Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro výrobu obalovaných dílců a profilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou konstrukční a technickou dokumentaci v listinné nebo v elektronické podobě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Orientovat se v technických podkladech pro výrobu obalovaných dílců a profilů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro výrobu obalovaných dílců a profilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce dle výrobního zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Určit nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Určit druh a množství materiálů a polotovarů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava, úprava a opracování surovin a materiálů podle technologického postupu při výrobě obalovaných nábytkových dílců a profilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit obalovací materiál na požadovaný rozměr Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Připravit povrch nosného materiálu před obalováním Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Nanést lepidlo na nosný materiál Praktické předvedení
d Odstranit přesahující obalovací materiál po provedení obalování Praktické předvedení
e Dodržovat zásady BOZP při přípravě, úpravě a opracování surovin a materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba vakuového lisu v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit parametry vakuového lisu pro jednotlivé typy obalovacích materiálů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Obalit nosný materiál dýhou nebo folií ve vakuovém lisu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést základní údržbu vakuového lisu po skončení práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Dodržovat zásady BOZP při obsluze a údržbě vakuového lisu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků při výrobě obalovaných nábytkových dílců a profilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat vstupní materiál a polotovar Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zkontrolovat nanesení lepidla na nosný materiál Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zkontrolovat hotový obalovaný dílec nebo profil a provést jeho případnou opravu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpady vzniklé při truhlářské výrobě Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého při truhlářské výrobě Ústní ověření
c Provést úklid pracoviště a roztřídění odpadu vzniklého při výrobě obalových dílců pro výrobu nábytku na vakuovém lisu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-stroju-pro-zpraco-6cd6#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřování kritérií hodnocení bude spojeno v navazující činnosti vedoucí ke zhotovení 10 ks nábytkových dílců (plná nábytková dvířka s vnější a vnitřní profilací, rámová nábytková dvířka s vnější a vnitřní profilací, výplně do rámových dveří, dřevěné lišty s vnější a vnitřní profilací) za použití různých druhů nosného materiálů (MDF desky, DTD desky, laminované DTD desky, masivní dřevo) a různých druhů obalovacího materiálu (fólie, dýha) s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně dovolených tolerancí.

 

Při zadávání úkolů se zkouišející zaměří na práci s výrobní dokumentací, přípravu a kontrolu polotovarů, dílců a komponentů, práci se zařízením nanášejícím lepidla, obsluhu vakuového lisu, práci se zařízením nebo nástroji na odstranění přesahujícího obalovacího materiálu.

 

Při hodnocení úkolů je třeba zaměřit se zejména na precizní splnění všech odborných kompetencí. Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení s ústním vysvětlením" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení. Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku.

 

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Dřevařský magazín

Embre, s. r. o.