Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Švadlena
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba technologického postupu ke zhotovování dámských oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup pro zhotovení dámských kalhot a dámského nepodšitého saka Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit stroje a zařízení pro zhotovení dámských kalhot a dámského nepodšitého saka – zohlednit vlastnosti materiálu a seznam strojového vybavení, které je k dispozici Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Sešívání jednotlivých dílů a součástí dámských oděvů a montáž výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit dámské kalhoty a dámské nepodšité sako k 1. zkoušce – v souladu se zvolenou technologií spojit jednotlivé díly stehováním a šitím, koncové záložky zastehovat podle označení, vypracovat detaily a součásti, jejichž tvar lze po zkoušce změnit, doplnit oděvní přípravu Praktické předvedení
b Provést úpravy po 1. zkoušce – v souladu se zvolenou technologií dokončit jednotlivé operace dílců, u dámských kalhot rozhodnout o nutnosti druhé zkoušky, dámské nepodšité sako připravit ke 2. zkoušce Praktické předvedení
c Provést úpravy po 2. zkoušce, dokončit výrobky Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení, udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha speciálních šicích strojů při výrobě dámských oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obnitkovat okraje jednotlivých dílů a součástí dámských kalhot a dámského nepodšitého saka Praktické předvedení
b Vyšít knoflíkové dírky na dámských kalhotách a dámském nepodšitém saku na konfekčním dírkovacím stroji Praktické předvedení
c Vyšít knoflíkovou dírku na prádlovém dírkovacím stroji Praktické předvedení
d Zapošít záložku na zapošívacím stroji Praktické předvedení
e Přišít knoflík na knoflíkovacím stroji Praktické předvedení
f Vyšít uzávěrku na závorovacím stroji Praktické předvedení
g Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení, udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvarování dámských oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podlepit jednotlivé části dámských kalhot a dámského nepodšitého saka podle potřeby vzhledem k dané fazoně a materiálu (nastavit teplotu, tlak, dobu trvání, event. program podlepování podle vlastností spojovaných materiálů) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zažehlit díly podle druhu oděvu (dámské kalhoty a dámské nepodšité sako) podle všeobecně používaných pravidel Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést mezioperační žehlení, zažehlování a rozžehlování dle zvolené fazony a technologie pro dámské kalhoty a dámké nepodšité sako Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyžehlit hotový výrobek podle technologických pravidel konečného žehlení Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení, udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola kvality při zhotovování dámských oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat dámské kalhoty a dámské nepodšité sako před zkouškou (zkontrolovat, zda členicí švy a jednotlivé detaily oděvu odpovídají technickému nákresu a technickému popisu, přeměřit oděv a srovnat se zadanými hodnotami) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu jednotlivých operací (posoudit, zda oděv odpovídá požadavkům na kvalitu šití a žehlení) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést celkovou kontrolu hotového výrobku – posoudit, zda oděv odpovídá technickému nákresu a technickému popisu, požadavkům na kvalitu šití a žehlení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování šicích strojů při zhotovování dámských oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat, zda stroje (potřebné pro zhotovení dámských kalhot a dámského nepodšitého saka) jsou čisté a funkční a odpovídají předpisům BOZP a požární prevence Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat, zda parametry a seřízení strojů a zařízení (potřebných pro zhotovení dámských kalhot a dámského nepodšitého saka) odpovídají zpracovávanému materiálu a zhotovovanému oděvu, seřídit stroje podle zpracovávaného materiálu a zhotovovaného oděvu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést údržbu jednojehlového šicího stroje v souladu s pracovním postupem a podle technických dispozic, tj. očistit stroj od provozních nečistot, zkontrolovat zásobu oleje, doplnit olej Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést výměnu jehly a nití u jednojehlového šicího stroje, obnitkovacího stroje, dírkovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení, udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při zkoušce jsou ověřované odborné kompetence a kritéria hodnocení sestavena v jeden proces (v technologické návaznosti jednotlivých činností) – uchazeči je zadáno zhotovení dámských kalhot a nepodšitého dámského saka pro konkrétní zákaznici (tzn. na konkrétní postavu).

 

Z důvodů jednotného přístupu k přezkoušení uchazeče budou dámské kalhoty vypracovány do pasového límce z vrchového materiálu, budou mít rozparek zapínaný na zdrhovadlo a boční kapsy klínové. Dámské sako bude nepodšité, s fazonou a límcem, zapínané na knoflíky, přední díly budou mít 2 vnější prostřižené kapsy, rukávy budou hlavicové dvoušvové, v ramenou budou ramenní výztuže. Další detaily jsou volitelné. Zadání je předáno formou technického nákresu a technického popisu s tabulkou měr.

 

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (strojů a zařízení, které jsou k dispozici) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu minimálně 1 týden před zkouškou. Dále autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu minimálně 1 měsíc před zkouškou.

 

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na výsledek pracovní činnosti, tak na proces. Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení je třeba se zaměřit na kvalitu zhotoveného výrobku (vzhled, funkčnost, přesnost tvaru a rozměrů) a dále je třeba přihlížet především k technologickým možnostem a také bezpečnému provádění všech úkonů (zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při ověřování splnění kritérií hodnocení formou praktického předvedení a ústního ověření se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou, ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení. Při ověřování odborné kompetence Obsluha speciálních šicích strojů při výrobě dámských oděvů může uchazeč kritéria c) až f) této odborné kompetence splnit na vzorku jiného materiálu, tzn., že tato odborná kompetence nemusí být ověřována na zhotovovaném výrobku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moděva, o. d., Konice

VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní, Praha