Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel vodní drůbeže
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posuzování a značkování vodní drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojmenovat jednotlivé části těla určeného zvířete, posoudit zmasilost a zralost peří Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit exteriér alespoň 3 ks vodní drůbeže s ohledem na jejich užitkovost Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat druhy skupinového a individuálního značení a nasadit křídelní značku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Evidence v chovech vodní drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, které záznamy patří do prvotní evidence v chovech vodní drůbeže Ústní ověření
b Vysvětlit termíny oplozenost a líhnivost Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Údržba a dezinfekce prostor pro chov vodní drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat technologie chovu jednotlivých druhů a kategorií vodní drůbeže Ústní ověření
b Specifikovat požadavky pro chov chovných zvířat Ústní ověření
c Zkontrolovat funkčnost krmítek a napáječek v hale Praktické předvedení
d Předvést mechanické čistění haly po vyskladnění vodní drůbeže Praktické předvedení
e Popsat postupy pro dezinfekci prostor a uvést, kdy je možné opět naskladnit vodní drůbež Ústní ověření
f Provést údržbu a případně drobné opravy technologického zařízení v určeném chovu vodní drůbeže Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sběr, ošetření a selekce násadových vajec

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy sběru násadových vajec, charakterizovat hlavní zásady manipulace s násadovými vejci Ústní ověření
b Demonstrovat správné ošetření násadových vajec Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit velikost a tvar vajec, čistotu a neporušenost skořápky Praktické předvedení a ústní ověření
d Objasnit způsob přepravy násadových vajec (druhy proložek) Ústní ověření
e Uvést délku inkubace u různých druhů vodní drůbeže (kachny pekingského typu, kachny pižmové, divoké kachny, husy) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a dávkování krmiva pro vodní drůbež

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat předložená krmiva a posoudit jejich vhodnost pro jednotlivé kategorie vodní drůbeže Ústní ověření
b Zvážit reprezentativní vzorek drůbeže, vypočítat průměrnou hmotnost a posoudit jejich růst Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit vhodnost různých typů krmítek a napáječek pro jednotlivé druhy a kategorie vodní drůbeže Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Napájení, krmení, třídění a vyskladňování vodní drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit napájení pro vodní drůbež ustájenou v hale Praktické předvedení
b Zkontrolovat dostupnost krmení pro vodní drůbež a posoudit vhodnost použité technologie v hale Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit zásady pro vyskladňování vodní drůbeže a demonstrovat správnou manipulaci s drůbeží Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o zdraví vodní drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit mikroklima v hale pro vodní drůbež a navrhnout příslušná opatření Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit zdravotní stav zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat (senzoricky) kvalitu předkládaného krmiva a vody Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit preventivní opatření realizovaná proti zavlečení nákaz do chovu Ústní ověření
e Popsat příznaky významných nemocí vodní drůbeže a navrhnout způsoby prevence Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Plemenitba v chovech vodní drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést plemena, která se podílela na tvorbě současných hybridů vodní drůbeže Ústní ověření
b Charakterizovat dvě základní klasické metody šlechtění vodní drůbeže Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Líhnutí vodní drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé typy líhní a obsluhu a údržbu zadaného líhňařského zařízení Ústní ověření
b Popsat nasazování vejcí do předlíhně a nastavit zadané parametry prostředí pro líhnutí Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit význam a metody sexování vylíhlé vodní drůbeže Ústní ověření
d Popsat nejčastější anomálie ve vývinu zárodku během inkubace a jejich příčiny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-vodni-drubeze#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Při práci je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování požadavků welfare.

U kompetence „Líhnutí vodní drůbeže“ v kritériu a) si uchazeč v rámci přípravy na zkoušku nejprve načrtne jednotlivé typy líhní a následně je bude popisovat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Třeboň

Střední rybářská škola a VOŠ vodního hospodářství a ekologie Vodňany

Jihočeská univerzita Č. Budějovice, Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany

Ing. Richard Vachta - OSVČ, poradenská činnost v oblasti rybářství

Rybářsví Nové Hrady, s. r. o.