Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Čalouník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci včetně čtení výkresů pro výrobu čalouněných dveří

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou technickou dokumentaci konkrétního výrobku včetně 3D zobrazení v listinné nebo elektronické formě, předvést měření v metrické soustavě a vypočítat zadané rozměry Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit a vypočítat rozměry, tvary a povrchy čalouněných dveří podle velikosti zárubně, dveří, zvolené technologie, výkresové dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba a posuzování kvality materiálů pro výrobu a opravy čalounění dveří

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu základu dveří pro výrobu a opravy čalounění dveří Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout a vybrat a vhodné tvarovací a kypřicí materiály podle kvality a zvolené technologie provedení pro výrobu nebo opravu čalounění dveří soudobou nebo klasickou technologií Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout a vybrat okrasné, pomocné a spojovací materiály podle kvality a zvolené technologie provedení pro výrobu nebo opravu čalounění dveří Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout a vybrat potahové materiály podle kvality a zvolené technologie provedení pro výrobu nebo opravu čalounění dveří Praktické předvedení a ústní ověření
e Vybrat vhodné lišty a vhodnou lepenku pro výrobu nebo opravu čalounění dveří Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a výpočty rozměrů, tvarů, povrchů pro výrobu a opravy čalounění dveří včetně výpočtu ceny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit a vyznačit na základu dveří umístění lišt, snížení okolo kliky, zámku, místa vtahů, umístění bezpečnostních prvků, kukátka, jiných funkčních nebo okrasných prvků, případně provést další značení podle výkresové dokumentace a zvolené technologie výroby nebo opravy čalounění Praktické předvedení
b Vypracovat a okomentovat návrh a rozpočet výroby nebo opravy čalounění dveří Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Tvorba nářezových a střihových plánů pro čalounění nebo dekorace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat nářezový plán na tvarovací materiály Praktické předvedení
b Vypracovat střihový plán na kypřicí materiály Praktické předvedení
c Vypracovat střihový plán na potahové textilie Praktické předvedení
d Vypracovat střihový plán na technické textilie Praktické předvedení
e Vypracovat střihový plán na syntetické náhražky usně Praktické předvedení
f Vypracovat střihový plán na usně Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro výrobu čalounění dveří

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a zdůvodnit vhodné stroje nebo zařízení pro opracování materiálů pro výrobu nebo opravu čalounění dveří podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést obsluhu strojů a zařízení pro opracování materiálů pro výrobu nebo opravu čalounění dveří Praktické předvedení
c Popsat a provést základní údržbu zvolených strojů nebo zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Nastavit průmyslový šicí stroj s vázaným stehem k šití a prošití potahové textilie, usně, syntetické náhražky usně Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Upravování základu dveří – zkracování, rozkreslení a umístění lišt nebo lepenky dle návrhu, včetně okolí zámku, kliky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit nebo opravit nosný základ dveří krácením, hoblováním, broušením a tmelením nebo zvětšením vhodnou lištou nebo jinak podle zadání a technologického postupu Praktické předvedení
b Zkrátit a upravit dřevěné lišty, nařezat pásky lepenky Praktické předvedení
c Upevnit lišty na nosný základ dveří, respektovat konstrukci a materiálovou skladbu nosného základu Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Střihání a řezání čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Položit a zkontrolovat tvarovací materiál a rozdělit podle nářezového plánu Praktické předvedení a ústní ověření
b Položit a zkontrolovat kypřicí materiály typu roun, vaty a rozstřihnout podle střihového plánu Praktické předvedení a ústní ověření
c Položit a zkontrolovat potahovou textilii a rozstřihnout podle střihového plánu Praktické předvedení a ústní ověření
d Položit a zkontrolovat technickou textilii a rozstřihnout podle střihového plánu Praktické předvedení a ústní ověření
e Položit a zkontrolovat syntetickou náhražku usně (koženku) a rozstřihnout podle střihového plánu Praktické předvedení a ústní ověření
f Položit a zkontrolovat a rozdělit useň podle střihového plánu, označit a vyloučit vady na dílcích Praktické předvedení a ústní ověření
g Ověřit shodnost naměřených a skutečných rozměrů materiálů Praktické předvedení
h Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vrstvení, lepení a jiné spojování výplní čalouněných dveří

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodný způsob spojování výplní čalouněných dveří podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Spojit výplně čalouněných dveří podle zadání Praktické předvedení
c Zkontrolovat rozměry spojených výplní Praktické předvedení
d Upevnit výplně na základ dveří Praktické předvedení
e Překrýt výplně ze soudobých materiálů dílcem měkké polyuretanové pěny Praktické předvedení
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Potahování čalouněných dveří

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Spojit dílce z usní nebo jiných potahových materiálů strojovým sešitím podle zadání a technologických podkladů Praktické předvedení
b Nastehovat technické textilie a potahové materiály, respektovat jejich odlišné vlastnosti Praktické předvedení
c Upevnit technickou textilii a potahový materiál Praktické předvedení
d Vyměřit a provést dělení (vtahy) čalounění dveří Praktické předvedení
e Namontovat štítek, kliku, FAB vložku, kukátko dveří, bezpečnostní prvky Praktické předvedení
f Určit a popsat odlišnosti technologického postupu práce při výrobě nebo opravách čalounění bezpečnostních dveří Písemné a ústní ověření
g Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování čalounických materiálů Písemné a ústní ověření
b Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení
c Popsat zásady označování výrobků nebo čalounických materiálů podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby balení výrobků, polotovarů, materiálů podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Písemné a ústní ověření
e Popsat zásady manipulace a skladování výrobků a materiálů v procesu čalounické výroby Písemné a ústní ověření
f Popsat zásady expedice a přepravy výrobků a materiálů vzhledem k použitému přepravnímu prostředku Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
b Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování pěnových polotovarů a prefabrikátů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
c Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
d Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
e Definovat i jiné než přímé materiálové odpady včetně likvidace použitých nožů a nástrojů Písemné a ústní ověření
f Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku a navrhnout jejich recyklaci a likvidaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při zkoušce uchazeč zhotoví:

  • opravu hladce čalouněných dveří s potahem ze syntetické náhrady usně
  • čalounění dveří s potahem usně, dílce potahu budou spojené strojovým sešíváním a potah bude v křížení švů zdoben a současně k základu dveří připevněn hřeby s okrasnou hlavou

 

Písemné ověřování kritérií hodnocení bude realizováno formou odpovědí uchazeče na otevřené otázky (vypracovaných na PC nebo na označené listy papíru) týkající se úkolů a zadání vyplývajících z příslušných kritérií hodnocení. Ústním ověřením se rozumí stručné slovní doplnění písemně zpracovaných úkolů a zadání

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k respektování zadání a technické dokumentace, ke kvalitě práce, vzhledu a funkčnosti zhotoveného výrobku, k znalosti čalounických materiálů a ke znalosti značení a údržby čalouněných výrobků. Měření materiálů a polotovarů musí být v souladu s platnými normami. Rozměry a zpracování čalouněných dveří musí být ve správné velikosti vzhledem k velikosti zárubní, způsobu otevírání a výkresové dokumentaci.

 

Na zkoušku si účastník donese vlastní pracovní oděv a obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.

TON, a. s., Bystřice pod Hostýnem

JITONA, a. s., Klatovy

RENO DESIGN s. r. o., Černá Hora