Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik nákladních vozidel a autobusů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 8.1.2024
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit pravidla BOZP a PO související s opravami nákladních vozidel a autobusů (zvedací zařízení, ruční nářadí) Písemné a ústní ověření
b Popsat a vysvětlit zásady práce s nebezpečnými látkami při opravách nákladních vozidel a autobusů Písemné a ústní ověření
c Popsat a vysvětlit zásady ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technické dokumentaci silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v příručkách pro opravy v elektronické nebo tištěné podobě včetně poslední aktualizace, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílu nebo agregátu, určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro autorizovanou osobou zadanou oblast a typ vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v základech elektrotechniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky, měřit základní elektrické veličiny s použitím vhodných přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v tvorbě jednotlivých druhů základních elektrotechnických a elektronických obvodů Písemné a ústní ověření
c Číst elektrotechnická schémata, včetně schémat kabeláže Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat význam, princip činnosti a uspořádání hlavních typů multiplexních obvodů Písemné a ústní ověření
e Popsat systémy osvětlení a signalizace vozidel, včetně systému pro dálkový přenos dat Písemné a ústní ověření
f Orientovat se v elektrické instalaci karosérie nákladních vozidel a autobusů se zaměřením na rozdílné napájecí napětí 12/24V Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve vnitřních částech a systémech kabiny a karosérie nákladních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci závislých a nezávislých systémů topení a větrání Písemné a ústní ověření
b Popsat funkci chladicího okruhu v systému manuální a automatické klimatizace Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v systémech ovládání oken a dveří, včetně bezpečnostních prvků Písemné a ústní ověření
d Popsat funkci a upevnění sedadel a bezpečnostních systémů vozidla Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve vnitřních částech a systémech karosérie autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v prvcích komfortní výbavy autobusů (WC, kuchyně, audio a video systémy) Písemné a ústní ověření
b Popsat funkci systému topení a větrání Písemné a ústní ověření
c Popsat funkci chladicího okruhu v systému manuální a automatické klimatizace Písemné a ústní ověření
d Popsat systém klimatizace se dvěma nezávislými kopresory Písemné a ústní ověření
e Orientovat se v systémech ovládání oken, dveří a zavazadlových prostorů, včetně bezpečnostních prvků Písemné a ústní ověření
f Popsat funkci a upevnění sedadel a bezpečnostních systémů vozidla Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika a oprava elektrické instalace nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku elektrické instalace vozidla, určit vadné prvky a odstranit závadu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést diagnostiku stěračů a ostřikovačů, určit vadné prvky, odstranit závadu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést diagnostiku vnějšího osvětlení vozidla, určit vadné prvky, odstranit závadu a seřídit Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Provést diagnostiku a opravu sběrnice multiplexní instalace vozidla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika a oprava vnitřních částí a systémů kabiny a karosérie nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a odstranění závady ovládání dveří a zavazadlových prostorů a jejich seřízení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést diagnostiku a odstranění závady systémů odpružení a sklápění kabiny Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést diagnostiku a odstranění závady sedadel, včetně jejich bezpečnostních prvků a pneumatického odpružení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika, údržba a oprava systému topení, větrání a klimatizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést pravidelnou údržbu systému topení, větrání a chladicího okruhu klimatizace Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést diagnostiku systému topení a větrání, včetně odstranění zjištěných závad Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést diagnostiku chladicího okruhu klimatizace s manuálním i automatickým ovládáním Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Diagnostikovat chladicí systém klimatizace se dvěma nezávislými kompresory Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika a oprava ovládacích, informačních a bezpečnostních systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a odstranění závad sdruženého přístroje na palubní desce, včetně ovládacích prvků vozidla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést diagnostiku ochraných prvků vozidla (blokace startování a alarm) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést diagnostiku a odstranění závad systému pro udržování bezpečné vzdálenosti, systému proti vybočení z jízdního pruhu, alkolock, systému pro dálkový přenos dat a diagnostiku Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v montáži doplňkového zařízení a příslušenství kabiny a karoserie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provádění instalace a diagnostiky nezávislého topení nákladných vozidel a autobusů Písemné a ústní ověření
b Popsat provádění instalace a diagnostiky přídavné klimatizace nákladních vozidel a autobusů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-opravar-motorovy#zdravotni-zpusobilost).

 

Vstupním předpokladem uchazeče o zkoušku je oprávnění k řízení vozidel skupiny „C“ nebo „D“.

 

V průběhu praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

  • dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

  • nakládání s nebezpečnými odpady

  • kvalitu odvedené práce

  • pochopení a dodržování technologických postupů podle dokumentace výrobce vozidla

  • plnění časových norem oprav podle dokumentace výrobce vozidla

 

Uchazeč si ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a pracovní obuv.

Specifikace podmínek ověřování některých odborných kompetencí:

U odborné kompetence Diagnostika a oprava elektrické instalace pro všechna kritéria bude připraveno vozidlo se závadou, případně simulovanou závadou elektroinstalace kabiny nákladního vozidla nebo karoserie autobusu.

 

U odborné kompetence Diagnostika, údržba a oprava systému topení, větrání a klimatizace kritérium b) bude připraveno vozidlo se závadou, případně simulovanou závadou cirkulace vzduchu.

 

U odborné kompetence Diagnostika a oprava ovládacích, informačních a bezpečnostních systémů

kritéria a), c) bude připraveno vozidlo se závadou, případně simulovanou závadou ovládacích, informačních a bezpečnostních systémů.

 

U odborné kompetence Orientace v normách a v technické dokumentaci silničních motorových vozidel

kritérium b) jedná se o díl kabiny nebo karoserie nákladního vozidla nebo autobusu a kritérium c) jedná se o díl kabiny nebo karoserie nákladního vozidla nebo autobusu.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

SCANIA

IVECO Moravia

PAS Zábřeh

ContiTrade Services

ISŠA Brno