Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Operátor zhotovení tiskových forem
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vstupní kontrola textových a obrazových podkladů na přenosných médiích, datových souborů z Internetu, originálů pro reprodukci z hlediska normativů pro reprodukci a zpracování v DTP studiu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a zkontrolovat PDF tiskové dokumenty v průběhu výměny tiskových souborů s DTP studiem pro předtiskové zpracování tiskoviny v příslušném počítačovém programu podle zadání: formát A4 210 × 297 mm, barevnost 4/4 (stabilizovaný čtyřbarvotisk), rozsah 16 stran, vazba V1 Praktické předvedení
b Zkontrolovat, zda tiskové dokumenty odpovídají požadované verzi PDF/X v příslušném softwaru preflightu při příjmu dat podle normy ČSN ISO 15930-3 ((Předávání digitálních tiskových dat - Používání PDF - Část 3: Kompletní předávání, vhodné pro pracovní postupy se správou barev (PDF/X-3)) Praktické předvedení
c Zkontrolovat a připravit PDF tiskové dokumenty pro předtiskové zpracování tak, aby byly vytvořeny vhodné standardizované tiskové podmínky. Zkontrolovat správný popis PDF souboru, stav přesahů, vložená písma, rozlišení obrazů a další soulad s odpovídající specifikací určené verze PDF/X podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování komplexních elektronických tiskových podkladů pro výrobu tiskových forem s využitím grafických počítačových programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit tiskové podklady tiskoviny v příslušném počítačovém programu v hrubém a čistém formátu PDF tiskových stran A4, barevnost 4/4 a nastavit zařízení elektronické archové montáže pro osvit tiskové desky na zařízení CtP podle parametrů tisku a DOV v ofsetu s ohledem na formát potiskovaného materiálu podle zadání Praktické předvedení
b Připravit tiskové podklady tiskoviny v příslušném počítačovém programu v hrubém a čistém formátu PDF tiskových stran A4, barevnost 4/4 a nastavit zařízení elektronické archové montáže v digitálním tisku s ohledem na potiskovaný materiál podle zadání Praktické předvedení
c Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF pro tisk etiket formátu A4, barevnost 4/0 pro elektronickou montáž a osvit na zařízení CtP ve flexotisku s ohledem na potiskovaný materiál podle zadání Praktické předvedení
d Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF pro tisk etiket v zadaném formátu, barevnost 4/0 pro osvit filmových kopírovacích podkladů CtF ve flexotisku s ohledem na potiskovaný materiál podle zadání Praktické předvedení
e Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF pro tisk flexibilního obalu ve formátu A4, barevnost 4/0 pro elektronickou montáž a zhotovení tiskových forem na rycím zařízení v hlubotisku s ohledem na potiskovaný materiál podle zadání Praktické předvedení
f Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF pro tisk propagačního letáku ve formátu A4, barevnost 4/0 (přímé barvy) pro osvit kopírovacích filmových podkladů pro zhotovení tiskových forem v sítotisku s ohledem na potiskovaný materiál podle zadání Praktické předvedení
Vždy je třeba splnit kritérium a) a jedno z kritérií b), c), d), e), f) pro vybranou tiskovou techniku.
3

Zhotovování elektronické montáže kompletních tiskových archů a nastavení parametrů osvitu s využitím počítačových programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převést zakázková data JDF pro nastavení všech potřebných údajů pro zhotovení archové montáže v programu elektronické montáže podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést nastavení potřebného počtu tiskových archů v programu elektronické montáže podle zadání Praktické předvedení
c Provést umístění kontrolní barevné škály a všech potřebných pomocných značek pro tisk a dokončovací zpracování v hrubém formátu tiskového archu v programu elektronické montáže podle zadání Praktické předvedení
d Určit a provést vyřazení stránek na základě určeného způsobu tisku a dokončovacího zpracování tiskoviny v programu elektronické montáže podle zadání Praktické předvedení
e Provést vyřazení a umístění PDF tiskových dokumentů stran do připravených formátů tiskových archů v programu elektronické montáže podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování kontrolního náhledu pomocí laserových, inkjetových tiskáren a velkoplošných plotterů pro kontrolu zhotovení tiskové formy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vhodnou technologií digitální náhled pro kontrolu vyřazení stránek a úplnost všech prvků na tiskovém archu, případně další specifikace (simulace substrátu) podle zadání Praktické předvedení
b Provést kontrolu vyřazení, úplnosti textových, obrazových a grafických prvků a všech pomocných prvků na tiskovém archu podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha řídicí jednotky pro přímé zhotovení tiskových forem, včetně periférií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit před zpracováním dat v řídicí jednotce parametry pro osvit tiskové formy na zařízení CtP, provést finální zhotovení tiskové formy pro techniku ofsetu a vyhodnotit její kvalitativní parametry v souladu s normami a platnými technologickými postupy podle zadání Praktické předvedení
b Nastavit před zpracováním dat v řídicí jednotce parametry pro osvit tiskové formy na zařízení CtP, provést finální zhotovení tiskové formy pro techniku flexotisku a vyhodnotit její kvalitativní parametry v souladu s normami a platnými technologickými postupy podle zadání Praktické předvedení
c Nastavit před zpracováním dat v jednotce RIP parametry pro rytí tiskové formy na elektronickém zařízení, provést finální zhotovení tiskové formy pro techniku hlubotisku a vyhodnotit její kvalitativní parametry v souladu s normami a platnými technologickými postupy podle zadání Praktické předvedení
d Nastavit před zpracováním dat v řídicí jednotce parametry pro osvit tiskové formy na zařízení CtS, provést finální zhotovení tiskové formy pro techniku sítotisku a vyhodnotit její kvalitativní parametry v souladu s normami a platnými technologickými postupy podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Vždy je třeba splnit kritérium a) a jedno z kritérií b), c), d) pro vybranou tiskovou techniku.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením s ohledem na 2. stupeň zátěže (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/operator-zhotoveni-tiskov#zdravotni-zpusobilost), dále se musí uchazeč prokázat lékařským potvrzením, že netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality předtiskové přípravy a opírá se o tyto normy:

ČSN ISO 15 930-3 Přejímka a zpracování tiskových dat

ČSN ISO 12 646 Displeje pro kontrolní nátisk

ČSN ISO 12 647-1 Výroba tiskové formy

ČSN ISO 12 647-2 Ofset

ČSN ISO 12 647-3 Novinový tisk ofsetem

ČSN ISO 12 647-6 Flexotisk

ČSN ISO 12 647-7 Digitální kontrolní nátisk

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu.

U kompetencí Zhotovování komplexních elektronických tiskových podkladů pro výrobu tiskových forem s využitím grafických počítačových programů a Obsluha řídicí jednotky pro přímé zhotovení tiskových forem, včetně periférií je uchazeči umožněna volitelnost kritérií pro vybranou tiskovou techniku, která nejvíce odpovídá potřebám a zkušenostem uchazeče.

Autorizovaná osoba sdělí a nejpozději s pozvánkou zašle uchazeči informaci, které z kritérií b), c), d), e) nebo f) u kompetence Zhotovování komplexních elektronických tiskových podkladů pro výrobu tiskových forem s využitím grafických počítačových programů lze s ohledem na technické a technologické podmínky autorizované osoby ověřovat, a informaci, zda ověřování jednotlivých kompetencí proběhne v provozním, nebo v simulovaném prostředí. Z variant, které umožňuje jak tento hodnoticí standard, tak podmínky autorizované osoby, si uchazeč vybere jednu tiskovou techniku. O vybrané tiskové technice (případně o vybrané variantě b), c), d), e) nebo f) u kompetence Zhotovování komplexních elektronických tiskových podkladů pro výrobu tiskových forem s využitím grafických počítačových programů – bude-li autorizovanou osobou umožněn výběr z více variant) informuje uchazeč autorizovanou osobu, a to nejpozději v termínu, který uvede autorizovaná osoba na pozvánce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VOŠ grafická a SPŠ grafická, Praha 1, Hellichova 22

Svaz polygrafických podnikatelů

Společnost tisku při ČVTS

Studio Najbrt, s. r. o.

Ondřej Žáček (OSVČ)