Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Papírenský přípravář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenství při výrobě papíru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní typy armatur používané v procesu výroby papíru a při dávkování pomocných chemických prostředků lepenky Ústní ověření
b Popsat základní typy čerpadel a princip jejich činnosti Ústní ověření
c Vysvětlit principy koroze materiálu Ústní ověření
d Popsat strojní části podle strojírenské terminologie (ložisko, hřídel, převodovka, spojka, sání, výtlak) Ústní ověření
e Popsat postup najíždění a odstavování odstředivého čerpadla Ústní ověření
f Popsat a rozlišit materiál potrubí, velikost a vhodnost použití při výrobě papíru Ústní ověření
g Ukázat princip fungování čerpadel, ventilátorů, dmychadel, vývěv a míchadel Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technologii výroby papíru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve výrobně-technické dokumentaci, vyhledat a interpretovat informace z těchto dokumentů Praktické předvedení
b Popsat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí, orientovat se v bezpečnostním listu Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit procesy a technologické operace probíhající v jednotlivých fázích výroby Ústní ověření
d Popsat základní suroviny pro výrobu papíru, kartonu a lepenek Ústní ověření
e Popsat typy vláken, jejich rozměrů (délka, šířka) a jejich vliv na parametry papíru. Ústní ověření
f Popsat základní sortiment výroby papíru (papíry, vícevrstvé kartony a lepenky) Ústní ověření
g Popsat základní parametry papíru, kartonu a lepenek (plošná hmotnost, tloušťka, vlhkost, popel, hladkost, bělost) a faktory, které je ovlivňují, předvést způsoby jejich zjišťování Praktické předvedení a ústní ověření
h Stanovit klíčové faktory ovlivňující kvalitu finálního produktu výroby papíru, odebrat vzorek pro kontrolu jakosti v laboratoři Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přejímka, příprava a manipulace se surovinami, polotovary a chemickými látkami používanými v papírenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat základní suroviny, polotovary a chemické látky používané v papírenské výrobě a vysvětlit jejich použití Praktické předvedení
b Popsat zařízení a úkony související s přejímkou a manipulací se surovinami, polotovary a chemickými látkami používanými v papírenské výrobě Ústní ověření
c Předvést a vysvětlit úkony související s přípravou surovin, polotovarů a chemických látek pro jejich použití v papírenské výrobě Praktické předvedení
d Vysvětlit bezpečnostní specifika nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, způsob ochrany zdraví při práci a poskytování první pomoci při zásahu chemickou látkou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha rozvlákňovacích zařízení v papírenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip rozvlákňování surovin v papírenské výrobě (buničina, papír pro recyklaci, výmět ze stroje) Ústní ověření
b Popsat funkci rozvlákňovacích zařízení a jejich základních komponentů Ústní ověření
c Provést potřebné úkony při najíždění, odstavování a obsluze konkrétního rozvlákňovacího zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Mletí a barvení papíroviny na mlecích linkách v papírenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip mletí a barvení papíroviny Ústní ověření
b Popsat funkci mlecích zařízení a jejich základních komponentů včetně dálkového řízení Ústní ověření
c Vysvětlit rozsah mletí suroviny a jeho vliv na finální produkt Ústní ověření
d Provést potřebné úkony při najíždění, odstavování a obsluze mlecího zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dávkování surovin a mísení směsí pro výrobu papírů, kartonů a lepenek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy dávkování surovin (vlákna, chemikálie) a mísení směsí včetně dálkového řízení Ústní ověření
b Vysvětlit účinek jednotlivých chemikálií při výrobě papíru, kartonů a lepenek Ústní ověření
c Popsat dálkové řízení dávkování surovin a mísení směsí Ústní ověření
d Provést potřebné úkony při dávkování surovin a mísení směsí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Čištění, ošetřování a údržba zařízení v rámci přípravy látky před papírenským strojem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat čištění, údržbu a ošetřování strojního zařízení v rámci přípravy papíroviny před papírenským strojem Ústní ověření
b Popsat a dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Ústní ověření
c Zvolit vhodné nástroje a technické pomůcky pro čištění, údržbu a ošetřování zařízení a předvést základní úkony při jejich použití v papírenské výrobě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/papirensky-pripravar#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování kompetencí se doporučuje zaměřit na:

  • Práci s výrobně-technickou dokumentací
  • Pracovní postupy
  • Faktory ovlivňující kvalitu výrobku
  • Dodržování zásad BOZP

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mondi Štětí, a. s.

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí