení finančních nákladů na opravu nebo restaurování určeného starožitného předmětu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kvalitativní a kvantitativní posuzování zboží při výkupu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a zdůvodnit určení výkupní ceny dvou předložených starožitných předmětů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zdůvodnit rozdílnost výkupních cen z hlediska regionálního, aktuálnosti nabídky a poptávky Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Výkup starožitností, orientace v komisním a aukčním prodeji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postupy, náležitosti a užití komisního prodeje Ústní ověření
b Vysvětlit postupy, náležitosti a užití aukčního prodeje Ústní ověření
c Předvést postupy, náležitosti a výkup určeného starožitného předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Součástí ověřováníní odborných kompetencí podle tohoto hodnoticího standardu je zpracování a obhajoba písemné práce v rámci odborné způsobilosti Předvedení starožitného zboží před zákazníkem, určení doby vzniku, materiálového a technologického zpracování, užití.

 

Autorizovaná osoba zajistí uchazeči zadání písemné práce 2 měsíce před termínem zkoušky, tzn. uchazeč si vylosuje 1 téma písemné práce z následujícího seznamu témat a zároveň po dohodě s autorizovanou osobou specifikuje zadání tématu určením historického období a uměleckého slohu.

Seznam témat:

 1. Porcelán, jeho výroba, vývoj a zpracování
 2. Sklo, jeho výroba, vývoj a zpracování
 3. Kamenina a figurální předměty
 4. Nábytek, jeho druhy, zpracování, užití
 5. Obecné a drahé kovy, jejich zpracování a užití
 6. Zbraně, jejich druhy, vývoj, zpracování, užití
 7. Hodiny a hodinky v průběhu času
 8. Drahé kameny, jejich druhy a uplatnění ve špercích
 9. Móda (oblečení, doplňky), vývoj a užití s ohledem na časové období
 10. České výtvarné umění a jeho návaznost na světové trendy

 

Uchazeč o zkoušku předloží autorizované osobě nejpozději 21 dní před termínem konání zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu písemnou práci v elektronické a tištěné podobě s následujícími náležitostmi:

 • Rozsah písemné práce: 7‒10 normovaných strojopisných stran formátu A4
 • Příloha: obrazová dokumentace (mimo stanovený rozsah písemné práce)
 • Použitá literatura: její uvedení v závěru písemné práce

 

 

Autorizovaná osoba zajistí ke zkoušce, tj. k ověření všech odborných kompetencí podle tohoto hodnoticího standardu:

 • ukázky prodejní a obchodní dokumentace
 • nejméně 7 kusů předmětů uměleckořemeslného nebo starožitného charakteru z různých materiálů (nábytek, sklo, porcelán a keramika, šperk, předmět z kovu a textilu, výtvarné umění), každý předmět lze použít pro ověření více kritérií (určení doby vzniku, ošetření a uložení zboží, balení a aranžování, výběr předmětů k opravám a restaurování).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti starožitnictví a alespoň 5 let odborné praxe v provozovně starožitnictví.
 2. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na dějiny umění a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti starožitnictví nebo muzejnictví.
 3. Profesní kvalifikace 66-022-M Starožitník a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti starožitnictví.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • provozovna prodejny se starožitnostmi a běžným vybavením odpovídající bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště
 • PC s tiskárnou připojený k internetu
 • psací potřeby a papír
 • záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů
 • ukázky prodejní a obchodní dokumentace
 • nejméně 7 ks předmětů uměleckořemeslného nebo starožitného charakteru z různých materiálů
 • funkční pokladní systém
 • technicko-administrativní prostředky nutné k provozu pokladny
 • platná měna
 • čtecí a identifikační zařízení karet

 

Pro ověření jednotlivých kritérií hodnocení autorizovaná osoba připraví:

 • ukázky prodejní a obchodní dokumentace
 • nejméně 7 kusů předmětů uměleckořemeslného nebo starožitného charakteru z různých materiálů (nábytek, sklo, porcelán a keramika, šperk, předmět z kovu a textilu, výtvarné umění), každý předmět lze použít pro ověření více kritérií (určení doby vzniku, ošetření a uložení zboží, balení a aranžování, výběr předmětů k opravám a restaurování)

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Rudolfinea, o. s. - sdružení pro umělecká řemesla, Roztoky u Prahy

Lipský Jan, Ing.

Červená Milena, Mgr.

Muller Štěpán, MgA.

Hokeová Klára