Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Čalouník
Platnost standardu: Od 21.8.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci včetně čtení výkresů pro výrobu čalouněných dveří

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou technickou dokumentaci konkrétního výrobku včetně 3D zobrazení v listinné nebo elektronické formě, předvést měření v metrické soustavě a vypočítat zadané rozměry Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit a vypočítat rozměry, tvary a povrchy čalouněných dveří podle velikosti zárubně, dveří, zvolené technologie, výkresové dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba a posuzování kvality materiálů pro výrobu a opravy čalounění dveří

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu základu dveří pro výrobu a opravy čalounění dveří Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout a vybrat a vhodné tvarovací a kypřicí materiály podle kvality a zvolené technologie provedení pro výrobu nebo opravu čalounění dveří soudobou nebo klasickou technologií Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout a vybrat okrasné, pomocné a spojovací materiály podle kvality a zvolené technologie provedení pro výrobu nebo opravu čalounění dveří Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout a vybrat potahové materiály podle kvality a zvolené technologie provedení pro výrobu nebo opravu čalounění dveří Praktické předvedení a ústní ověření
e Vybrat vhodné lišty a vhodnou lepenku pro výrobu nebo opravu čalounění dveří Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a výpočty rozměrů, tvarů, povrchů pro výrobu a opravy čalounění dveří včetně výpočtu ceny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit a vyznačit na základu dveří umístění lišt, snížení okolo kliky, zámku, místa vtahů, umístění bezpečnostních prvků, kukátka, jiných funkčních nebo okrasných prvků, případně provést další značení podle výkresové dokumentace a zvolené technologie výroby nebo opravy čalounění Praktické předvedení
b Vypracovat a okomentovat návrh a rozpočet výroby nebo opravy čalounění dveří Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Tvorba nářezových a střihových plánů pro čalounění nebo dekorace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat nářezový plán na tvarovací materiály Praktické předvedení
b Vypracovat střihový plán na kypřicí materiály Praktické předvedení
c Vypracovat střihový plán na potahové textilie Praktické předvedení
d Vypracovat střihový plán na technické textilie Praktické předvedení
e Vypracovat střihový plán na syntetické náhražky usně Praktické předvedení
f Vypracovat střihový plán na usně Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro výrobu čalounění dveří

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a zdůvodnit vhodné stroje nebo zařízení pro opracování materiálů pro výrobu nebo opravu čalounění dveří podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést obsluhu strojů a zařízení pro opracování materiálů pro výrobu nebo opravu čalounění dveří Praktické předvedení
c Popsat a provést základní údržbu zvolených strojů nebo zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Nastavit průmyslový šicí stroj s vázaným stehem k šití a prošití potahové textilie, usně, syntetické náhražky usně Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Upravování základu dveří – zkracování, rozkreslení a umístění lišt nebo lepenky dle návrhu, včetně okolí zámku, kliky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit nebo opravit nosný základ dveří krácením, hoblováním, broušením a tmelením nebo zvětšením vhodnou lištou nebo jinak podle zadání a technologického postupu Praktické předvedení
b Zkrátit a upravit dřevěné lišty, nařezat pásky lepenky Praktické předvedení
c Upevnit lišty na nosný základ dveří, respektovat konstrukci a materiálovou skladbu nosného základu Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Střihání a řezání čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Položit a zkontrolovat tvarovací materiál a rozdělit podle nářezového plánu Praktické předvedení a ústní ověření
b Položit a zkontrolovat kypřicí materiály typu roun, vaty a rozstřihnout podle střihového plánu Praktické předvedení a ústní ověření
c Položit a zkontrolovat potahovou textilii a rozstřihnout podle střihového plánu Praktické předvedení a ústní ověření
d Položit a zkontrolovat technickou textilii a rozstřihnout podle střihového plánu Praktické předvedení a ústní ověření
e Položit a zkontrolovat syntetickou náhražku usně (koženku) a rozstřihnout podle střihového plánu Praktické předvedení a ústní ověření
f Položit a zkontrolovat a rozdělit useň podle střihového plánu, označit a vyloučit vady na dílcích Praktické předvedení a ústní ověření
g Ověřit shodnost naměřených a skutečných rozměrů materiálů Praktické předvedení
h Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vrstvení, lepení a jiné spojování výplní čalouněných dveří

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodný způsob spojování výplní čalouněných dveří podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Spojit výplně čalouněných dveří podle zadání Praktické předvedení
c Zkontrolovat rozměry spojených výplní Praktické předvedení
d Upevnit výplně na základ dveří Praktické předvedení
e Překrýt výplně ze soudobých materiálů dílcem měkké polyuretanové pěny Praktické předvedení
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Potahování čalouněných dveří

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Spojit dílce z usní nebo jiných potahových materiálů strojovým sešitím podle zadání a technologických podkladů Praktické předvedení
b Nastehovat technické textilie a potahové materiály, respektovat jejich odlišné vlastnosti Praktické předvedení
c Upevnit technickou textilii a potahový materiál Praktické předvedení
d Vyměřit a provést dělení (vtahy) čalounění dveří Praktické předvedení
e Namontovat štítek, kliku, FAB vložku, kukátko dveří, bezpečnostní prvky Praktické předvedení
f Určit a popsat odlišnosti technologického postupu práce při výrobě nebo opravách čalounění bezpečnostních dveří Písemné a ústní ověření
g Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování čalounických materiálů Písemné a ústní ověření
b Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení
c Popsat zásady označování výrobků nebo čalounických materiálů podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby balení výrobků, polotovarů, materiálů podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Písemné a ústní ověření
e Popsat zásady manipulace a skladování výrobků a materiálů v procesu čalounické výroby Písemné a ústní ověření
f Popsat zásady expedice a přepravy výrobků a materiálů vzhledem k použitému přepravnímu prostředku Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
b Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování pěnových polotovarů a prefabrikátů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
c Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
d Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
e Definovat i jiné než přímé materiálové odpady včetně likvidace použitých nožů a nástrojů Písemné a ústní ověření
f Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku a navrhnout jejich recyklaci a likvidaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při zkoušce uchazeč zhotoví:

 • opravu hladce čalouněných dveří s potahem ze syntetické náhrady usně
 • čalounění dveří s potahem usně, dílce potahu budou spojené strojovým sešíváním a potah bude v křížení švů zdoben a současně k základu dveří připevněn hřeby s okrasnou hlavou

 

Písemné ověřování kritérií hodnocení bude realizováno formou odpovědí uchazeče na otevřené otázky (vypracovaných na PC nebo na označené listy papíru) týkající se úkolů a zadání vyplývajících z příslušných kritérií hodnocení. Ústním ověřením se rozumí stručné slovní doplnění písemně zpracovaných úkolů a zadání

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k respektování zadání a technické dokumentace, ke kvalitě práce, vzhledu a funkčnosti zhotoveného výrobku, k znalosti čalounických materiálů a ke znalosti značení a údržby čalouněných výrobků. Měření materiálů a polotovarů musí být v souladu s platnými normami. Rozměry a zpracování čalouněných dveří musí být ve správné velikosti vzhledem k velikosti zárubní, způsobu otevírání a výkresové dokumentaci.

 

Na zkoušku si účastník donese vlastní pracovní oděv a obuv.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí..

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání čalouník a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti čalounické výroby.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti čalounické výroby.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti čalounické výroby.
 4. Vysokoškolské vzdělání v oblasti zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti čalounické výroby.
 5. Profesní kvalifikace 33-037-H Výrobce a opravář čalounění dveří a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům.

 

Požadavky splňuje čalounická dílna se skladovacím prostorem vybavená následujícím materiálně-technickým vybavením:

 • Technologické postupy pro výrobu a opravy čalounění dveří
 • Výkresová dokumentace pro výrobu a opravy čalounění dveří
 • Materiály a polotovary pro zhotovení čalounění dveří klasickou nebo soudobou technologií: latě, lepenka, plotny pojené polyuretanové pěny tloušťky 30 mm, 40 mm a polyuretanové pěny tloušťky 10 mm, 20 mm, 30 mm, hustoty min. 30 kg/m³, tabulová vata, technická textilie, potahové textilie více druhů, usně, syntetické náhrady usně (koženka), spojovací materiály a kování lepidla, čalounické hřebíky, průmyslové spojovače, vruty, hřebíky s okrasnou hlavou min. 2 druhy v počtu ks min. 10 od každého druhu, knoflíková tělíska, průmyslové šicí nitě, vázací motouz, balicí materiály, brusný papír zrnitosti 80, 120, 180
 • Ruční nářadí: hoblík, římsovník, dláta, šroubováky, kleště, palička dřevěná a gumová, pilka ocaska, pilka zářezka, úhelník a pohyblivý úhelník, čalounické kladívko, brusný paklík, strojek na výrobu knoflíků, kleště ploché, kleště špičaté, nůžky na textilie, čalounické nůžky, nůžky rovné - příruční, metr pásmový kovový, metr krejčovský, sada ručních čalounických jehel prošívacích rovných a obloukových, sada čalounických špendlíků, vypichovač, protahovák, nůž na řezání lepenky, nůž na řezání usně, krejčovská křída různé barvy, tužky, 2 ks ztužidlo ‒ 30 cm, děrovač, pilník na dřevo, struhák
 • Elektrické stroje a nářadí: průmyslový šicí stroj s vázaným stehem, řezací strojek s vertikálním nožem, řezací strojek s kotoučovým nožem, řezací strojek na pěnové materiály s dvěma oscilujícími noži, ruční vrtačka malá, ruční akumulátorový šroubovák, sada vrtáků do dřeva
 • Pneumatické nářadí: pneumatická sponkovačka
 • Dřevěná hoblice
 • Montážní stůl
 • 3 ks křídel dveří se zárubněmi, základy křídel dveří z rozdílných materiálů, křídlo dveří se starým čalouněním na opravu
 • Místnost pro písemnou část zkoušky, PC nebo tablet, psací potřeby, označené listy papíru
 • Příjemky, výdejky zboží a surovin
 • Nádoby na třídění čalounického odpadu

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 60 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.

TON, a. s., Bystřice pod Hostýnem

JITONA, a. s., Klatovy

RENO DESIGN s. r. o., Černá Hora