Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dělník pro přípravu nábytkových povrchů
Platnost standardu: Od 5.2.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Opravy drobných vad nábytkového dílce tmelením před prováděním základového nátěru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit tmely nebo vosky dle barvy dřeviny s přihlédnutím k výsledné barvě po namoření a následném nalakování Praktické předvedení a ústní ověření
b Opravit poškozená místa při dodržování BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat kvalitu provedené opravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Broušení nábytkových dílců pomocí ručních elektrických nebo pneumatických brusek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat potřebný druh brusiva Praktické předvedení a ústní ověření
b Přebrousit nábytkové dílce při dodržování BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat kvalitu přebroušeného povrchu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ruční broušení tvarových nábytkových dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat potřebný druh brusiva Praktické předvedení a ústní ověření
b Ručně přebrousit tvarové dílce při dodržování BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat kvalitu přebroušeného povrchu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Opravy drobných vad povrchové úpravy na dokončeném nábytkovém dílci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat povrchově dokončený dílec, popsat vady a defekty v povrchové úpravě a v závislosti na druhu povrchové úpravy a na rozsahu a charakteru vad rozhodnout o způsobu jejich opravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést opravu vad a defektů v povrchové úpravě při dodržování BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat kvalitu provedené opravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Balení nábytkového dílce po dokončení povrchové úpravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný obalový materiál Praktické předvedení a ústní ověření
b Zabalit hotový dílec s ohledem na velikost a způsob přesunu k další výrobní operaci při dodržování BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Nakládání s odpadem vzniklým při přípravě povrchů nábytkových dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést po skončení práce úklid pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při dané činnosti Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/delnik-pro-pripravu-nabyt#zdravotni-zpusobilost).

Ověřování kritérií hodnocení bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k přípravě finálního povrchu na lakování u dvou typů nábytkových dílců za použití různých druhů podkladových a dokončovacích materiálů (masivní dřevo nebo odýhovaná DTD a MDF lakovaná na vysoký lesk) s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně dovolených tolerancí.

 

Při zadávání úkolů je vhodné zaměřit se na přípravu a kontrolu polotovarů, dílců a komponentů, výběr příslušného brusiva a opravných prostředků, kontrolu a seřízení ručního nářadí, práci s ručním nářadím, opravy drobných vad a defektů tmelením, opravy drobných vad a defektů povrchové úpravy.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání truhlář a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti nábytkářské výroby.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti nábytkářské výroby.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti nábytkářské výroby.
 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oblast nábytkářské výroby nebo zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování v oblasti nábytkářské výroby.
 5. Profesní kvalifikace 33-029-E Dělník pro přípravu nábytkových povrchů a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici truhlářskou dílnu vybavenou zařízením potřebným k vykonání zkoušky, s minimálním následujícím materiálně-technickým vybavením:

 • Prostory a zdroj potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům
 • Materiál, polotovary a dílce pro zadanou výrobu: dýhované desky nebo dílce z masivního dřeva a MDF desky s drobnými povrchovými vadami, s různým stupněm dokončení a s různými defekty v povrchové úpravě
 • Technické zadání výroby
 • Technologické vybavení pro broušení a opravu dílců
 1. pracovní stůl s dostatečným osvětlením
 2. ruční nářadí a nástroje pro broušení a opravy dílců: ruční elektrické nebo pneumatické brusky, zařízení pro odsávání prachu, pájka na vosk, paklík na brusivo, brusivo v příslušných rozměrech a zrnitostech, dláto, stěrky, ruční elektrická nebo pneumatická leštička se sadou příslušenství pro leštění
 3. opravné prostředky (tmely, vosky, opravné laky, brusné a lešticí pasty)
 4. obalový materiál.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

 

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Dřevařský magazín

TON, a. s.

NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

Embre, s. r. o.