Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Zlatník a klenotník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci, volba způsobu zpracování, materiálů, nástrojů a pomůcek pro výrobu šperků z drahých kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit dokumentaci předloženého vzoru Ústní ověření
b Stanovit technologický postup a způsob zpracování výrobku dle předloženého vzoru Praktické předvedení
c Zvolit vhodný materiál, nástroje a pomůcky pro konkrétní zlatnickou nebo klenotnickou práci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality šperků z drahých kovů, provádění oprav šperků, značení výrobní, ryzostní a puncovní značkou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit ryzost šperku z drahých kovů Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu zhotovení předloženého výrobku Praktické předvedení
c Stanovit rozsah poškození a technologický postup opravy předloženého šperku Praktické předvedení
d Provést jednoduchou opravu mechaniky předloženého šperku Praktické předvedení
e Popsat postup zvětšení nebo zmenšení prstenu Ústní ověření
f Označit ryzost výrobku z drahých kovů výrobní a ryzostní značkou, objasnit znalost puncovního zákona Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést příjem a odbavení zakázky nebo objednávky na zhotovení, úpravu nebo opravu šperku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Samostatné zpracování výtvarného záměru pro realizaci nových vzorů šperků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit výtvarný návrh nejméně třídílné soupravy šperků Praktické předvedení
b Stanovit technologický postup včetně volby vhodného materiálu a nástrojů pro realizaci šperků dle vlastního návrhu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava materiálů z drahých kovů pro výrobu šperků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit materiál pro zhotovení výrobku žíháním, válcováním a protahováním Praktické předvedení
b Přenést návrh na kov Praktické předvedení
c Provést řezání, stříhání, pilování konkrétního materiálu Praktické předvedení
d Provést vyrovnání, vrtání a smirkování na konkrétním výrobku Praktické předvedení
e Provést techniku měkkého nebo tvrdého pájení na konkrétním výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchové úpravy zlatnických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit techniku povrchové úpravy šperku Ústní ověření
b Mechanicky opracovat zhotovovaný výrobek pilováním, smirkováním a leštěním Praktické předvedení
c Vysvětlit technologický postup elektrolytického pokovování drahými kovy, stříbření, zlacení šperku, rhodiování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování šperků a klenotů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit prsten solitér podle předloženého vzoru a dokumentace Praktické předvedení
b Zhotovit šperk podle vlastního návrhu Praktické předvedení
c Vysvětlit technologický postup zhotovení určeného výrobku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zasazování drahých kamenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit určenou základní techniku zasazování drahého kamene (do krapen, do obruby, do šatonu, zasazení zaklepáním, do zrnek, odkryté zasazení nebo upevnění přírodnin do misek) Ústní ověření
b Provést zasazení kamene do zhotovovaného výrobku technikou do krapen, do obruby nebo do zrnek Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace ve způsobech odlévání drahých kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup při odlévání od zhotovení modelu až po odlití výrobku do vulkanizační hmoty a zatmelovacích hmot Ústní ověření
b Rozeznat odlitek od zlatnické práce Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Lisování a válcování drahých kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit technologické postupy při práci na lisech Ústní ověření
b Předvést válcování na válcovací stolici při přípravě materiálu pro zhotovovaný šperk Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vrtání při výrobě šperků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vrtání ruční nebo za použití vrtačky na zhotovovaném šperku Praktické předvedení
Kritérium je třeba splnit.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Pro ověření odborné způsobilosti Orientace v dokumentaci, volba způsobu zpracování, materiálů, nástrojů a pomůcek pro výrobu šperků z drahých kovů autorizovaná osoba připraví dokumentaci pro výrobu šperku - náušnic.

 

Pro ověření odborné způsobilosti Posuzování kvality šperků z drahých kovů, provádění oprav šperků, značení výrobní, ryzostní a puncovní značkou autorizovaná osoba připraví šperk určený k opravě – ozdobný řetízek, náušnice, brož nebo náramek.

 

Pro ověření odborné způsobilosti Samostatné zpracování výtvarného záměru pro realizaci nových vzorů šperků uchazeč vytvoří vlastní výtvarný návrh třídílné soupravy šperků nejméně v měřítku 3:1 na čtvrtce min. velikosti A4 v provedení kresba tužkou. Zpracování výtvarného návrhu bude zadáno autorizovanou osobou 30 dní před dnem zkoušky; uchazeč odevzdá autorizované osobě ve fyzické podobě ručně vypracovaný návrh dle uvedeného zadání nejdéle 7 dní před konáním vlastní zkoušky.

 

Pro ověření odborné způsobilosti Zhotovování šperků a klenotů, kritérium hodnocení a) autorizovaná osoba připraví vzor a dokumentaci prstenu solitér; časová norma pro jeho zhotovení je 8 hodin. Kritérium hodnocení b) bude ověřováno na vlastním výtvarném návrhu třídílné soupravy šperků, z něhož uchazeč bude realizovat pouze jeden - zvolený po konzultaci s autorizovanou osobou; časová norma pro jeho zhotovení je 28 -32 hodin.

Při ověření kritéria hodnocení c) uvedené odborné způsobilosti uchazeč vysvětlí technologický postup zhotovení jednoho určeného výrobku z uvedených: ozdobný řetízek, složitější brož, šperk zhotovený granátovou technikou, složitý pánský nebo dámský prsten, článkový náramek, prsten prořezávaný solitér zhotovený klenotnickou technikou, prsten karmazírunk zhotovený klenotnickou technikou.

 

Pro ověření odborné způsobilosti Orientace ve způsobech odlévání drahých kovů kritérium hodnocení b) autorizovaná osoba připraví min. 2 vzorky odlitků a 2 vzorky zlatnických prací.

 

Ověřování dle tohoto standardu by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálního produktu s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci a dodržování technologické kázně.

Při hodnocení hotového výrobku je třeba posuzovat jeho kvalitu, přesnost provedení a estetické ztvárnění.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Marta Dostrašilová ‒ OSVČ

Jan Zubko – OSVČ

Jaroslav Prášil ‒ OSVČ

Rudolfinea, o. s.