Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Instruktor plavání
Platnost standardu: Od 1.8.2013 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 6.1.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii a fyziologii člověka pro potřeby instruktorů plavání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat strukturu, tvar a funkci vybraných kostí a pohyby ve vybraných kloubech Písemné nebo ústní ověření
b Vysvětlit fyziologii svalové činnosti a energetické zabezpečení pohybové činnosti Písemné nebo ústní ověření
c Vysvětlit fyziologické principy srdečně-cévní a dýchací soustavy vzhledem k plavání Písemné nebo ústní ověření
d Vysvětlit fyziologii nervové soustavy Písemné nebo ústní ověření
e Vysvětlit ontogenezi motoriky člověka pro potřeby plavecké výuky, pohybové schopnosti a dovednosti Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk klientů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit rámcový plán přípravné plavecké výuky pro děti na I. stupni ZŠ se zřetelem na základní plavecké dovednosti pro skupinovou výuku Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit rámcový plán přípravné a základní plavecké výuky pro děti II. stupně se zřetelem na plaveckou lokomoci pro skupinovou výuku Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit rámcový plán přípravné a základní plavecké výuky pro dospělé Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit rámcový plán základní plavecké výuky na hloubce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit alespoň dvě kritéria.
5

Vysvětlení a předvedení technik plavání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uplavat vzdálenost 25 m modelovou technikou plaveckého způsobu kraul Praktické předvedení
b Uplavat vzdálenost 25 m modelovou technikou plaveckého způsobu prsa Praktické předvedení
c Uplavat vzdálenost 25 m modelovou technikou plaveckého způsobu znak Praktické předvedení
d Uplavat vzdálenost 25 m modelovou technikou plaveckého způsobu motýlek Praktické předvedení
e Předvést modelovou technikou startovní skok Praktické předvedení
f Předvést modelovou technikou základní plavecké obrátky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Hodnocení plavecké úrovně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést osobně jednotlivé stupně tříbodové škály k posouzení úrovně zvládnutí plaveckého dýchání Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést osobně jednotlivé stupně tříbodové škály k posouzení úrovně zvládnutí potopení a orientace pod hladinou Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést osobně jednotlivé stupně tříbodové škály k posouzení úrovně zvládnutí pádů do vody Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést osobně jednotlivé stupně tříbodové škály k posouzení úrovně zvládnutí vznášení, splývavé polohy a splývání v obou polohách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Hodnocení plaveckých způsobů a korekce při nesprávném předvedení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit techniku plaveckého způsobu kraul formou celkového expertního posouzení a při zjištění nesprávného provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhodnotit techniku plaveckého způsobu prsa formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhodnotit techniku plaveckého způsobu znak formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhodnotit techniku plaveckého způsobu motýlek formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
e Zhodnotit techniku startovního skoku formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
f Zhodnotit techniku základní plavecké a kotoulové obrátky formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nácvik základních plaveckých dovedností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby 5 postupných kroků pro nácvik plaveckého dýchání Praktické předvedení
b Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby 10 postupných kroků pro nácvik vznášení, splývavých poloh a splývání Praktické předvedení
c Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby 10 postupných kroků pro nácvik zanoření a orientace pod hladinou Praktické předvedení
d Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby 10 postupných kroků pro nácvik pádů do vody Praktické předvedení
e Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby 10 cvičení pro rozvoj pocitu vody Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nácvik plaveckých způsobů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby postup nácviku plaveckého způsobu kraul Praktické předvedení
b Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby postup nácviku plaveckého způsobu prsa Praktické předvedení
c Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby postup nácviku plaveckého způsobu znak Praktické předvedení
d Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby postup nácviku plaveckého způsobu motýlek Praktické předvedení
e Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby postup nácviku startovního skoku Praktické předvedení
f Předvést osobně nebo s využitím jiné osoby postup nácviku plaveckých obrátek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení lekce skupinové výuky plavání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vedení 15minutové části lekce skupinové výuky v mělkém bazénu Praktické předvedení
b Vedení 15minutové části lekce skupinové výuky v hlubokém bazénu Praktické předvedení
c Vedení lekce skupinové výuky v délce trvání 60 minut v hlubokém bazénu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů na plavecké výuce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uplavat 400 m jedním zvoleným plaveckým způsobem, z toho prvních 200 m do limitu 4 minuty Praktické předvedení
b Předvést zvládnutí speciální plavecké průpravy pro záchranu tonoucích Praktické předvedení
c Předvést libovolnou technikou tažení tonoucího na vzdálenost 50 m Praktické předvedení
d Uvést zásady zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a prevence úrazů na plavecké výuce a při pobytu na bazéně Písemné nebo ústní ověření
e Vysvětlit a předvést postup poskytování předlékařské první pomoci při náhlé poruše zdraví (bezvědomí, dušení, oběhová zástava, křeče, bolest) Praktické předvedení
f Uvést pravidla pro výběr a užití, desinfekci a skladování vhodných plaveckých pomůcek pro plaveckou výuku Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v pedagogice a didaktice pro potřeby instruktorů plavání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, proč je při sestavování programu plavecké výuky účelné zohledňovat vývoj osobnosti a znát osobnost konkrétního klienta (strukturu a dynamiku osobnosti) Písemné nebo ústní ověření
b Vysvětlit specifika různých věkových skupin pro volbu organizace a metod plavecké výuky Písemné nebo ústní ověření
c Vysvětlit účelnost dodržování didaktických zásad v plavecké výuce Písemné nebo ústní ověření
d Uvést typické emoční stavy, které se objevují v plavecké výuce a navrhnout možnosti jejich regulace Písemné nebo ústní ověření
e Vysvětlit specifika pohybového učení ve vodě z pozice klienta a z pozice instruktora Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?kod_sm1=20&id_jp=102684). Uchazeč předloží zdravotní osvědčení.

Kompetence Sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk klientů

- Uchazeč sestaví a přinese ke zkoušce rámcové plány pro plaveckou výuku v délce trvání 10 nebo 20 lekcí nebo 6 měsíců. Plány u zkoušky obhájí. Autorizovaná osoba specifikuje minimálně 21 dní před zkouškou: délku kurzu, věk klientů, plaveckou úroveň klientů a velikost skupiny.

- Plán bude obsahovat: hlavní cíl plavecké výuky pro celý kurz; postupné cíle plavecké výuky (je-li to vhodné); stručný obsah jednotlivých lekcí; rozdělené na úvodní, hlavní a závěrečnou část + poznámky k realizaci včetně organizace + volba a využití metod + volba a využití pomůcek + zajištění bezpečnosti; kontrolní cvičení pro sledování postupu v pohybovém učení

- Výběr dvou kritérií hodnocení je na autorizované osobě

 

Kompetence Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů na plavecké výuce, kritérium b/

- Autorizovaná osoba vybere 3 prvky ze speciální plavecké průpravy z možných: sebezáchranné vznášení, šlapání vody, plavání pod hladinou na nádech, způsoby zanoření z hladiny včetně fyzikálních a fyziologických poznámek k tématu, pády a skoky do vody.

 

Kompetence Vedení lekce skupinové výuky plavání, kritéria a/, b/, c/

- Písemnou přípravu předloží uchazeč v den zkoušky ke kontrole. Pokud v přípravě budou plánovány činnosti ohrožující bezpečnost, nebude uchazeči dovoleno realizovat vedení lekce, kritérium nesplnil. Podmínky výuky, tj. věková charakteristika klientů, plavecká úroveň klientů, počet klientů ve skupině, místo výkonu, plavecké pomůcky k dispozici, poskytne uchazeči autorizovaná osoba minimálně 14 dní před zkouškou.

 

Kompetence Vedení lekce skupinové výuky plavání, kritérium a/

- Autorizovaná osoba vybere, jakou část plavecké výuky uchazeč předvede (počáteční, hlavní nebo závěrečnou část)

- Mělčinou rozumíme situaci, kdy hladina vody dosahuje klientům po pás nebo prsa

- Skupinou rozumíme minimálně 10 klientů

 

Kompetence Vedení lekce skupinové výuky plavání, kritérium b/

- Autorizovaná osoba vybere, jakou část plavecké výuky uchazeč předvede (počáteční, hlavní nebo závěrečnou část)

- Skupinou rozumíme minimálně 10 klientů

- Hloubkou rozumíme situaci, kdy klient ani instruktor nedosahují dna

 

Kompetence Vedení lekce skupinové výuky plavání, kritérium c/

- Hloubkou rozumíme situaci, kdy klient, ani instruktor dosahují dna

- Skupinou rozumíme minimálně 10 klientů

 

Uchazeč si s sebou přinese ke zkoušce plavky, píšťalku a obuv na bazén.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Plavecká škola UH

Zdravotní ústav Ostrava