Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Průvodce specialista pro region Praha
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 28.10.2024
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 28.10.2024, pokud byl termín stanoven před 28.5.2024. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 5

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikace znalostí historie a dějin kultury České republiky v průvodcovské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vztah historie a dějin umění ČR ve vztahu k cestovnímu ruchu Ústní nebo písemné ověření
b Vysvětlit politické, sociální a ekonomické souvislosti dějin ČR, prokázat znalosti dobových souvislostí a významných historických událostí Ústní nebo písemné ověření
c Prokázat základní znalosti o archeologických a historických zajímavostech na území ČR Ústní nebo písemné ověření
d Prokázat znalosti o umění, historických osobnostech Ústní nebo písemné ověření
e Pracovat s odbornou literaturou Praktické předvedení
f Charakterizovat nejvýznamnější kulturní, historické a architektonické památky Ústní nebo písemné ověření
g Poznávat na obrázku nebo podle známých charakteristik nejvýznamnější historické a památkové objekty a zařadit je do historického období Praktické předvedení (nad obrazovými materiály s vysvětlením)
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Aplikace znalostí světových dějin a dějin kultury v cestovním ruchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vztah historie a dějin umění ve vztahu k cestovnímu ruchu ve významných evropských destinacích Ústní nebo písemné ověření
b Objasnit vztah historie ve vztahu k cestovnímu ruchu ve významných světových destinacích Ústní nebo písemné ověření
c Orientovat se v politické, sociální a ekonomické historii daných oblastí Ústní nebo písemné ověření
d Charakterizovat nejvýznamnější kulturní, historické a archeologické památky v EU a ve světě Ústní nebo písemné ověření
e Poznávat na obrázku nebo podle známých charakteristik nejvýznamnější historické a památkové objekty a zařadit je do historického období Praktické předvedení (nad obrazovými materiály s vysvětlením)
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Aplikace znalostí historie a dějin kultury regionu v cestovním ruchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit význam historie a dějin umění Prahy ve vztahu k cestovnímu ruchu Ústní nebo písemné ověření
b Vysvětlit politické, sociální a ekonomické souvislosti dějin Prahy, prokázat znalosti dobových souvislostí a významných historických událostí Ústní nebo písemné ověření
c Prokázat znalosti o archeologických, historických a kulturně-historických zajímavostech na území Prahy Ústní nebo písemné ověření
d Prokázat znalosti o umění a historických osobnostech na území Prahy Ústní nebo písemné ověření
e Pracovat s odbornou literaturou Praktické předvedení
f Charakterizovat významné kulturní, historické a architektonické památky Prahy Ústní nebo písemné ověření
g Poznávat na obrázku nebo podle známých charakteristik nejvýznamnější historické a památkové objekty a zařadit je do historického období Praktické předvedení (nad obrazovými materiály s vysvětlením)
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v topografii a geografii regionu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit význam geografie Prahy v cestovním ruchu Ústní ověření
b Pracovat s mapou Prahy, geografickými údaji a dalšími informacemi Praktické předvedení
c Charakterizovat přírodní podmínky Prahy Ústní nebo písemné ověření
d Charakterizovat významné průmyslové a zemědělské kapacity v Praze Ústní nebo písemné ověření
e Prokázat znalosti topografie Prahy (podle zadání) v souvislosti s realizací cestovního ruchu Ústní nebo písemné ověření
f Vysvětlit faktory, které tvoří turistický potenciál Prahy a způsoby jejich využití v cestovním ruchu Ústní nebo písemné ověření
g Charakterizovat významné turistické trasy a oblasti Prahy v souvislosti s jejich využitím v cestovním ruchu Prahy Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Prezentace přehledu o životě obyvatel v České republice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat politický systém, mezinárodní vztahy a hospodářství v ČR Ústní nebo písemné ověření
b Uvést základní sociálně demografické údaje Ústní nebo písemné ověření
c Charakterizovat vzdělávací systém Ústní nebo písemné ověření
d Uvést způsob zajištění zdravotní a sociální péče Ústní nebo písemné ověření
e Uvést významné výsledky v oblasti vědy Ústní nebo písemné ověření
f Charakterizovat způsob trávení volného času a definovat odlišnosti charakteristické pro region Praha Ústní nebo písemné ověření
g Uvést stravovací zvyklosti, tradiční pokrmy a nápoje, možnosti stravování Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava výkladu průvodce a nabídky průvodcovských služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat, třídit a využít informace pro přípravu výkladu s ohledem na posluchače a jejich zájmy Praktické předvedení
b Pracovat s literaturou, internetem, mapami apod. – využívat informační zdroje Praktické předvedení
c Připravit výklad na dané téma pro určitou skupinu účastníků (poutavě, správně, objektivně) Praktické předvedení
d Zpracovat přípravu na prohlídku Prahy, podle zadání nebo naplánovat trasu Praktické předvedení
e Připravit individuální nabídku průvodcovských služeb v Praze Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vedení skupiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Reprezentovat oblast České republiky a města Prahy Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
b Prokázat znalost zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a jejich dodržování Ústní nebo písemné ověření
c Zajišťovat bezpečnost klientů (při pohybu ve městě, v dopravních prostředcích, v ubytovacím zařízení apod.) Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
d Uplatňovat techniku průvodcovské činnosti (postoj k památce, skupině, práce s početnou skupinou apod.) Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
e Řídit časový plán, dodržovat časový harmonogram Praktické předvedení
f Vyhodnotit riskantní a nebezpečné situace a přijmout opatření Ústní ověření
g Zvládat obvyklé i neobvyklé a stresové situace, prokázat zásady krizové komunikace Praktické předvedení (s vysvětlením)
h Udržovat neutrální přístup a zdvořilost Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
i Zvládat dynamiku skupiny Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
j Vyvolat pocit jistoty u klientů (ochrana proti kriminalitě, podvodům apod.) Ústní ověření
k Orientovat se v terénu Praktické předvedení
l Poskytnout laickou první pomoc Praktické předvedení (s vysvětlením)
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Provádění výkladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provádět skupiny nebo jednotlivé návštěvníky po kulturních památkách Prahy Praktické předvedení
b Představit návštěvníkům kulturní a přírodní dědictví i životní prostředí Ústní nebo písemné ověření
c Informovat návštěvníky o významných aspektech života v Praze Ústní nebo písemné ověření
d Využívat technické prostředky v práci průvodce Praktické předvedení
e Používat vhodný a kultivovaný styl řeči a slovní zásobu Ústní nebo písemné ověření
f Zaujmout správný postoj vůči skupině klientů a dodržet jej, případně reagovat pružně na situaci, pohotově se rozhodovat Ústní nebo písemné ověření
g Uplatňovat schopnost pracovat samostatně a nezávisle, improvizovat Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zohledňování osob se speciálními potřebami v práci průvodce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat zvláštní potřeby klientů Ústní ověření
b Připravit plán vhodný pro všechny klienty nebo se zohledněním individuálních potřeb Praktické předvedení
c Přizpůsobit trasu možnostem klientů podle jejich omezení Praktické předvedení
d Přizpůsobit trasu s ohledem na bezpečnost dětí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Uplatňování právních a ekonomických aspektů při výkonu práce průvodce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést právní podmínky výkonu živnostenského podnikání (živnosti), jehož obsahem je průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu Ústní nebo písemné ověření
b Charakterizovat ekonomické aspekty a trendy v cestovním ruchu Ústní nebo písemné ověření
c Uvést příklady státních i nestátních organizací zabývajících se problematikou průvodcovské činnosti v ČR Ústní nebo písemné ověření
d Uvést příklady ochrany spotřebitele Ústní nebo písemné ověření
e Vysvětlit administrativní a účetní úkony spojené s činností průvodce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zajišťování služeb cestovního ruchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob zajištění asistenční, stravovací, ubytovací a dopravní služby v Praze Ústní ověření
b Vysvětlit postup řešení pojistné a mimořádné události v cestovním ruchu, prokázat znalost pojištění a asistenčních služeb Ústní nebo písemné ověření
c Poskytnout informační služby, zorientovat se v informačních a rezervačních systémech na území Prahy Ústní nebo písemné ověření
d Popsat spolupráci s informačními centry, s tuzemskými a zahraničními partnery Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Uplatňování profesního jednání a komunikace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat profesi průvodce a jeho pozici v cestovním ruchu Prahy Ústní ověření
b Dbát na vzhled, kultivovaný projev a dobrou fyzickou kondici Praktické předvedení
c Předvést kultivovaný hlasový projev – přednes, výslovnost, technika dýchání Ústní ověření a praktické předvedení
d Uplatňovat vizuální kontakt a nonverbální komunikaci Praktické předvedení
e Komunikovat s nepříjemnými účastníky, zodpovídat jejich dotazy, zvládnout situaci Ústní ověření a praktické předvedení
f Prokázat schopnost jednání s lidmi a práce v týmu Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
g Uplatňovat profesní chování a etiku v práci průvodce Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
h Uplatňovat komunikační a řečnické dovednosti Praktické předvedení
i Porozumět problému a vyřešit ho, přizpůsobit se konkrétní situaci Praktické předvedení (s vysvětlením)
j Vnímat místní souvislosti nebo souvislosti závislé na specifiku klienta a jednat podle toho Praktické předvedení (s vysvětlením)
k Předcházet problémům a konfliktním situacím Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
l Chovat se zodpovědně, rozvážně, vyrovnaně Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
m Projevovat vstřícnost, ochotu, úctu k lidem Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
n Uplatňovat přiměřené sebevědomí, schopnost sebeovládání a sebekázeň Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat schopnost všeobecně konverzovat v rozhovoru se zkoušejícím v délce 10 min., konverzace má napodobovat běžný rozhovor mezi průvodcem a turistou Ústní ověření
b Připravit si a podat výklad podle vlastního výběru o přírodním a kulturním dědictví místa nebo oblasti v délce 5 min., uchazeč může nahlížet do poznámek (nesmí je však doslovně číst), zkoušející může položit 1–2 doplňující otázky k tématu výkladu Ústní ověření
c Přeložit text v rozsahu 100 slov do cizího jazyka, zkoušející vybere vhodný text související s prací průvodce a dá uchazeči před překladem čas na prostudování v délce 2 min. Ústní ověření
d Shrnout obsah textu v rozsahu asi 250 slov jako např. text historického popisu, brožury ap., uchazeč obdrží text 3 min. předem a může si připravit poznámky, pak text vrátí zkoušejícímu a vlastními slovy v cizím jazyce parafrázuje obsah textu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Napsat dopis, vzkaz nebo sdělení (podle vlastního výběru) v rozsahu cca 50 slov, text se bude vztahovat k práci průvodce při komunikaci s klienty, bude srozumitelný, bude zachován správný slovosled, pravopis bez hrubých gramatických a stylistických chyb Písemné ověření
Je třeba splnit uvedené kritérium.
5

Informovanost o reáliích dané jazykové oblasti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat stávající systém po stránce politické a ekonomické v dané jazykové oblasti Ústní ověření
b Uvést hlavní přírodní a kulturní památky v dané jazykové oblasti Ústní ověření
c Představit kulturní a přírodní dědictví a životní prostředí Ústní ověření
d Přiblížit sociokulturní prostředí, zvyky a tradice Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zároveň s oznámením termínu o konání zkoušky zadá autorizovaná osoba / autorizovaný zástupce uchazeči zpracování krátké písemné práce ‒ průvodcovské trasy v Praze, v maximálním rozsahu 5 stran A4, jejíž obsah vychází z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu ‒ zejména odborné způsobilosti Příprava výkladu průvodce a nabídky průvodcovských služeb ‒ kritéria hodnocení: Zpracovat přípravu na prohlídku Prahy podle zadání nebo naplánovat trasu a Připravit individuální nabídku průvodcovských služeb v Praze. Zpracovanou krátkou písemnou práci uchazeč předloží u zkoušky. Na její zpracování musí mít uchazeč alespoň 2 týdny. Dále stanoví místo konání zkoušky (včetně praktické zkoušky) a které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.

Uchazeč ve stanoveném termínu sdělí cizí jazyk (cizí jazyky), ve kterém bude ověřována jazyková způsobilost, tj. tři poslední uvedené kompetence (ústní komunikace v cizím jazyce pro práci průvodce; písemná komunikace v cizím jazyce pro práci průvodce; informovanost o reáliích dané jazykové oblasti).

V případě, že uchazeč v minulosti složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem, lze ji pro účely této profesní kvalifikace uznat v plném rozsahu a uchazeč nemusí konat tři poslední uvedené kompetence: ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce, písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce, informovanost o reáliích dané jazykové oblasti (viz výše).

Zkouška probíhá ve zkušební místnosti i v terénu, kdy jsou prověřována předepsaná kritéria podle jednotlivých bodů kvalifikace.

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro písemné ověřování formu testu, musí dodržet následující pravidla.

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu losovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Autorizovaná osoba uvede v osvědčení o získání profesní kvalifikace ve výčtu získaných odborných způsobilostí též specifikaci cizího jazyka (cizích jazyků), kterého se týkají odborné způsobilosti „Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce“a „Písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce“.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

V případě ověřování jazykových kompetencí (viz výše), pokud autorizovaná osoba nemá kvalifikaci v příslušném cizím jazyce na úrovni magisterského studia (doloží diplom), nebo v daném jazyce nezískala a nedoložila certifikát úrovně minimálně C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, je zkoušce přítomna také další osoba, která tyto kvalifikační požadavky splňuje; její názor je doporučujícího charakteru.

Pro posouzení některých kriterií si autorizovaná osoba může přizvat dalšího přísedícího, jeho názor je doporučujícího charakteru.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat:

Vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v průvodcovské činnosti, s pedagogickou praxí v oblasti cestovního ruchu, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo pro místní rozvoj, www.mmr.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

– topografické mapy, odborná literatura, slovník

– technické pomůcky – mikrofon, PC apod.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

V případě zařazení cizího jazyka se zkouška navyšuje o 2 hodiny pro každý ověřovaný cizí jazyk. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard připravila SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.