Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Samostatný elektrotechnik projektant pro automatickou identifikaci (RFID)
Platnost standardu: Od 1.9.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat klasifikaci norem z oblasti projektování a provozu automatické identifikace RFID Ústní ověření
b Vysvětlit účel norem v oblasti elektromagnetické kompatibility (normy základní, kmenové a předmětové) Ústní ověření
c Popsat kritéria předpisů k posuzování bezpečnosti výrobku Ústní ověření
d Rozlišit schématické značky prvků na předložených elektrotechnických výkresech elektrických obvodů (stabilizátorů proudu a napětí, zesilovačů, usměrňovačů, RC a LC oscilátorů) a vysvětlit funkce těchto obvodů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na člověka Písemné a ústní ověření
b Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým výbojem Písemné a ústní ověření
c Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem, popsat postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu Písemné a ústní ověření
d Nakreslit schéma zapojení proudového chrániče, vysvětlit jeho princip a vysvětlit jeho funkci, uvést příklady použití v elektrických instalacích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a vysvětlit základní pojmy a vztahy (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník), jednotky elektrických veličin Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit principy řešení jednoduchých elektrických obvodů s odpory a impedancemi řazenými sériově a paralelně s využitím typických schémat zapojení Písemné a ústní ověření
c Uvést a charakterizovat druhy elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem Písemné a ústní ověření
d Uvést přehled značení vodičů a svorek elektrických zařízení a instalací (poznávací barvy na vodičích a jejich značení na výkresech, značení svorek na výkresech jejich grafické značky, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými) Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit účel a funkci ochrany před dotykem živých částí krytem, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí, stupně ochrany před škodlivými účinky vody, přídavná písmena IP kódu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracovávání finančních rozpočtů projektových nebo investičních akcí v oblasti RFID

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat součástky dle předloženého schéma RFID zapojení z prodejního katalogu Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit sumarizační list součástek spolu s definováním cen při dodržení zadaného rozpočtu projektu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit cenovou nabídku realizace projektu, vytvořit všechny potřebné dokumenty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Poskytování konzultační a poradenské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nabídnout a doporučit vhodné optimální řešení RFID systému na základě konkrétně definovaných požadavků Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat vhodnější systém RFID pro konkrétní situaci (výběr ze dvou) Praktické předvedení a ústní ověření
c Obhájit předložený technický návrh z technického i finančního hlediska Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Provádění technických výpočtů při navrhování aplikace automatické identifikace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat parametry pro návrh aplikace automatické identifikace podle vstupních kritérií zadaných autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat strukturu dokumentace k realizaci automatické identifikace a podrobně vybranou část dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout rozmístění jednotlivých prvků automatické identifikace s ohledem na optimální funkčnost a obsluhu zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Provádění technologické přípravy výroby a montáže automatické identifikace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naplánovat postup práce pro montáž automatické identifikace dle zadaného úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
b Naplánovat pracovní operace v závislosti na vnějších podmínkách, okolnostech a postupu jednotlivých pracovních činností při dodržování bezpečnosti práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Definovat pro každou pracovní činnost potřebné nářadí a materiál Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Návrh a montáž systému pro automatickou identifikaci RFID

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit předložené elektronické prvky automatické identifikace a popsat jejich funkce Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout blokové schéma pro konkrétní aplikaci identifikačního systému a jeho dvě variantní řešení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat kompletní technickou dokumentaci pro montáž Praktické předvedení a ústní ověření
d Změřit elektrické veličiny z hlediska konstrukčního řešení automatické identifikace zejména s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout fyzické rozmístění prvků automatické identifikace s ohledem na bezpečnost a funkční spolehlivost Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Měření elektrických veličin a jejich parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné měřicí metody a přístroje pro měření elektrických veličin u obvodu pro snímání RFID karet a odesílání tagů přes RS232, předvést požadované kompetence pro dvě měřicí metody Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout a sestavit měřicí obvody pro obvod se snímáním RFID karet a odesílání tagů přes RS232 Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit dva typy měřicího obvodu Praktické předvedení a ústní ověření
d Změřit a vyhodnotit naměřené elektrické veličiny a parametry podle metod měření běžně používaných při diagnostice elektrických obvodů, za použití měřicích přístrojů PC (měřicí karta) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Nastavení a testování elektrických nebo elektronických zařízení automatické identifikace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ověřit funkčnost zapojeného systému automatické identifikace Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit vybraný systém automatické identifikace s ohledem na citlivost snímacích prvků Praktické předvedení a ústní ověření
c Detekovat závadu, provést opravu zařízení (systému) a otestovat jeho správnou funkci po opravě na systému automatické identifikace určeném autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vyhotovování záznamů a dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat data z měření základních elektrických veličin Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat průběh zkoušek a pokusů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat protokol o měření se všemi jeho náležitostmi Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat požadavky právních předpisů na vedení dokumentace pro prostředky automatické identifikace RFID Ústní ověření
e Popsat, jaká provozně-technická dokumentace se vede pro prostředky automatické identifikace RFID a kdo a kdy do této dokumentace provádí zápisy Ústní ověření
f Určit instalované prostředky automatické identifikace RFID, rozvodné prvky a kabeláž a způsob jejich instalace na předložené stavební nebo instalační dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení všech zásad BOZP.

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Pro projektování vyhrazených elektrických zařízení je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 7 (vedoucí elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Českomoravská elektrotechnická asociace (ELA)