Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Operátor strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v průvodní dokumentaci výroby nábytkového dílce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou výrobní dokumentaci v listinné nebo elektronické formě, orientovat se v technickém popisu, ve značení materiálů, v kótování Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Spouštění a základní nastavení stroje pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Spustit stroj pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést základní nastavení funkčních částí stroje pro olepování bočních ploch mimo nastavení softwarové při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v ovládacím softwaru operačního systému strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit v ovládacím softwaru základní funkce stroje pro olepování bočních ploch a požadované parametry podle charakteru výrobu a zpracovávaných materiálů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Ověřit dostupnost olepovacích programů odpovídajících dodané výrobní dokumentaci v databázi řídicí jednotky stroje Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Seřizování stroje pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě pro daný druh olepovaného a olepovacího materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výběr olepovacího materiálu v souladu s dodanou výrobní dokumentací z hlediska materiálu, dezénu, tloušťky a šířky a založit ho do podávacího zařízení stroje Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Nastavit posuvný mechanismus a vodicí prvky stroje pro posuv a vedení dílce podle tloušťky olepovaného dílce a tloušťky a šířky olepovacího materiálu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Nastavit a seřídit jednotlivé pracovní agregáty olepovacího stroje podle požadovaných parametrů dle dodané výrobní dokumentace a s ohledem na olepovaný a olepovací materiál Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Nastavit v ovládacím softwaru stroje příslušný olepovací program odpovídající dodané výrobní dokumentaci nebo provést individuální nastavení příslušných funkcí a hodnot dle požadavků výrobní dokumentace (pokud program není k dispozici), zejména teploty lepidla, rychlosti posuvu, činnost jednotlivých pracovních agregátů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Ověřit správnost nastavení olepením zkušebního dílce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Olepování bočních ploch nábytkového dílce, kontrola kvality olepení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Olepit požadovaný nábytkový dílec Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zkontrolovat kvalitu olepení bočních ploch nábytkového dílce včetně všech souvisejících operací, jako je kapování, frézování a čistění, a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola stroje pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě během provozu, doplňování olepovacího materiálu a lepidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu činnosti všech funkčních mechanismů stroje v průběhu olepování Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Doplnit lepidlo do zásobníku olepovací jednotky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Doplnit olepovací materiál Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola a výměna kapovacích a frézovacích nástrojů včetně následného seřízení stroje pro olepování bočních ploch nábytkového dílce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat a vyměnit používané frézovací nástroje a cidliny, včetně následného seřízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zkontrolovat a vyměnit používané kapovací pilové kotouče, včetně následného seřízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zkontrolovat seřízení stroje olepením zkušebního dílce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Základní údržba strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyčistit olepovací agregát od přetoků a zbytků lepidla Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést kontrolu stroje pro olepování bočních ploch, zejména uvolněných šroubových spojů, dorazů, rektifikačních a vodicích prvků u pracovních jednotek, odsávacích hadic, bezpečnostních prvků, nepoškozenost ovládacích prvků a vnitřní čistotu stroje podle předepsaného plánu údržby Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést kontrolu mazacích míst stroje pro olepování bočních ploch a doplnit maziva dle mazacího plánu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Vyměnit poškozené díly, zejména odsávací hadice Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nakládání s odpady při obsluze CNC strojů v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést po skončení práce úklid pracoviště Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při dané činnosti Ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/operator-stroju-pro-olepo#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřování kritérií hodnocení bude, pokud je to možné, spojeno v navazující činnosti vedoucí k olepení 15 kusů nábytkových dílců za použití různých druhů materiálů (MDF deska, dýhovaná DTD, laminovaná DTD, hranovací melaminové, dýhové a ABS pásky) s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně dovolených tolerancí.

 

Při zadávání úkolů se zkoušející zaměří zejména na práci s výrobní dokumentací, kontrolu kvality olepovaného plošného dílce, spuštění stroje, základní nastavení, orientaci v softwaru stroje, olepení dílce, kontrolu kvality olepení a rozměrových tolerancí a údržbu stroje.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení s ústním vysvětlením" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku.

 

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Dřevařský magazín

Embre, s. r. o.

PUKR, s. r. o.