Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský technik
Platnost standardu: Od 29.9.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce na těžebním středisku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ochranná a bezpečnostní pásma při těžbě ropy a zemního plynu Písemné a ústní ověření
b Navrhnout způsob řešení modelové situace při zdolávání nasimulované havárie na těžebním středisku Praktické předvedení
c Vyjmenovat a popsat ochranné pracovní pomůcky potřebné při obsluze na těžebním středisku Ústní ověření
d Vypracovat potřebnou dokumentaci na provádění prací se zvýšeným nebezpečím na těžebním středisku Praktické předvedení
e Vysvětlit ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. (zákoníku práce) a souvisejících právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technické a výkresové dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou a výkresovou dokumentaci těžebního střediska (ukázka trasy toku těženého media doplněná popisem bezpečnostních prvků) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést používání technické a výkresové dokumentace těžebního střediska Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v báňské legislativě související s činností vedoucího těžebního střediska těžby ropy a zemního plynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb., v aktuálním platném znění Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 71/2002 Sb., v aktuálním platném znění Ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb., v aktuálním platném znění Ústní ověření
d Popsat způsob evidence úrazů dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb., v aktuálním platném znění Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha procesů při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odebrat vzorek ropy v průběhu těžebního procesu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit odebraný vzorek ropy Praktické předvedení a ústní ověření
c Spustit těžební sondu do provozu Praktické předvedení a ústní ověření
d Odstavit těžební sondu z provozu Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsob odstavení těžební sondy z provozu Písemné a ústní ověření
f Popsat způsob mechanické deparafinace samotokové ropné sondy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení procesů při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit a optimalizovat proces odvodnění ropy Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit a optimalizovat proces odplynění ropy Praktické předvedení a ústní ověření
c Nastavit a optimalizovat proces nízkotepelného sušení zemního plynu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat proces deparafinace sondy nahřátou kapalinou Ústní ověření
e Vyjmenovat dokumenty potřebné k provedení deparafinace sondy nahřátou kapalinou (práce se zvýšeným nebezpečím) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Údržba a oprava technologického zařízení pro těžbu ropy a zemního plynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat plán zkoušek vyhrazených technických zařízení Praktické předvedení
b Vypracovat požadavek na opravu strojního zařízení Praktické předvedení
c Vypracovat požadavek na nákup náhradních dílů, provozních náplní pro údržbu a opravy těžebního zařízení Praktické předvedení
d Vypracovat plán revizí vyhrazených technických zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace těžebního střediska

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provozní dokumentaci při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu dle vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb. Písemné a ústní ověření
b Předvést konkrétní záznam do prvotní dokumentace (Záznam o těžebním středisku) Praktické předvedení
c Popsat způsob uložení provozní dokumentace těžebního střediska ropy a zemního plynu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení personální agendy těžebního střediska

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat podklady pro výpočet mezd dle předložené docházky zaměstnanců těžebního střediska ropy a zemního plynu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat seznam povinných školení pracovníků těžebního střediska ropy a zemního plynu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu), na kterém bude praktická část zkoušky vykonána. Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MND, a. s.

MND Drilling & Services, a. s.