Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Instruktor kondiční chůze
Platnost standardu: Od 1.8.2013 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii a fyziologii člověka pro potřeby instruktorů kondiční chůze

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat strukturu, tvar a funkci jednotlivých kostí a kloubů Písemné a ústní ověření
b Popsat druhy svalové tkáně, vysvětlit fyziologii svalové činnosti a vyjmenovat obecné typy svalových kontrakcí Písemné a ústní ověření
c Popsat hlavní svaly a svalové skupiny z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při chůzi včetně funkční anatomie nohy Písemné a ústní ověření
d Popsat stavbu kardiovaskulárního a respiračního systému Písemné a ústní ověření
e Popsat a vysvětlit fyziologii kardiovaskulárního a respiračního systému při zátěži včetně reakce a organismu na zátěž (vztah mezi tepovou frekvencí, tlakem a zátěží) Písemné a ústní ověření
f Popsat adaptaci organismu na pohybovou zátěž Písemné a ústní ověření
g Monitorovat srdeční frekvenci cvičence pomocí sporttestu, zhodnotit ji a na základě odečtené hodnoty upravit cvičební program Praktické předvedení a ústní ověření
h Určit a charakterizovat zóny tepové frekvence, vysvětlit jejich význam Praktické předvedení a ústní ověření
i Vysvětlit pojem tělesná kondice, uvést a vysvětlit metody diagnostiky úrovně kondice Písemné a ústní ověření
j Popsat jednotlivé zdroje energie pro pohybové aktivity a aplikovat poznatky energetického krytí na jednotlivé formy kondiční chůze Písemné a ústní ověření
k Vyjmenovat, popsat a vysvětlit odlišnosti při zátěži kondiční chůzí u specifických skupin klientů s civilizačním onemocněním, s nízkou kondicí a s poúrazovými stavy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Analýza držení těla při chůzi, analýza pohybových stereotypů pro potřeby kondiční chůze

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat správné držení těla Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a popsat správné držení těla při jednotlivých formách kondiční chůze Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a popsat stereotyp chůze Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a popsat nejčastější (typické) odchylky od správného držení těla a stereotypů chůze Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést a předvést korekce špatných pohybových stereotypů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem zdravý životní styl a vyjmenovat jeho složky, vysvětlit pojmy fitness, wellness Písemné a ústní ověření
b Uvést základní zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne a v závislosti na pohybových aktivitách Písemné a ústní ověření
c Uvést základní zásady vhodného pitného režimu v průběhu dne a vhodného doplňování tekutin při pohybových aktivitách Písemné a ústní ověření
d Uvést základní hygienické návyky a základní hygienické normy při pohybových aktivitách Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první pomoci v lekcích kondiční chůze

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit rychle nenadálé situace (např. bezvědomí, epileptický záchvat, zástava dechu a oběhu, krvácení), určit druh a rozsah poranění či poškození, navrhnout a předvést způsoby řešení Praktické předvedení a ústní ověření
b Simulovat rozhovor při volání na záchranný systém Praktické předvedení
c Předvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (vykloubení kotníku, poranění vazů kotníku, kolene, ramene, svalové zranění, mdloby, nevolnost apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést specifika poskytování první pomoci v outdoorovém a indoorovém prostředí při lekcích kondiční chůze Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů v lekcích kondiční chůze

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby zajištění bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví klientů na skupinových nebo individuálních lekcích kondiční chůze Písemné a ústní ověření
b Popsat způsoby zajištění bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví klientů v outdoor a indoor prostředí kondiční chůze Písemné a ústní ověření
c Popsat správnou a funkční výzbroj, výstroj, nářadí, náčiní a pomůcky pro kondiční chůzi Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, nastavení a údržba chodeckých trenažérů a holí potřebných pro kondiční chůzi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést standartní nastavení chodeckého trenažeru pro klienta a jeho údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést základní nastavení a používání chodeckých holí a jejich údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritérium a) nebo b).
3

Vysvětlení a předvedení technik kondiční chůze

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat dynamickou chůzi Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a popsat časté chyby a odchylky od správného stereotypu dynamické chůze a navrhnout možnosti jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a popsat techniky nordic walkingu Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a popsat časté chyby a odchylky od správné techniky nordic walkingu a navrhnout možnosti jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést a popsat techniky chůze na trenažéru Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést a popsat časté chyby a odchylky od správného stereotypu chůze na trenažéru a navrhnout možnosti jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit alespoň kritérium a) a b) nebo c) a d) nebo e) a f).
4

Sestavení vhodného cvičebního plánu pro skupinovou a individuální lekci kondiční chůze

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a popsat pedagogicko-didaktické zásady a metody sportovního tréninku Písemné a ústní ověření
b Popsat jednotlivé části skupinové a individuální lekce kondiční chůze a vysvětlit jejich význam Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat, popsat a vysvětlit metody osvojování pohybových dovedností v kondiční chůzi Písemné a ústní ověření
d Vyjmenovat, popsat a předvést zásady správného strečinku v prostředí kondiční chůze Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést, popsat a vysvětlit způsoby využití sporttesteru při chůzi Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést, vysvětlit a předvést využití dalších podpůrných prostředků ‒ hudba, krokoměr a GPS ‒ pro vedení skupinových a individuálních lekcí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Modifikace cvičebního programu kondiční chůze pro specifické skupiny klientů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat tréninkovou jednotku aplikovanou do prostředí cílové skupiny (začátečník, středně pokročilý, pokročilý) Písemné a ústní ověření
b Popsat tréninkovou jednotku aplikovanou do prostředí specifické skupiny klientů (junioři, senioři, sportovci) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení skupinové i individuální lekce kondiční chůze

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést skupinové lekce kondiční chůze pomocí jasné, přesné a dostatečně hlasité verbální i dostatečně viditelné neverbální komunikace Praktické předvedení
b Zvolit správnou metodu učení a ukázat správné provedení techniky Praktické předvedení
c Vést lekci plynule v souladu s hudbou nebo terénem, navazovat cviky nebo techniky, sladit pohyb a cviky s verbálním i neverbálním vysvětlováním Praktické předvedení
d Vhodně motivovat a zaujmout klienty, udržovat na lekci pozitivní a příjemnou atmosféru Praktické předvedení
e Popsat specifika osobnosti instruktora Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit základní pravidla komunikace se cvičícím a motivovat jej k pohybu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Bližší pokyny k realizaci zkoušky:

Ad kompetence Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou nebo individuální lekci kondiční chůze, kritérium b)

- charakteristika jednotlivých chodeckých technik obsahuje:

- popis hlavních tréninkových (kondičních)cílů

- popis rozdílů mezi jednotlivými technikami

- popis intenzity cvičení při jednotlivých technikách

- popis počtu kroků za minutu

- popis polohy těla a paží

 

Ad kompetence Vedení skupinové lekce či individuální kondiční chůze:

- uchazeč všechna kritéria předvede po dobu nejméně 15 minut cvičení

 

Ad kompetence Modifikace cvičebního programu kondiční chůze pro specifické skupiny klientů:

- popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat obecně nedoporučované nebo naopak vhodné techniky pro dané specifické skupiny

 

Autorizovaná osoba si připraví:

pro teoretickou část zkoušky:

- soubor otázek obecné části pro písemné ověření teoretických znalostí uchazeče

- soubor otázek speciální části pro písemné nebo ústní ověření teoretických znalostí uchazeče

V případě, že ústní ověřování bude probíhat formou losování otázek, je nutné dodržet následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

V případě, že písemné ověřování bude realizováno formou testu, je nutné dodržet následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí splňovat následující pravidla:

1. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

2. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

- Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 80 % otázek.

 

Pravidla pro praktickou část zkoušky:

a) při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu, pro které je stanoveno ověření formou praktického předvedení, to znamená, že každý uchazeč musí mít v souboru vybraných modelových příkladů alespoň jednu ukázku svých praktických dovedností

b) z každé praktické kompetence autorizovaná osoba si pro potřeby praktického ověření připraví soubor modelových příkladů

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

H.E.A.T. TRADE, s. r. o.

Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních aktivit

Česká asociace Nordic Walking

Česká komora fitness