Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Technik mistr kožedělné a obuvnické výroby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách pro kožedělnou výrobu, předvést dohledání pomocí informačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat složení předloženého výrobku, pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
c Sestavit dle předloženého vzorku pracovní postup pro zhotovení výrobku s využitím technické dokumentace, popsat výrobní způsob Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické a technologické dokumentace v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Založit a vést technickou a technologickou dokumentaci pro konkrétní kožedělný výrobek Praktické předvedení
b Zdůvodnit nutnost vedení a používání technické a technologické dokumentace v kožedělné výrobě Ústní ověření
c Předvést schopnost orientace v technické a technologické dokumentaci, popsat na jejím základě uvedené údaje pro konkrétní kožedělný výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, základních a pomocných materiálů, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu materiálů pro kožedělnou výrobu na předložených vzorcích, vyhodnotit případné vady a stanovit jejich použití s ohledem na kvalitu výsledného výrobku Praktické předvedení
c Popsat useň s ohledem na její kvalitativní složení, stanovit použití jednotlivých částí usně na konkrétní dílce výrobku s ohledem na jejich kvalitu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování výrobních zařízení pro kožedělnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout sestavu strojů potřebných ke zhotovení konkrétního kožedělného výrobku, výběr zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit na základě technické a technologické dokumentace výrobní zařízení pro kožedělný výrobek Praktické předvedení
c Stanovit technické a technologické parametry u určených strojů a zařízení používaných při výrobě konkrétního kožedělného výrobku Praktické předvedení
d Určit podle výkonových norem a denní kapacity dílny počet potřebných strojů pro zhotovení konkrétního kožedělného výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro kožedělnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit harmonogram preventivních prohlídek strojů a zařízení tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce zaměstnanců a výpadek strojů neohrozil plynulý chod kožedělné výroby Praktické předvedení
b Vypracovat plán obnovy a modernizace strojního vybavení pro konkrétní kožedělnou výrobu na základě výsledků preventivních prohlídek strojů a zařízení Praktické předvedení
c Vytipovat stroje kožedělné výroby pro provedení generálních oprav podle jejich záznamových karet a s přihlédnutím k plnění denního plánu dílny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajištění dodržování zásad BOZP v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat předpisy BOZP, hygieny práce, požární prevence, poskytování první pomoci a zacházení s elektrickým proudem v kožedělné výrobě Ústní ověření
b Zkontrolovat dodržování předpisů bezpečnosti práce při obsluze konkrétního stroje v kožedělné výrobě, navrhnout případná nápravná opatření Praktické předvedení
c Uvést možná rizika bezpečnosti práce v provozech kožedělné výroby a navrhnout způsob jejich eliminace Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat předepsané ochranné prostředky používané pro zajištění BOZP v kožedělné výrobě Ústní ověření
e Seznámit zaměstnance se zásadami BOZP, provést písemný záznam o vykonaném proškolení Praktické předvedení a písemné ověření
f Zdůvodnit nutnost vedení písemné dokumentace o provedených bezpečnostních školeních zaměstnanců Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody kontroly dodržování technologického postupu v kožedělné výrobě Ústní ověření
b Provést kontrolu dodržování technologického postupu ve výrobním procesu kožedělné výroby včetně dodržování zásad BOZP, zaujmout stanovisko ke zjištěnému stavu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat dodržování pracovního postupu u vytipované pracovní operace v kožedělné výrobě, výsledek kontroly vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout metody vedoucí ke zlepšení kontrolního mechanismu technologických postupů v kožedělné výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola plnění operativních plánů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat průběžně plnění výkonnostních norem v kožedělné výrobě, porovnat denní plnění výkonnostních ukazatelů s dlouhodobým výrobním plánem, v případě zjištění nedostatků navrhnout operativní řešení Praktické předvedení
b Zkontrolovat plnění operativního plánu výroby, při zjištění nedostatků definovat příčinu vzniklého problému Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést schopnost motivovat pracovní tým ke splnění operativního výrobního plánu v kožedělné výrobě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kompletace, mezioperační a konečná kontrola kvality v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkompletovat hotové kožedělné výrobky a připravit je pro následující pracovní činnost Praktické předvedení
b Provést mezioperační kontrolu kvality v technologickém procesu kožedělné výroby, zjištěný stav vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu kvality hotového kožedělného výrobku, v případě zjištění nedostatků prosadit opatření vedoucí k nápravě Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit kvalitativní odchylku kožedělného výrobku a zařadit jej do patřičné kvalitativní třídy Praktické předvedení
e Předvést komunikaci se zaměstnanci, na základě odborných argumentů prosadit postup vedoucí k odstranění kvalitativních nedostatků v kožedělné výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní parametry spojené s odměňováním zaměstnanců v kožedělné výrobě Ústní ověření
b Orientovat se v normách výkonu a mzdových sazbách v kožedělné výrobě, vysvětlit způsob výpočtu předpokládané mzdy zaměstnance Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat měsíční souhrn odvedené práce pro výpočet mezd v kožedělné výrobě, popsat způsob vedení záznamů o denních výkonech zaměstnanců Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Operativní řešení organizačních a provozních problémů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést rozbor operativního plánu kožedělné výroby, stanovit způsob a reálný termín jeho splnění Praktické předvedení
b Navrhnout organizační řešení problému v kožedělné výrobě, vzniklého nepřítomností zaměstnance Praktické předvedení
c Navrhnout operativní opatření vedoucí k řešení provozního problému vzniklého v důsledku poruchy strojního vybavení v kožedělné výrobě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit harmonogram denní výroby kožedělných výrobků tak, aby jednotlivé výrobní činnosti na sebe plynule navazovaly Praktické předvedení
b Navrhnout obsazení pracovních pozic dle výrobního postupu pro konkrétní kožedělný výrobek a denního plánu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=6279).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku kožedělné výroby.

Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu a k celkové kvalitě provedení. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí pro řešení úkolů.

 

Autorizovaná osoba připraví pro odborné kompetence Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro kožedělnou výrobu pro kritéria hodnocení a), b), c); Zajištění dodržování zásad BOZP v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení e); Kontrola plnění operativních plánů v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení c); Kompletace, mezioperační a konečná kontrola kvality v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení c), e); Operativní řešení organizačních a provozních problémů v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení b), c) modelové situace (v minimálním počtu 1 – maximálně 3 modelové situace) v návaznosti na ověřované kompetence.

 

Autorizovaná osoba určí u odborných kompetencí Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c); Vedení technické a technologické dokumentace v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c); Stanovování výrobních zařízení pro kožedělnou výrobu pro kritéria hodnocení a), b), c), d); Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro kožedělnou výrobu pro kritéria hodnocení a), b), c); Zajištění dodržování zásad BOZP v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c), d), e); Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c); Kontrola plnění operativních plánů v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b); Kompletace, mezioperační a konečná kontrola kvality v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c), d), e); Operativní řešení organizačních a provozních problémů v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c); Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b) druh kožedělného výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle konkrétní kožedělné výroby (koželužská nebo obuvnická nebo rukavičkářská nebo brašnářská nebo sedlářská nebo výroba kožešinových nebo usňových výrobků) a místa konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Stanovování výrobních zařízení pro kožedělnou výrobu pro kritérium hodnocení a) vytvořit návrh sestavy strojů pro zhotovení konkrétního kožedělného výrobku (usně a kožešiny nebo obuvi nebo rukavice nebo sedlářského a brašnářského výrobku nebo kožešinového a usňového výrobku).

 

Autorizovaná osoba zadá u odborných kompetencí Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení b), c) počet vzorků (v minimálním počtu 1 maximálně 3 vzorky); Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů pro kritéria hodnocení a), b) počet vzorků (v minimálním počtu 7 - maximálně 10 vzorků) podle zaměření konkrétní kožedělné výroby (koželužská nebo obuvnická nebo rukavičkářská nebo brašnářská nebo sedlářská nebo výroba kožešinových nebo usňových výrobků) a místa konání zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technické, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie Trnava