Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Technik mistr kožedělné a obuvnické výroby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách pro kožedělnou výrobu, předvést dohledání pomocí informačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat složení předloženého výrobku, pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
c Sestavit dle předloženého vzorku pracovní postup pro zhotovení výrobku s využitím technické dokumentace, popsat výrobní způsob Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické a technologické dokumentace v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Založit a vést technickou a technologickou dokumentaci pro konkrétní kožedělný výrobek Praktické předvedení
b Zdůvodnit nutnost vedení a používání technické a technologické dokumentace v kožedělné výrobě Ústní ověření
c Předvést schopnost orientace v technické a technologické dokumentaci, popsat na jejím základě uvedené údaje pro konkrétní kožedělný výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, základních a pomocných materiálů, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu materiálů pro kožedělnou výrobu na předložených vzorcích, vyhodnotit případné vady a stanovit jejich použití s ohledem na kvalitu výsledného výrobku Praktické předvedení
c Popsat useň s ohledem na její kvalitativní složení, stanovit použití jednotlivých částí usně na konkrétní dílce výrobku s ohledem na jejich kvalitu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování výrobních zařízení pro kožedělnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout sestavu strojů potřebných ke zhotovení konkrétního kožedělného výrobku, výběr zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit na základě technické a technologické dokumentace výrobní zařízení pro kožedělný výrobek Praktické předvedení
c Stanovit technické a technologické parametry u určených strojů a zařízení používaných při výrobě konkrétního kožedělného výrobku Praktické předvedení
d Určit podle výkonových norem a denní kapacity dílny počet potřebných strojů pro zhotovení konkrétního kožedělného výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro kožedělnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit harmonogram preventivních prohlídek strojů a zařízení tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce zaměstnanců a výpadek strojů neohrozil plynulý chod kožedělné výroby Praktické předvedení
b Vypracovat plán obnovy a modernizace strojního vybavení pro konkrétní kožedělnou výrobu na základě výsledků preventivních prohlídek strojů a zařízení Praktické předvedení
c Vytipovat stroje kožedělné výroby pro provedení generálních oprav podle jejich záznamových karet a s přihlédnutím k plnění denního plánu dílny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajištění dodržování zásad BOZP v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat předpisy BOZP, hygieny práce, požární prevence, poskytování první pomoci a zacházení s elektrickým proudem v kožedělné výrobě Ústní ověření
b Zkontrolovat dodržování předpisů bezpečnosti práce při obsluze konkrétního stroje v kožedělné výrobě, navrhnout případná nápravná opatření Praktické předvedení
c Uvést možná rizika bezpečnosti práce v provozech kožedělné výroby a navrhnout způsob jejich eliminace Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat předepsané ochranné prostředky používané pro zajištění BOZP v kožedělné výrobě Ústní ověření
e Seznámit zaměstnance se zásadami BOZP, provést písemný záznam o vykonaném proškolení Praktické předvedení a písemné ověření
f Zdůvodnit nutnost vedení písemné dokumentace o provedených bezpečnostních školeních zaměstnanců Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody kontroly dodržování technologického postupu v kožedělné výrobě Ústní ověření
b Provést kontrolu dodržování technologického postupu ve výrobním procesu kožedělné výroby včetně dodržování zásad BOZP, zaujmout stanovisko ke zjištěnému stavu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat dodržování pracovního postupu u vytipované pracovní operace v kožedělné výrobě, výsledek kontroly vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout metody vedoucí ke zlepšení kontrolního mechanismu technologických postupů v kožedělné výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola plnění operativních plánů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat průběžně plnění výkonnostních norem v kožedělné výrobě, porovnat denní plnění výkonnostních ukazatelů s dlouhodobým výrobním plánem, v případě zjištění nedostatků navrhnout operativní řešení Praktické předvedení
b Zkontrolovat plnění operativního plánu výroby, při zjištění nedostatků definovat příčinu vzniklého problému Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést schopnost motivovat pracovní tým ke splnění operativního výrobního plánu v kožedělné výrobě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kompletace, mezioperační a konečná kontrola kvality v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkompletovat hotové kožedělné výrobky a připravit je pro následující pracovní činnost Praktické předvedení
b Provést mezioperační kontrolu kvality v technologickém procesu kožedělné výroby, zjištěný stav vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu kvality hotového kožedělného výrobku, v případě zjištění nedostatků prosadit opatření vedoucí k nápravě Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit kvalitativní odchylku kožedělného výrobku a zařadit jej do patřičné kvalitativní třídy Praktické předvedení
e Předvést komunikaci se zaměstnanci, na základě odborných argumentů prosadit postup vedoucí k odstranění kvalitativních nedostatků v kožedělné výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní parametry spojené s odměňováním zaměstnanců v kožedělné výrobě Ústní ověření
b Orientovat se v normách výkonu a mzdových sazbách v kožedělné výrobě, vysvětlit způsob výpočtu předpokládané mzdy zaměstnance Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat měsíční souhrn odvedené práce pro výpočet mezd v kožedělné výrobě, popsat způsob vedení záznamů o denních výkonech zaměstnanců Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Operativní řešení organizačních a provozních problémů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést rozbor operativního plánu kožedělné výroby, stanovit způsob a reálný termín jeho splnění Praktické předvedení
b Navrhnout organizační řešení problému v kožedělné výrobě, vzniklého nepřítomností zaměstnance Praktické předvedení
c Navrhnout operativní opatření vedoucí k řešení provozního problému vzniklého v důsledku poruchy strojního vybavení v kožedělné výrobě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit harmonogram denní výroby kožedělných výrobků tak, aby jednotlivé výrobní činnosti na sebe plynule navazovaly Praktické předvedení
b Navrhnout obsazení pracovních pozic dle výrobního postupu pro konkrétní kožedělný výrobek a denního plánu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=6279).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku kožedělné výroby.

Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu a k celkové kvalitě provedení. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí pro řešení úkolů.

 

Autorizovaná osoba připraví pro odborné kompetence Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro kožedělnou výrobu pro kritéria hodnocení a), b), c); Zajištění dodržování zásad BOZP v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení e); Kontrola plnění operativních plánů v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení c); Kompletace, mezioperační a konečná kontrola kvality v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení c), e); Operativní řešení organizačních a provozních problémů v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení b), c) modelové situace (v minimálním počtu 1 – maximálně 3 modelové situace) v návaznosti na ověřované kompetence.

 

Autorizovaná osoba určí u odborných kompetencí Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c); Vedení technické a technologické dokumentace v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c); Stanovování výrobních zařízení pro kožedělnou výrobu pro kritéria hodnocení a), b), c), d); Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro kožedělnou výrobu pro kritéria hodnocení a), b), c); Zajištění dodržování zásad BOZP v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c), d), e); Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c); Kontrola plnění operativních plánů v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b); Kompletace, mezioperační a konečná kontrola kvality v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c), d), e); Operativní řešení organizačních a provozních problémů v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c); Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b) druh kožedělného výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle konkrétní kožedělné výroby (koželužská nebo obuvnická nebo rukavičkářská nebo brašnářská nebo sedlářská nebo výroba kožešinových nebo usňových výrobků) a místa konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Stanovování výrobních zařízení pro kožedělnou výrobu pro kritérium hodnocení a) vytvořit návrh sestavy strojů pro zhotovení konkrétního kožedělného výrobku (usně a kožešiny nebo obuvi nebo rukavice nebo sedlářského a brašnářského výrobku nebo kožešinového a usňového výrobku).

 

Autorizovaná osoba zadá u odborných kompetencí Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení b), c) počet vzorků (v minimálním počtu 1 maximálně 3 vzorky); Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů pro kritéria hodnocení a), b) počet vzorků (v minimálním počtu 7 - maximálně 10 vzorků) podle zaměření konkrétní kožedělné výroby (koželužská nebo obuvnická nebo rukavičkářská nebo brašnářská nebo sedlářská nebo výroba kožešinových nebo usňových výrobků) a místa konání zkoušky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na výrobu kožedělného zboží nebo na výrobu obuvi a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou zaměřené na zpracování usní, plastů a pryže a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kožedělnou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.
 4. Profesní kvalifikace 32-018-M Kožařský technik mistr / kožařská technička mistrová a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Místnost pro provedení ústní a písemné části zkoušky vybavená PC s instalovaným kancelářským SW a tiskárnou, papír, tužky, tabule
 • Vybavené výrobní prostory odpovídající danému typu kožedělné výroby (autorizovaná osoba určí podle zaměření konkrétní kožedělné výroby: koželužská nebo obuvnická nebo rukavičkářská nebo brašnářská nebo sedlářská nebo výroba kožešinových nebo usňových výrobků a podle místa konání zkoušky) s přísunem potřebné energie, odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům
 • Normy pro kožedělný průmysl (autorizovaná osoba upřesní podle typu konkrétního výrobku a místa konání zkoušky)
 • Výrobní dokumentace (technická a technologická dokumentace pro kožedělnou výrobu)
 • Složka pro zavedení a vedení technické a technologické dokumentace pro kožedělnou výrobu
 • Předpisy pro BOZP
 • Formuláře pro provedení záznamu o vykonané přednášce BOZP
 • Normy výkonu včetně mzdových sazeb (autorizovaná osoba určí podle typu konkrétního kožedělného výrobku a místa konání zkoušky)
 • Výrobní tiskopisy (plány výroby, formuláře pro výrobní záznamy, vedení denního výkonu)
 • Podklady pro generální a preventivní opravy strojů
 • Kniha kvality
 • Vzorky usní, základních a pomocných materiálů (v minimálním počtu 7 - maximálně 10 vzorků)
 • Vzorky kožedělných výrobků ( v minimálním počtu 1 - 3 vzorky; autorizovaná osoba upřesní typ vzorků podle konkrétní kožedělné výroby: koželužská nebo obuvnická nebo rukavičkářská nebo brašnářská nebo sedlářská nebo výroba kožešinových nebo usňových výrobků a místa konání zkoušky)
 • Vzorky kožedělných výrobků s materiálovými a výrobními vadami (v minimálním počtu 1 - maximálně 3 od každého; autorizovaná osoba upřesní typ vzorků podle konkrétní kožedělné výroby: koželužská nebo obuvnická nebo rukavičkářská nebo brašnářská nebo sedlářská nebo výroba kožešinových nebo usňových výrobků a místa konání zkoušky)

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie Trnava