Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Obsluha lanové dráhy, lyžařského vleku
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v předpisech a technických normách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost nejdůležitějších právních předpisů týkajících se provozu lanových drah Písemné ověření
b Prokázat znalost v používané terminologii z oblasti provozu lanových drah Písemné ověření
c Určit podmínky provozuschopnosti lanové dráhy Písemné ověření
d Prokázat znalost požadavků na obsah vnitřních předpisů a dalších nařízení provozovatele lanové dráhy v rozsahu daném pro pracovníka v oblasti obsluhy a údržby lanové dráhy Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení dokumentace o provozu lanové dráhy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést záznam do provozní dokumentace lanové dráhy Praktické předvedení
b Provést záznam do ostatních dokumentů souvisejících s provozem lanové dráhy Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Organizace nástupu, přepravy a výstupu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost správné terminologie, rozlišit součásti a funkce lanové dráhy vzhledem k vykonávaným pracovním činnostem Písemné ověření
b Definovat podmínky pro přepravu osob dle provozních předpisů (přepravní řád, smluvní přepravní podmínky lanové dráhy) Písemné ověření
c Určit pravidla bezpečného provozu a možné zdroje nebezpečných případů vyplývající z provozu lanové dráhy; prokázat znalost požadovaných bezpečnostních opatření Písemné ověření
d Prokázat znalost základních povinností pracovníka při obsluze lanové dráhy v jednotlivých provozních režimech Písemné ověření
e Prokázat znalost povinností pracovníka při vzniku mimořádných událostí v provozu lanové dráhy a při mimořádných povětrnostních podmínkách Písemné ověření
f Uvést zařízení lanové dráhy a její okolí do řádného stavu Praktické předvedení a ústní ověření
g Posoudit s využitím provozní dokumentace lanové dráhy provozně - bezpečnostní parametry předepsané pro nástupní a výstupní prostory Praktické předvedení a ústní ověření
h Předvést povinnosti pracovníka při nastupování a vystupování cestujících s přihlédnutím k jednotlivým kategoriím těchto osob a posoudit reálné řešení Praktické předvedení a ústní ověření
i Definovat regulativa pro přepravu osob a zboží, vyplývající z vnitřních předpisů provozovatele lanové dráhy Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit funkce elektrických zařízení lanové dráhy Písemné ověření
b Prokázat znalost možných ohrožení elektrickými zařízeními lanové dráhy a možných způsobů ochrany Písemné ověření
c Určit bezpečné činnosti na elektrických zařízeních lanových drah a oprávnění pracovníků k jednotlivým činnostem Písemné ověření
d Definovat kvalifikační podmínky pro práci na elektrických zařízeních lanových drah Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první zdravotnické pomoci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost v organizaci záchrany (v lyžařském areálu obecně, v prostorách nástupu a výstupu z lanové dráhy) Písemné ověření
b Definovat a ukázat na příkladu základní postup při poskytování první pomoci Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a demonstrovat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit minimální rozsah vybavenosti lyžařského areálu zdravotnickým materiálem a transportními prostředky Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/stanicni-pracovnik-lanove#zdravotni-zpusobilost).

Zkoušející sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči informaci o druhu a typu osobní lanové dráhy, na které bude probíhat praktické ověření jednotlivých kritérií.

 

Písemné ověřování u kompetencí Orientace v předpisech a technických normách, Organizace nástupu, přepravy a výstupu, Poskytování první zdravotnické pomoci, Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení se provádí prostřednictvím písemného testu.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány ze souboru obsahujícím minimálně 110 otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

 

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek:

Orientace v předpisech a technických normách 20 otázek

Organizace nástupu, přepravy a výstupu 50 otázek

Poskytování první zdravotnické pomoci 20 otázek

Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení20 otázek

 

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného tesu pro každého uchazeče, sestaveného z 30 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých oblastí:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každou oblast následující počet otázek:

Orientace v předpisech a technických normách 4 otázky

Organizace nástupu, přepravy a výstupu18 otázek

Poskytování první zdravotnické pomoci 4 otázky

Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení4 otázky

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze tří odpovědí, z nichž jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

 

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Pro úspěšné hodnocení testu je třeba dosáhnout alespoň 75 % úspěšnosti zodpovězení otázek za každou oblast a zároveň 80 % úspěšnosti v testu jako celku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace lanové dopravy, o. s.

Klub lyžařů, s. r. o.

Sportovní areál Harrachov, a. s.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Drážní úřad

Ski centrum Dolní Morava

Ski park Červená Voda

Ing. Jiří Kolín

Tomáš Března