Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektrotechnik měřících přístrojů
Platnost standardu: Od 29.10.2013 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách a jejich využití při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat klasifikaci norem z oblasti projektování a provozu elektrických zařízení Ústní ověření
b Vysvětlit účel norem v oblasti elektromagnetické kompatibility (normy základní, kmenové a předmětové) Ústní ověření
c Popsat kritéria předpisů k posuzování bezpečnosti výrobku Ústní ověření
d Rozlišit schematické značky prvků na předložených elektrotechnických výkresech elektrických obvodů (stabilizátorů proudu a napětí, zesilovačů, usměrňovačů, RC a LC oscilátorů) a vysvětlit funkce těchto obvodů Praktické předvedení a ústní ověření
e Vybrat z katalogu součástky pro realizaci zadaného obvodu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Konstrukce elektronických měřících zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vlastnosti nesymetrického a symetrického vedení, varianty propojování zařízení, přístup k volbě kabelů a k zapojování konektorů Ústní zdůvodnění
b Popsat zásady návrhu / výběru vhodného napájecího zdroje vyvíjeného měřicího přístroje pro užití v exteriéru Ústní zdůvodnění
c Popsat rozdíly mezi analogovým a digitálním signálem, jak a pomocí jakých zařízení se provádí převod analogového signálu na digitální Ústní zdůvodnění
d Navrhnout rozmístění řídicích a sdělovacích prvků na předním panelu měřicího přístroje pro určené veličiny vzhledem k optimalizaci obsluhy přístroje Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
e Provést výpočet teplotních poměrů v elektronickém zařízení, vysvětlit způsoby teplotní stabilizace a odvodu tepla ze zařízení Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování elektronických obvodů měřících zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést účel a principy činnosti základních typů obvodů (stabilizátorů proudu a napětí, zesilovačů, usměrňovačů, RC a LC oscilátorů) Ústní zdůvodnění
b Nakreslit blokové schéma digitálního zpracování signálu. Druhy A/D převodníků Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Zvolit a předvést způsoby měření autorizovanou osobou určených základních elektrických veličin z hlediska konstrukčního řešení měřicích obvodů – napětí, proud, odpor, příkon, fázový posun, frekvence apod. Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Nakreslit zapojení RC oscilátoru, definovat vlastnosti, aktivní prvky, zpětnovazební obvody, určit kmitočet, podmínky kmitů, určit amplitudu Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
e Určit autorizovanou osobou vybrané základní elektronické prvky (skutečné) a popsat princip jejich funkce (např. NPN tranzistor, PNP tranzistor, dioda, IGBP tranzistor, triak, tyristor…) Ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný analogový a číslicový měřicí přístroj pro změření základních elektrických veličin a parametrů autorizovanou osobou zadaného elektrotechnického / elektronického přístroje a určené veličiny a parametry změřit Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Změřit analogovým a číslicovým přístrojem u autorizovanou osobou zadaného vysílacího zařízení nosnou a modulační frekvenci, fázový posuv a harmonické kmitočty, jejich úroveň a stabilitu Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Změřit charakteristiky předložených polovodičových součástek Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Vyhodnotit provedené měření, zvážit možnosti poškození obvodu / součástky měřením Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
e Používat PC při měření elektrických veličin a parametrů a vyhodnocení naměřených hodnot Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Testování elektrických nebo elektronických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Otestovat desky plošných spojů na testovacím zařízení a posoudit na základě testu dodržení technologie povrchové montáže součástek Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Navrhnout postup automatizovaného měření a vybrat vhodné měřicí přístroje pro sestavení měřicího / testovacího pracoviště pro měření voltampérových charakteristik polovodičů, aktivních či pasivních součástek a materiálů Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Otestovat přístrojové kabely a spotřebu testovaného přístroje Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Analyzování vnějších vlivů působících na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v elektrotechnické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat změny fyzikálních vlastností kovů a plastů běžně užívaných v elektronických zařízeních v závislosti na teplotě, tlaku, vlhkosti Ústní zdůvodnění
b Vyjmenovat chyby, při vytváření nerozebíratelných spojů (lepení, pájení) Ústní zdůvodnění
c Vyhodnotit vliv autorizovanou osobou zadané technologie výroby a tepelného / mechanického zpracování na elektrické a magnetické vlastnosti kovů určit předpokládané užití Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Vyhodnotit výrobcem deklarované mechanické vlastnosti autorizovanou osobou vybraných materiálů (tvrdost, pevnost, houževnatost, únava, tečení materiálu) a určit možnosti jejich užití pro konstrukci měřicích přístrojů Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržení požadavků ekodesignu z hlediska použitých materiálů v návrhu elektrického nebo elektronického zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Klasifikovat požadavky právních předpisů (zákony, nařízení vlády) na používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Ústní zdůvodnění
b Vysvětlit důvody omezování olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE) v elektrických a elektronických zařízeních Ústní zdůvodnění
c Posoudit s autorizovanou osobou předložené dokumentace měřicího přístroje možnost náhrady nebezpečných látek látkami bezpečnými či méně nebezpečnými Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat data z měření (základní elektrické veličiny) Praktické předvedení
b Zaznamenat průběh zkoušek a pokusů Praktické předvedení
c Zpracovat protokol o měření se všemi jeho náležitostmi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování dokumentace k realizaci laboratorního vzoru, funkčního vzoru a prototypu měřicího přístroje podle předložených kritérií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat strukturu dokumentace k realizaci laboratorního vzorku měřicího přístroje a podrobně vybranou část dokumentace podle autorizovanou osobou zadaných kritérií Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Zpracovat strukturu dokumentace k realizaci funkčního vzorku měřicího přístroje a podrobně vybranou část dokumentace podle autorizovanou osobou zadaných kritérií Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Zpracovat strukturu dokumentace k realizaci prototypu měřicího přístroje a podrobně vybranou část dokumentace podle autorizovanou osobou zadaných kritérií Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit jedno kritérium zadané autorizovanou osobou.
4

Dodržování bezpečnosti práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na živý organizmus a charakteristické účinky pro jednotlivé druhy elektrického proudu Ústní zdůvodnění
b Rozdělit elektrická zařízení podle napětí v síti a znát hodnoty bezpečného napětí a proudu Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Zajistit bezpečnost práce na elektrickém zařízení pod napětím Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Popsat a demonstrovat první pomoc při úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Podmínkou úspěšného vykonání zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP v celém průběhu zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

B-support, s. r. o.