Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Modelář výstavních modelů
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do 11.4.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 11.2.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava řemeslného záměru, studium podkladů a technické dokumentace výstavních modelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prostudovat konstrukční a technologickou dokumentací výstavního modelu - čalouněná pohovka pro dvě osoby.
Připravit výrobu modelu, provedení: polystyrénový podklad s textilním povrchem, max. rozměry d 1600 x h 700 x v 800, měřítko 1:5
Praktické předvedení
b Prostudovat konstrukční a technologickou dokumentací výstavního modelu - jednopodlažní dům. Připravit výrobu modelu s odnímatelnou střechou s náhledem na vnitřní prostorové členění, provedení: polystyrénový deskový materiál polepený papírem, měřítko 1:20 Praktické předvedení
c Prostudovat konstrukční a technologickou dokumentací výstavního modelu - urbanistické řešení začlenění tří budov ve výškově členité krajině. Připravit výrobu modelu, rozměry plochy 800 x 1200 mm, provedení vícevrstvý kartonový materiál Praktické předvedení
d Předvést nabídkový rozhovor realizátora se zadavatelem na jedné přípravě výroby výstavního modelu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení výstavních modelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup a stanovit návaznost jednotlivých pracovních operací pro zhotovení modelu čalouněné pohovky pro dvě osoby Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit technologický postup a stanovit návaznost jednotlivých pracovních operací pro zhotovení modelu jednopodlažního domu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit technologický postup a stanovit návaznost jednotlivých pracovních operací pro zhotovení modelu urbanistického řešení začlenění tří budov ve výškově členité krajině Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky včetně měřidel pro zhotovení příslušných výstavních modelů. Vysvětlit vhodnost výběru materiálů pro zhotovení příslušného modelu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a úprava materiálů pro zhotovení výstavních modelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a upravit materiály pro zhotovení jednotlivých částí výstavního modelu čalouněné pohovky pro dvě osoby Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit a upravit materiály pro zhotovení jednotlivých částí výstavního modelu jednopodlažního domu Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit a upravit materiály pro zhotovení jednotlivých částí výstavního modelu urbanistického řešení začlenění tří budov ve výškově členité krajině Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vytváření výstavních modelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit výstavní model čalouněné pohovky pro dvě osoby Praktické předvedení
b Zhotovit výstavní model jednopodlažního domu Praktické předvedení
c Zhotovit výstavní model urbanistického řešení začlenění tří budov ve výškově členité krajině Praktické předvedení
d Vysvětlit způsoby broušení a údržby ručních nástrojů pro výrobu výstavních modelů Ústní ověření
e Vysvětlit instalaci a montáž částí architektonických a urbanistických výstavních modelů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce výstavních modelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat umělecký sloh nebo styl předloženého poškozeného výstavního modelu Ústní ověření
b Zjistit rozsah poškození, stanovit technologický postup opravy včetně výběru vhodných materiálů, nástrojů a pomůcek předloženého poškozeného výstavního modelu Ústní ověření a praktické předvedení
c Odstranit a vyměnit poškozenou část výstavního modelu při zachování původních materiálů a původních technik výroby a sjednotit celkový vzhled povrchové úpravy opravovaného výstavního modelu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provedení konečné povrchové úpravy a údržby výstavních modelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést povrchovou úpravu textilním materiálem na modelu čalouněné pohovky pro dvě osoby Praktické předvedení
b Provést povrchovou úpravu polepením různobarevným materiálem na modelu jednopodlažního domu Praktické předvedení
c Provést povrchovou úpravu barevným nátěrem na modelu urbanistického řešení začlenění tří budov ve výškově členité krajině Praktické předvedení
d Provést tmelení a broušení povrchu výstavního modelu včetně přípravy a pigmentace konkrétního tmelu na dřevěném vzorku velikosti 200 x300 mm Praktické předvedení s ústním ověřením
e Provést povrchovou úpravu vodouředitelným nátěrovým systémem povrchové úpravy na zkušebním vzorku velikosti 200 x300 mm Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálních produktů s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, dodržování technologické kázně. Je třeba klást důraz na kvalitu a přesnost zhotovení výrobků.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči konkrétní zadání, která umožní ověření všech odborných kompetencí dle tohoto hodnoticího standardu. Při zkoušce uchazeč zhotoví 3 výrobky:

  • výstavní model čalouněné pohovky pro dvě osoby v provedení: polystyrénový podklad s textilním povrchem, max. rozměry d 1600 x h 700 x v 800, měřítko 1:5
  • výstavní model jednopodlažního domu s odnímatelnou střechou s náhledem na vnitřní prostorové členění, provedení: polystyrénový deskový materiál polepený papírem, měřítko 1:20
  • výstavní model urbanistického řešení začlenění tří budov ve výškově členité krajině, rozměry plochy 800 x 1200 mm, provedení vícevrstvý kartonový materiál

 

Pro ověřování kompetencí souvisejících se zhotovením uvedených tří výrobků dle tohoto standardu autorizovaná osoba připraví 5 různých sad výrobní dokumentace čalouněné pohovky pro dvě osoby, 2 různé sady dokumentace půdorysného řešení a pohledů jednopodlažního domu bez zobrazení axonometrie a perspektivy, 2 sady dokumentace situačního postavení tří objektů budov v krajině včetně vrstevnic; rozměry situačního vrstevnicového zobrazení 800 x 1200 mm.

Autorizovaná osoba určí, na kterých sadách bude ověřování probíhat.

 

Pro ověření odborné kompetence Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce výstavních modelů autorizovaná osoba připraví výstavní model určený k opravě, např. model krajiny poškozený pádem jiného předmětu.

 

Při hodnocení hotového výrobku bude posuzována kvalita, přesnost provedení a estetické ztvárnění výrobků, dále manuální zručnost uchazeče a dodržování předpisů BOZP a PO.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Rudolfinea, o. s., sdružení pro umělecká řemesla

Fakulta architektury Brno, Modelové centrum FA

Mendelova univerzita v Brně

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici

Ing. Jaromír Kaláb, OSVČ / soudní znalec v oborech dřeva včetně povrchových úprav, restaurátor bez licence MK