Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Technik designér a modelář kožedělné a obuvnické výroby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách pro kožedělnou výrobu, předvést dohledání norem pomocí informačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat složení předloženého výrobku, pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
c Sestavit dle předloženého vzorku pracovní postup pro zhotovení výrobku s využitím technické dokumentace, popsat výrobní způsob Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické dokumentace kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Založit a vést technickou a technologickou dokumentaci, popsat podklady pro předložený vzorek Praktické předvedení a ústní ověření
b Zdůvodnit nutnost vedení a používání norem a technické dokumentace pro danou kožedělnou výrobu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Navrhování modelů a vzorů méně náročných galanterních výrobků a obuvi podle požadavků zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat a sestavit grafický návrh kožedělného výrobku podle požadavků zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
b Založit technickou a technologickou dokumentaci pro navržený kožedělný výrobek Praktické předvedení
c Vypracovat technický návrh na PC vzorové dokumentace pro určený úsek kožedělné výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Konstrukce vzorů méně náročných galanterních výrobků a obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit návrh konstrukční sítě pro zadaný střih obuvi Praktické předvedení
b Zhotovit podle vypracované konstrukční sítě šablony pro zadaný střih obuvi, tvorbu ostatních šablon slovně popsat Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit na základě technologických podkladů vhodné materiály pro výrobní proces Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba a rozvádění šablon pro výrobu obuvnických a galanterních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat a sestavit návrh šablon dílců pro jeden obuvnický a jeden galanterní výrobek podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a odůvodnit vhodné materiálové provedení jednotlivých dílců Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat na PC vzorové dokumentace pro určený úsek obuvnické výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování designu pro nové, méně náročné modely a vzory galanterních výrobků a obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit dvě odlišné varianty nového vzoru obuvi při zadání střihu a použitých materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit nový model galanterního výrobku podle zadaných kritérií provedení Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout konstrukční řešení obuvnického nebo galanterního výrobku z předem definovaného materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování modelů a vzorů méně náročných galanterních výrobků a obuvi podle typizovaných postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojmenovat předložené materiály (2-5 ks), provést jejich specifikaci a určit použití pro konkrétní úsek výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout konstrukční síť stélky obuvi podle zadaného velikostního čísla a šířkové skupiny obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zhotovování modelů méně náročných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit vzorovou konstrukční síť pro lodičkový střih obuvi Praktické předvedení
b Zhotovit šablony (minimálně 2) pro zadaný vzor jednoduchého galanterního výrobku (etue nebo pouzdro nebo kosmetická taška nebo obal na tablet nebo obal na notebook nebo opasek nebo klíčenka nebo peněženka), tvorbu šablon slovně popsat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=6285).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku kožedělné výroby.

 

Při ověřování splnění kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů. Bude sledována celková kvalita vypracování a provedení.

 

Autorizovaná osoba určí pro odborné kompetence Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení c) a Navrhování modelů a vzorů méně náročných galanterních výrobků a obuvi podle požadavků zákazníka pro kritérium hodnocení a) jeden z jednodušších galanterních výrobků (etue, pouzdro, kosmetická taška, obal na tablet, obal na notebook, opasek, klíčenka, peněženka), nebo 1 z jednodušších druhů obuvi (pantofle, nazouváky, baleríny, domácí obuv).

 

Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Konstrukce vzorů méně náročných galanterních výrobků a obuvi, pro kritérium hodnocení b), počet šablon (v minimálním počtu 2 – maximálně 5 kusů).

Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Navrhování modelů a vzorů méně náročných galanterních výrobků a obuvi podle typizovaných postupů, kritérium hodnocení a), počet předloženého materiálu (v minimálním počtu 2 – maximálně 5 kusů).

Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Zhotovování modelů méně náročných výrobků, pro kritérium hodnocení b), počet šablon (v minimálním počtu 2 – maximálně 5 kusů).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na výrobu kožedělného zboží nebo na výrobu obuvi a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na zpracování usní, plastů a pryže a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kožedělnou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.
 4. Profesní kvalifikace 32-017-M Kožařský technik designér a modelář / kožařská technička designérka a modelářka a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Místnost pro provedení ústní a písemné části zkoušky vybavená PC s instalovaným potřebným SW a tiskárnou, papír, tužky, tabule nebo flipchart
 • Výkresová dokumentace pro kožedělnou výrobu
 • Výrobní dokumentace (technologická a technická) pro kožedělnou výrobu
 • Vzorky obuvnických a galanterních materiálů, polotovarů a komponentů v minimálním počtu 3 - maximálně 5 vzorků od každého druhu, konkrétně se jedná o tyto vzorky materiálů a komponentů: usňové materiály vrchové, podšívkové a spodkové; vrchové syntetické materiály; vrchové a podšívkové textilní materiály; drobný kovový materiál; spodkové polotovary a komponenty
 • Vzorky obuvi (v minimálním počtu 5 - maximálně 8 vzorků)
 • Vzorky galanterních výrobků (v minimálním počtu 5 - maximálně 8 vzorků)
 • Modelářské pomůcky (krajecí nože, kartony, kopyta, papír)

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Střední škola obchodně technická, Zlín

ORTO plus, s. r. o., Zlín

Columna centrum, s. r. o.