Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Opravář malé zemědělské mechanizace
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení a použití technických podkladů v oblasti opravárenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést orientaci v normách a v technických podkladech pro zhotovování strojních součástí Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat stanovené údaje z katalogů strojů, dílenských příruček Praktické předvedení a ústní ověření
c Získat stanovené technické informace s využitím informačních a komunikačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
d Demonstrovat zadaný úkol na technickém výkresu nebo schematickém náčrtu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést stanovené operace ručního obrábění a zpracování kovových materiálů (řezání, stříhání, pilování, vrtání, broušení, ohýbání) s využitím výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu dodržení stanovených parametrů dokončené práce (výrobku) s použitím vhodných měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Jednoduché technologické úkony při strojním obrábění technických materiálů a renovaci součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést stanovené technologické úkony při strojním obrábění technických materiálů nebo renovaci součástí (při soustružení, frézování, broušení) na konkrétním výrobku s využitím výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu dodržení stanovených parametrů dokončené práce (výrobku) s použitím vhodných měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Používání základních renovačních metod při obnově součástí malé zemědělské mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou renovační metodu pro obnovu hřídele Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést zvolenou renovační metodu pro obnovu hřídele Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit technickou účelnost a ekonomickou efektivitu provedené renovace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Demontáž, montáž a seřizování malé zemědělské mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady jednotlivých způsobů demontáže a montáže malotraktoru a jednoho závěsného nebo návěsného nářadí Ústní ověření
b Provést montáž a demontáž u alternátoru u malotraktoru Praktické předvedení
c Předvést obsluhu ručního zvedáku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění údržbářských a opravárenských prací na malé zemědělské mechanizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systém údržby a oprav malé zemědělské mechanizace Ústní ověření
b Vysvětlit příčiny poruch strojů a rozeznat druhy opotřebení strojních součástí Ústní ověření a praktické předvedení
c Provést údržbu malotraktoru a jednoho závěsného nebo návěsného nářadí Praktické předvedení
d Určit pravděpodobnou příčinu konkrétní poruchy a navrhnout opatření k jejímu odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
e Opravit a seřídit malotraktor a jedno závěsné nebo návěsné nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odzkoušení funkčnosti opraveného stroje, zařízení nebo vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést závěrečnou kontrolu provedené opravy malotraktoru a odzkoušet jeho funkčnost Praktické předvedení a ústní ověření
b Odzkoušet funkčnost dalšího stroje, zařízení nebo vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Diagnostikování poruch s využitím přístrojů a stanovení způsobu opravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit technický stav určeného motorového vozidla nebo zemědělského stroje pomocí měřidel a diagnostických prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat závady jednotlivých agregátů, zkontrolovat a nastavit předepsané parametry Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaznamenat a vyhodnotit výsledky diagnostických měření porovnáním s požadavky předpisů pro technický stav vozidla nebo stroje a posoudit předpokládanou životnost Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha malé zemědělské mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést orientační kontrolu technického stavu stroje z hlediska jeho způsobilosti pro splnění zadaného úkolu, případně odstranit zjištěné závady Praktické předvedení
b Připojit pracovní adaptér k energetickému celku (rotavátor) Praktické předvedení
c Seřídit pracovní stroj podle zadaného úkolu, podmínek pracoviště a požadavků na danou činnost Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést přezkoušení funkčnosti kompletní soupravy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Uchazeč před zahájením zkoušky předloží autorizované osobě certifikáty stanovené v kartě typové pozice v Národní soustavě povolání jako nutné, tj.:

302 Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 07 05

504 Řízení traktorů – řidičský průkaz sk. T

Bez předložení výše uvedených platných certifikátů není uchazeč ke zkoušce připuštěn

 

U kompetence "Odzkoušení funkčnosti opraveného stroje, zařízení nebo vozidla" v kritériu b) uchazeč předvede použití dalšího závěsného nebo návěsného stroje nebo nářadí, připojení k malotraktoru a vyzkoušení funkčnosti soupravy.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost AK ČR, HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agrární komora České republiky

Zemědělský svaz České republiky

Zemědělská akademie v Humpolci

Školní statek Humpolec