Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Platnost standardu: Od 5.9.2018 do 27.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.6.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v legislativě, normách a certifikaci v oblasti instalace soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní požadavky národní a evropské legislativy týkající se energetické náročnosti systémů s tepelnými čerpadly Ústní ověření
b Uvést požadavky na instalaci a provoz zařízení s obsahem chladiv a olejů Ústní ověření
c Popsat požadavky legislativy pro primární okruhy vrtů země-voda a voda-voda, oprávnění projektanti, rozsah dokumentace, postup schvalovacího procesu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v provedení tepelných čerpadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat a popsat typy provedení tepelných čerpadel podle zdrojů tepla Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat komponenty tepelných čerpadel, jejich druhy a funkce v systému Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v činnosti tepelného čerpadla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní cyklus tepelného čerpadla a jednotlivé pochody probíhající při jednom pracovním cyklu tepelného čerpadla Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit požadavky na chladivo a mazací olej v tepelném čerpadle Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Výpočty soustav s tepelným čerpadlem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat potřebný výkon tepelného čerpadla podle zadaných hodnot (tepelná ztráta budovy, parametry otopné soustavy, spotřeba teplé vody) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat úsporu energie po instalaci tepelného čerpadla do stávající budovy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypočítat sezonní topný faktor tepelného čerpadla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Instalace soustav s tepelnými čerpadly

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Z předložené projektové dokumentace popsat postup instalace soustavy tepelného čerpadla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést napojení tepelného čerpadla na otopnou soustavu a nastavit průtok v otopné soustavě s ohledem na práci tepelného čerpadla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést funkční zkoušku a uvést zařízení do zkušebního provozu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Údržba a opravy soustav s tepelnými čerpadly

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat průběh pravidelné údržby tepelného čerpadla a vyjmenovat riziková místa častých závad Ústní ověření
b Provést kontrolu funkce tepelného čerpadla (měření teplot, tlaků a příkonu), vyhodnotit kontrolu, určit příčinu závady a vyplnit protokol o kontrole zařízení tepelného čerpadla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Využití geotermálních zdrojů pro tepelná čerpadla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vliv geologických podmínek na volbu systému země-voda nebo voda-voda Ústní ověření
b Orientačně stanovit dimenzování díla pro systémy země-voda a voda-voda, popsat, jaké vstupy jsou nutné pro výpočet a návrh primárního okruhu, uvést základní poučky pro návrh primárního okruhu (konstrukce vrtů, materiál, technologie,…) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Jedná se o PK, pro účely § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (Zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů).

Vstupní podmínkou pro zařazení uchazeče ke zkoušce je splnění některého z následujících požadavků:

- střední odborné vzdělání s výučním listem v technickém oboru a praxe v oboru minimálně 3 roky

- střední vzdělání s maturitní zkouškou technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok

- vyšší odborné vzdělání technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok

- vysokoškolské vzdělání technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok

- řádné ukončení rekvalifikace pro pracovní činnost instalatér nebo topenář nebo mechanik chladicích zařízení nebo elektromontér a 3 roky praxe v oboru instalatérství, topenářství nebo chladicí techniky nebo elektrotechniky.

Ověřování splnění kritérií probíhá ústním ověřením a praktickým předvedením. Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací. K přezkoušení těchto kompetencí určí zkoušející část tepelného čerpadla. K přezkoušení kompetence Instalace, údržba a servis tepelného čerpadla zkoušející simuluje závadu na určené části soustavy s tepelným čerpadlem.

 

Členové zkušební komise musí být přítomni u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace pro využití tepelných čerpadel

České vysoké učení technické v Praze

Školicí středisko CHKT a TČ, s. r. o.