Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektrotechnik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách a jejich využití při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a popsat schematické elektrotechnické značky a druhy vedení na zadaných výkresech Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Použít katalog součástek ke stanovení hodnot, které mají být naměřeny na správně fungující součástce nebo obvodu Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Určit a popsat instalované světlotechnické prvky, jejich příkon a napájení na autorizovanou osobou zadaných výkresech Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Světlotechnická zabezpečovací zařízení letišť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy a zařízení světlotechnického zabezpečení letišť Ústní zdůvodnění
b Popsat kdo, odkud, jakým způsobem a na základě čeho ovládá světlotechnický systém zabezpečovacích zařízení letišť Ústní zdůvodnění
c Popsat obsah a způsob provedení kontroly zadaného prvku nebo zařízení světlotechnického zabezpečení letišť Ústní zdůvodnění
d Popsat nouzový režim provozu světlotechnických zabezpečovacích prostředků a systémů letišť Ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určení a testování kabelů, kabelových svazků a kabelových propojek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést rozdělení u světlotechnických prostředků a zařízení používaných kabelů – jejich určení, konstrukce (izolace a vodiče), mechanická a elektrická odolnost Ústní zdůvodnění
b Otestovat zadaný kabelový svazek na testovacím zařízení (např. kompletní elektrické propojení, zjištění správné polohy kontaktu nebo tvaru kontaktu, detekci přítomnosti jednotlivých komponent svazku (např. různé krytky, sekundární zajištění, spony a podobně), test vodotěsnosti konektorů) Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Popsat a rozdělit podle určení a provedení kabelové koncovky a propojky používané u světlotechnických systémů a zařízení Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a popsat předložené měřicí přístroje, pro změření jakých základních elektrických veličin a parametrů světlotechnických zařízení a prvků se používají Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Vybrat vhodný měřicí přístroj a změřit izolační odpor zadaného kabelového svazku Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Ověřit správnost výrobcem deklarovaných elektrických parametrů a svítivosti zadaného světlotechnického zařízení nebo prvku Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Vyhodnotit provedené měření a navrhnout další postup a opatření Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Revize, údržba a opravy světlotechnických zabezpečovacích prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kdo, kdy a kde může provádět revize světlotechnických systémů a zařízení letišť. Úloha elektromechanika světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť při jejich provádění Ústní zdůvodnění
b Popsat jaké druhy údržby se na světlotechnických zabezpečovacích zařízeních letišť provádí, kdy se provádí a čím je stanovena jejich obsahová náplň a rozsah Ústní zdůvodnění
c Popsat jaké opravy světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť smí elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť provádět samostatně Ústní zdůvodnění
d Detekovat závadu, provést opravu a otestovat jeho správnou funkci po opravě na zadaném světlotechnickém zařízení nebo prvku Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vnitřní i venkovní rozvody a napájení světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdíl mezi vnitřními a venkovními napájecími a ovládacími rozvody světlotechnického zabezpečovacího systému letiště Ústní zdůvodnění
b Popsat a určit typy napájecích a datových kabelů pro světlotechnické zabezpečovací zařízení letišť u zadaných vzorků Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Popsat a prakticky ukázat, jaké zdroje elektrického napájení se používají pro jednotlivá světlotechnická a optoelektronická zabezpečovací zařízení letišť Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používaná osvětlovací tělesa a optoelektronické prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a na předložených obrazech určit základní rozdělení a určení používaných osvětlovacích těles a optoelektronických prostředků Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Popsat a rozdělit osvětlovací tělesa, která se používají k osvětlení vzletové a přistávací dráhy a pojezdových drah Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Určit a popsat typ, určení, použití, elektrické a optické parametry u zadaných osvětlovacích těles Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozně technické dokumentace a evidence

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, jaká provozně technická dokumentace se vede pro světlotechnická zabezpečovací zařízení letišť Ústní zdůvodnění
b Popsat, jakou dokumentaci osobně vede elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť Ústní zdůvodnění
c Simulovat zápis do provozně technické dokumentace zadaného zařízení světlotechnického zabezpečení letišť, popsat, jaká dokumentace se k němu vede a jaký zápis do ní smí provést elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce na elektrických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na živý organizmus a charakteristické účinky pro jednotlivé druhy elektrického proudu Ústní zdůvodnění
b Rozdělit elektrická zařízení podle napětí v síti a znát hodnoty bezpečného napětí a proudu Ústní zdůvodnění
c Demonstrovat první pomoc při úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Podmínkou úspěšného vykonání zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP v celém průběhu zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

B-support, s. r. o.